Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

2 група (бакалаври 2019)

Вибіркові дисципліни 2019 р.

Силабуси вибіркових дисциплін 2 групи рівня вищої освіти «бакалавр». Вступ 2019 рік

№ п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1Страхування051 «Економіка»

 

2Менеджмент071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

3Фінанси, гроші та кредит073 «Менеджмент»
4Статистика073 «Менеджмент»

242 «Туризм»

ОПП «Туризм»+ ОПП «Зелений екотуризм»

5Страхування075 «Маркетинг»
6Податкова система051 «Економіка»,

073 «Менеджмент»,

075 «Маркетинг»

 

7Бухгалтерський облiк
8Iнвестування051 «Економіка»,

071 «Облік і оподаткування»

9Бухгалтерський облiк туристичноїт дiяльностi 242 «Туризм»
10Ділова етика

 

281 «Публічне управління та адміністрування»
11Організація дозвілля
12Країнознавство281 «Публічне управління та адміністрування» (СТН)
13Корпоративна культура
14Сільський зелений туризм
15Всесвітня спадщина ЮНЕСКО
16Етнополітика і національний суверенітет275 « Транспортні технології»
17Корпоративна  культура
18Озеленення населених місць
19Політологія
20Проблеми євроатлантичної інтеграції України
21Психологія ділового спілкування
22Психологія стресу
23Ландшафтне проектування
24Ландшафтний дизайн
25Аграрна логістика
26Логістика в агробізнесі
27Стратегія національної безпеки
28Транспортне право
29Управління конфліктами
30Автоматизовані процеси при перевезенні сільськогосподарських вантажів
31Управління конфліктами та комунікаціми
32Управління масовою свідомістю
33Філософія техніки
34ЛогістикаВсі спеціальності

35Системи технологій
36Дослідження операцій у підприємництві076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

37Підприємницьке право України
38Соціологія і психологія
39Теорія ймовірностей
40Iнфраструктура_товарного_ринку
41Оптимізація логістичних рішень в транспортно-логістичних системахВсі спеціальності
42Проектування, організація та управління ланцюгами постачань
43Основи теорії систем і управління
44Проектний аналіз
45Управління ланцюгами постачань
 Аграрна логістика
46Логістика в агробізнесі
47Логістика в АПВ
48Основи логістики та їх застосування у транспортній галузі
49Історія української культури133 «Галузеве машинобудування» ННІ ТС

50Соціологія і психологія
51Економіка підприємства
52Зведення і монтаж будівель і споруд192 «Будівництво та цивільна інженерія»
53Соціологія і психологія
54Філософія
55Основи підприємництва та відкриття власної справи133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ56Маркетинг
57Основи економічної теорії
58Основи підприємництва та відкриття власної справи
59Основи екології
60Правознавство
61Матеріалознавство181 «Харчові технології»


62Основи економічної теорії
63Основи екології
64Правознавство
65Основи підприємництва та відкриття власної справи
66Основи економічної теорії 

123 «Комп’ютерна інженерія»

67Екологічна безпека
68Англійська мова (середній рівень)
69Філософія
70Основи економічної теорії141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

71Англійська мова (середній рівень)
72Філософія
73Екологія підприємств
74Технічні системи та технології тваринницьких ферм141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 

 

75Тваринництво
76Матеріалознавство та біосумісні матеріали 

 

163 «Біомедична інженерія»

77Основи економічної теорії
78Англійська мова (середній рівень)
79Філософія
80Етнополітика і національний суверенітет187  «Деревообробні та меблеві технології»

205 «Лісове господарство»

81Проблеми євроатлантичної інтеграції України
82Психологія ділового спілкування
83Соціологія і психологія
84Стратегія національної безпеки
85Управління масовою свідомістю
86Безпека продукції в галузі 

 

101  «Екологія»

87Збереження біорізноманіття
88Екологія та біологія сільськогосподарських культур
89Захисне лісорозведення
90Сільськогосподарський зелений туризм
91Основи підприємницької діяльності
92Електронний документообіг  та захист інформації
93Підприємницьке право
94Прикладні комп’ютерні програми моделювання
95Історія української культури
96Всесвітня спадщина ЮНЕСКО

 

№ п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

97Оцінка відповідності продукції208 Агроінженерія
98Управління організаційно-правовою безпекою підприємства
99Медіакомунікації та організація event-заходів в агробізнесі
100Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі
101Психологія продажів
102Основи економіки
103Економіка аграрного виробництва
104Проектування технологічних процесів в рослинництві.
105Адаптивні системи землеробства
106Машини та обладнання в сільськогосподарської меліорації
107Машини та обладнання в овочівництві та садівництві
108Альтернативні джерела енергії в АПВ
109Аналіз та синтез мехатронних систем
110Технології, машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції
111Електротехніка та електроніка мехатронних систем
112Моніторинг навколишнього середовища та збереження довколишнього різноманіття
113Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції
114Кормовиробничі системи
115Інженерія процесів виробництва молока
116Гідравліка та пневматика в тваринницькому виробництві
117Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції274 Автомобільний транспорт
118Тваринництво
119Експлуатація будівель та споруд авто-сервісних підприємств
120Економіка автотранспортного сектору
121Основи підприємництва та відкриття власної справи
122Землеробство
123Технології зберігання с.г. продукції при транспортуванні
124Інноваційно-технічне оснащення виробництва продукції рослинництва
125Сучасні інформаційні технології
126Електротехніка та електроніка мехатронних систем
127Моніторинг навколишнього середовища та збереження довколишнього різноманіття
128Політологія201 Агрономія
129Прикладні комп’ютерні програми моделювання
130Технології виробництва продукції тваринництва
131Економіка і організація аграрного бізнесу
132Робототехнічні системи і комплекси тваринницьких ферм
133Моделювання технологічних процесів
134Агромеліорація
135Технічне забезпечення процесів виробництва агропродукції
136Техноекологія
137Біоенергетика
138Статистичні методи управління якістю с.-г. продукції. Менеджмент якості
139Психологія (загальна та правова)081 Право
140Політично-правові студії
141Економіка міжнародних перевезень
142Правова статистика та облік оподаткування
143Ділова українська мова
144Корпоративна культура
145Психологія та етика професійної діяльності
146Мехатроніка
147Машиновикористання в землеробстві
148Технічне забезпечення процесів виробництва агропродукції
149Авторське право