Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю: 274 Автомобільний транспорт
галузь знань: 27 Транспорт
кваліфікація: бакалавр автомобільного транспорту

Основний фокус освітньої програми:

Акцент на здатність до виробничо-технологічної, конструкторської, технологічної, проектної діяльності на підприємствах, які експлуатують автомобільний транспорт усіх форм власності; здатність враховувати специфічні умови експлуатації автомобільного та спеціального транспорту в аграрному секторі.

Силабуси освітніх компонент
1. Цикл загальної підготовки
1.1. Навчальні дисципліни базової підготовки (нормативні)
Історія України
Іноземна мова
Вища математика
Загальна хімія
Фізика
Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка
Українська мова професійного спрямування
Матеріалознавство і ТКМ
Безпека життєдіяльності та правила дорожнього руху
Історія української культури
Історія автомобілебудування
Теоретична механіка
Механіка матеріалів і конструкцій
Теплотехніка та термодинаміка
Філософія
Теорія механізмів і машин
1.2. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором ЗВО)
Основи екології
Основи агрономії
Фахова іноземна мова
Вступ до фаху
1.3. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студента)
І група
Дисципліна соціально-правового спрямування
Дисципліна соціально-гуманітарного спрямування
Дисципліна соціально-політичного спрямування
ІІ група
Майнор 1
Майнор 2
Майнор 3
Майнор 4
2. Цикл професійної та практичної підготовки
2.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (нормативні)
Паливно-мастильні матеріали
Автомобілі
Автомобілі (курсова робота)
Автомобільні двигуни
Деталі машин
Технологічна експлуатація автомобілів
Електротехніка та електроніка
Гідравліка, гідро- і пневмоприводи
Технічний сервіс автотранспорту
ВСТВ
Надійність автомобілів
Надійність автомобілів (курсова робота)
Ремонт автотранспортних засобів
2.2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором ЗВО)
Основи економічної теорії
Ділова іноземна мова
2.3. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студента)
ІІІ група
Основи сертифікації автомобілів
Мехатроніка автомобільного транспорту
Управління інноваціями в транспортних підприємствах
Електропривід і автоматизація
Методи забезпечення стійкості руху
Інновації розвитку автомобілів
Проектування технологій обслуговування техніки
Використання палив біологічного походження
Навігаційні системи на транспорті
Аналіз технічних систем
Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric
Проектування та дизайн ТЗ
Електронне та електричне обладнання автомобілів
Промислово-транспортна екологія
Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів
Сучасні інф. технології
Оптимізація технологічних процесів
Математичне моделювання та статистика
Технології автотранспортних робіт
Автоекспертиза
Техноекологія
Технологічні системи автотранспортних перевезень
Інші види занять
Навчальна іноваційно-освітня практика
Навчальна ознайомлювальна практика
Навчальна практика з керування мобільних машин
Виробнича практика
Виконання кваліфікаційної роботи