Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

3 група (бакалаври 2020)

Силабуси вибіркових дисциплін 3 групи рівень вищої освіти «бакалавр». Вступ 2020 рік

п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1Логістична термінологія у міжнародному сполученні275 «Транспортні технології»
2Міжнародна термінологія у логістиці
3Професійна термінологія на транспорті
4Діяльність автотранспортного підприємства
5Транспортні підприємства України
6Управління транспортним підприємством
7Управління перевезеннями на основі програми 1С
8Організація і управління доставкою вантажів за допомогою програмних продуктів
9Програмні продукти в управлінні перевезеннями
10Транспортно-складська логістика
11
Транспортно-складські послуги в ланцюгах поставок
12Управління транспортом і складом
13Транспортно-логістичні процеси при агропромисловому виробництві
14Транспортне забезпечення аграрного сектору України
15Транспортні технології  в агропромисловому комплексі
16Відкриття власної справи
17Основи підприємницької діяльності
18Основи менеджменту
19Класифікація сільськогосподарських вантажів та управління їх перевезенням
20Мобільні засоби в агропромисловому комплексі
21Організація перевезення сільськогосподарських вантажів
22Операційний менеджмент
23Основи створення операційних систем та оцінка ефективності їх функціонування
24Управління операційними системами  на транспорті
25Автомобільні дороги та інфраструктура
26Транспортна інфраструктура міжнародних перевезень
27Транспортні споруди на автомобільному транспорті
28Міжнародні економічні відносини та світове господарство051 «Економіка»
29Агробізнес в міжнародному економічному середовищі
30Економіка сільського господарства
31Потенціал і розвиток підприємства
32Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств
33Економіка праці та соціально-трудові відносини
34Статистика
35Банківська справа
36Управління ресурсами та витратами
37Аналіз господарської діяльності
38Управління логістичними процесами підприємств
39Інфраструктура аграрного ринку
40Трудове та господарське право
41Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті071 «Облік і оподаткування»
42Облік зовнішньоекономічної діяльності
43Звітність підприємств
44Бюджетна система
45Оподаткування суб’єктів агробізнесу
46Облік в галузях національної економіки та в суб`єктах малого підприємництва
47Організація і методика аудиту
48Адміністрування податків і зборів
49Аудит
50Податкова система
51Управління ресурсами та витратами
52Економіка підприємства
53Економіка праці і соціально-трудові відносини
54Організація агробізнесу
56Агробізнес: розвиток і оцінка
57Інформаційні системи і технології в банківській сфері072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
58Інформаційні системи в фінансах
59Бюджетна система
60Бюджетування діяльності суб`єктів господарювання
61Статистика
62Податкова система
63Соціальне страхування
64Економіка підприємства
65Регіональна економіка
66Менеджмент
67Антикризове управління
68Управління інноваціями
69Адміністративний менеджмент
70Адміністративне право
71Теорія управління073 «Менеджмент»
72Антикризове управління
73Комунікативний менеджмент
74Управління логістичними процесами підприємств
75Управління конфліктами
76Організація праці менеджера
77Тайм-менеджмент
78Мотиваційний менеджмент
79Офіс-менеджмент
80Інфраструктура аграрного ринку
81Соціальна відповідальність у бізнесі
82Банківська справа
83Міжнародні економічні відносини та світове господарство
84Адміністративне право
85Трудове та господарське право
86Аграрний маркетинг та ринки с.-г. продукції075 «Маркетинг»
87Цінова політика
89Маркетинг інновацій
90Економіка та організація інноваційної діяльності
91Економіка якості
92Економіка праці та соціально-трудові відносини
93Економіка сільського господарства
94Управління інноваціями
95Управління інтелектуальним капіталом
96Патентування
97Статистика
98Фінанси підприємства
99Інформаційні системи і технології в маркетингу
100Електронна комерція
101Психологія туризму та конфліктологія242 «Туризм»
102Соціальна психологія та конфліктологія
103Сільський зелений туризм
104Релігієзнавство, релігійний туризм та паломництво
105Основи риторики та ділові комунікації в туризмі
106Всесвітня спадщина ЮНЕСКО
107Медіафілософія
108Історія міжнародних відносин та зовнішня політика України
109Антропологія
110Філософія туризму
111Іміджелогія та PR у туризмі
112Бухгалтерський облік туристичної діяльності
113Організація дозвілля
114Екологія
115Культурно-пізнавальний туризм
116Культурна спадщина України
117Медіакомунікації та організація event-заходів в туризмі
118Міжкультурні інноваційні комунікації
119Тайм-менеджмент281 «Публічне управління та адміністрування»

120Мотиваційний менеджмент
121Антикризове управління
122Управління суспільним розвитком
123Державна політика та політичний аналіз
124Інституціональна система України
125Управління інноваціями
126Офіс-менеджмент
127Форсайт у публічному управлінні
128Комунікативний менеджмент
129Публічні комунікації
130Фінанси підприємства
131Соціальна політика та соціальна робота
132Інформаційні ресурси та сервіси в публічному управлінні
133Технологія та організація ресторанного господарства
134Технічне забезпечення процесів виробництва сільськогосподарської продукції076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
135Інфраструктура товарного ринку
136Підприємницькі ризики
137Управління ефективністю торгівельної діяльності
138Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності
139Біржовий аналіз
140Ефективність інноваційної діяльності
141Лідерство та партнерство у підприємницькій діяльності
142Світова торгівля агропродукції
143Логістичне обслуговування торгівельних підприємств
144Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції
145Сучасні напрямки розвитку сервісної інженерії
146Система технологій агротехсервісних підприємств
147Основи екології та безпеки сільськогосподарської продукції
148Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали133 «Галузеве машинобудування» ННІ ТС
149Забезпечення ПММ
150Експлуатація та обслуговування машин
151Надійність машин та ОНД
152Проектування технологічних процесів ТО машин
153Основи проектування машин
154Механіка машинобудівних конструкцій
155Контроль якості продукції машинобудування
156Основи проектування та забезпечення працездатності заправних станцій
157Технічна діагностика
158Управління і контроль якості
159Основи проектування та технічне забезпечення об`єктів нафтопродуктозабезпечення
160Сервісне обслуговування кондиціонерів та холодильного обладнання мобільних машин
161Конструкторське і технологічне керування надійністю
162Автоматизоване проектування технологічних процесів
163Технологічні системи  ремонтного виробництва
164Виробнича логістика процесів машинобудування та відновлення виробів
165Використання спеціальних машин у виробничих системах підприємства
166Забезпечення працездатності електрообладнання мобільної техніки
167Основи проектування технологічної оснастки
168Захист від корозії в машинобудуванні
169Система технологій агротехсервісних підприємств
170Процеси, основи конструювання і проектування машин у тваринництві
171Проектування об`єктів агропідприємств
172Монтаж та ТО машин для тваринництва
173Проектування об`єктів агробізнесу
174Біоенергетика в АПК
175Інноваційне технічне оснащення тваринництва
176Механічна обробка деревини
177Теорія проектування і конструювання устаткування
178Технології і обладнання лісозаготівель
179Технологія і обладнання садово-паркового господарства
180Процеси, основи конструювання і проектування машин у рослинництві
181Технологічні процеси для верстатів з ЧПУ
182Автоматизоване проектування технологічних процесів
183Інформаційний пошук та основи академічної доброчесності
184Робототехнічні системи і комплекси
185Системи проектування обладнання переробних і харчових виробництв
186Системний аналіз процесів переробних і харчових виробництв
187Фізико-механічні властивості сільськогосподарської сировини
188Виробнича база будівництва192 «Будівництво та цивільна інженерія»

189Теорія пружності
190Експлатація будівель і споруд
191Інженерні споруди
192Металеві конструкції та зварювання в будівництві
193Ціноутворення в будівництві
194Ландшафтне проектування
195Конструювання та технологія виробів з деревини і пластмас
196Технологія захисно-декоративних покриттів
197 Технологія дерев`яного домобудування
198Облаштування об’єктів сільської місцевості і агропромислового комплексу
199Санітарні норми у сільськогосподарському будівництві
200Основи управління підприємств будівельної галузі
201Основи промислового будівництва
 

 

НазваСпеціальність
202Основи промислового будівництва ПХВ181 “Харчові технології”

203Системний аналіз і основи експериментальних досліджень
204Основи наукових досліджень технологічних потоків
205Технологія і асортимент оздоровчих зернопродуктів
206Товарознавство, пакування і виробництво оздоровчих зернопродуктів
207Технологія та гігієна харчування
208Основи фізіології і гігієни харчування
209 Food Technologies
210Food science and grain processing
211Автоматизація виробничих процесів
212Компьютерне моделювання ПХП
213Основи робототехніки ПХВ
214Мікропроцесорні системи управління в галузі
215Планування і контроль на підприємстві
216Планування і контроль на підприємстві
217ФМВСГС
218Організація технологічних процесів ПХВ
219Організація технологічних процесів борошномельного виробництва
220Обладнання елеваторної промисловості
221Процеси та апарати ПХВ
222Мікробіологія зерна та зернопродуктів
223Машино-апаратурні лінії  ПХВ
224Системи проектування ПХВ
225ТОПХВ
226Монтаж, ремонт та налагодження обладнання ПХВ
227Економічне обгрунтування інженерних рішень
 228Логістика ПХВ
 229Стандартизація і сертифікація
 230Системний аналіз технологій ПХВ
 231Організація планування та управління виробництвом на підприємствах
 232Інтелектуальні системи мобільних енергетичних засобів в системах точного землеробства208 Агроінженерія
 233Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 234Технології польових робіт та мехатронні засоби дистанційного моніторингу полів
 235Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric (3D CAD) та технології доповненої реальності (AR)
 236Безпека в надзвичайних ситуаціях
 237Інтелектуальна власність та патентознавство
 238Машини і обладнання в тваринництві
 239Агрокваліметрія
 240Технологічні системи сільскогосподарських перевезень
 241Аналіз та оптимізація технічних і технологічних систем рослинництва
 242Робототехнічні системи і комплекси АПВ
 243Мобільні енергетичні засоби закордонного виробництва
 244Адаптивні пристрої керування тракторів і автомобілів
 245Ергономіка робочих місць
 246Безпека виробничих процесів. Пожежна безпека
 247Інженерна екологія та виробнича санітарія
 248Якість, стандартизація та сертифікація
 249Загальне управління якістю. Метрологічне забезпечення якості продукції
 250Статистичні методи управління якістю с.-г. продукції. Менеджмент якості
 251Джерела теплової енергії та енергетичні ресурси. Системи теплопостачання і теплові мережі
 252Теплоенергетичні установки
253Біоенергетика
254Машини та обладнання в с.г. меліорації
255Машини та обладнання в овочівництві та садівництва
266Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів
277Автоматизоване проектування технологічних процесів в тваринництві
278Технології, машини та обладнання для первинної переробки продукції тваринництва
279Машини і обладнання в тваринництві
280Інженерія процесів свинарства
281Інженерія процесів птахівництва
282Інженерія первинної обробки та переробки продукції тваринництва
283Основи сертифікації автомобілів274 Автомобільний транспорт
284Мехатроніка автомобільного транспорту
285Управління інноваціями в транспортних підприємствах
286Методи забезпечення стійкості руху
287Моделювання технологічних процесів автотранспорту
288Інновації розвитку автомобілів
289Проектування технологій обслуговування техніки
290Використання палив біологічного походження
291Навігаційні системи на транспорті
292Аналіз технічних систем
293Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric
294Проектування та дизайн транспортних засобів
295Електронне та електричне обладнання автомобілів
296Промислово-транспортна екологія
297Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів
298Сучасні інформаційні технології
299Оптимізація технологічних процесів
300Технології автотранспортних робіт
301Автоекспертиза
302Техноекологія
303Технологічні системи автотранспортних перевезень
304Агрометеорологія201 Агрономія
305Моніторинг навколишнього середовища та збереження довколишнього різноманіття
306Проектування технологічних процесів у рослинництві
307Інновацийні технології переробки продукції рослинництва
308Основи раціонального землекористування
309Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту
310Програмування врожаю
311Стандартизація і управління якістю первинної обробки с.г. продукції
312Меліоративне грунтознавство
313Транспортний процес сільськогосподарських перевезень та експлуатація машин і обладнання в рослинництві
314Особливості удобрення культур при крапельному зрошенні
315Системи точного землеробства та геоінформаційні системи
316Мехатронні засоби дистанційного моніторингу полів
317Технологічні системи автотранспортних перевезень
318Сучасні інформаційні технології
319Мобільні засоби в рослинництві
320Машини та обладнання в овочівництві та садівництва
321Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів
322Автоматизоване проектування технологічних процесів в тваринництві
323Програмування врожаїв101 Екологія
324Система захисту лісових грунтів від ерозії
325Землеробство
326Економіка природокористування
327Економіка сільського господарства
328Господарське право
329Кормовиробництво та оцінка якості кормів
330Стандартизація та сертифікація харчових продуктів
331Основи екології та безпека сільськогосподарської продукції
332Управління якістю с.-г продукції
333Переробка та збереження с.-г. продукції
334Прогнозування збереженості якості с.-г. продукції
335Агромеліорація
336Озеленення населених місць
337Рекреаційні та захисні насадження територіальних громад
338Біологічний захист рослин
339Методи захисту рослин та карантин
340Сільськогосподарська фітопатологія та ентомологія
341Сучасні альтернативні енергоустановки
342Мобільні засоби в агропромисловому комплексі
343Обладнання садово-паркового господарства
344Біоенергетика аграрного виробництва
345Сільськогосподарські машини
346Інноваційний розвиток підприємств
347Екологічні мобільні енергетичні засоби
348Інформаційні технології в енергозбереженні
349Система точного землеробства
350Державне право зарубіжних країн081 Право
351Інформаційне право
352Транспортне  право
353Договірне право
 

354

Корпоративне право
355Митне право України
356Сімейне право України
 357Фінансове право
 358Адвокатура України
 359Основи права Європейського союзу
 360Право інтелектуальної власності
 361Банківське право
 362Правове регулювання ведення особистого селянського та фермерського господарства
363Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції рослинного походження
364Правове регулювання виникнення,здійснення  та припинення прав на землю
365Міжнародно-правова охорона навколишнього природного середовища
366Якість, стандартизація та сертифікація
367Ергономіка робочих місць
368Інновації в агробізнесі
369Сучасні інф. технології
370Електричні машини141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
371Електричні машини і автоматизований електропривод в БМІ163 Біомедична інженерія
372Технологiя оздоровчих продуктiв 18 «Виробництво та технології»

373Мікробіологія зерна та зернопродуктів
374Автоматизація виробничих процесів
375Комп’ютерне моделювання переробних і харчових виробництв
376Основи наукових досліджень
377Товарознавство та пакування зернопродуктів