Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

3 група (бакалаври 2018)

Силабуси вибіркових дисциплін 3 групи рівень вищої освіти «бакалавр»

Вступ 2018 рік

№ п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1Економічне обґрунтування інженерних рішень133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ

2Машино-апаратурні лінії переробних і харчових виробництв
3Фізико-механічні властивості сільськогосподарської сировини
4Організація технологічних процесів борошномельного виробництва
5Організація технологічного процесу елеваторної промисловості
6Системний аналіз процесів переробних і харчових виробництв
7Процеси і апарати переробних і харчових виробництв
8Системи проектування обладнання переробних і харчових виробництв
9Зберігання та технологія переробки сільськогосподарської продукції
10Food Technologies181 «Харчові технології»11Grain Processing
12Автоматизація виробничих процесів
13Основи промислового будівництва
14Маркетинг
15Мікробіологія зерна та зернопродуктів
16Основи наукових досліджень
17Основи фізіології і гігієни харчування
18Проектування  підприємств  зберігання  і переробки  зерна
19Технологічні розрахунки, облік і звітність зернопереробних підприємств
20Товарознавство та пакування зернопродуктів
21Організація планування та управління виробництвом на підприємствах
22Технологія харчування
23Економічне обґрунтування інженерних рішень
24Машино-апаратурні лінії переробних і харчових виробництв
25Системи проектування обладнання переробних і харчових виробництв
26Міжнародна термінологія у логістиці275 «Транспортні технології»
27Професійна термінологія на транспорті
28Транспортні підприємства України
29Управління транспортним підприємством
30Організація і управління доставкою вантажів за допомогою програмних продуктів
31Програмні продукти в управлінні перевезеннями
32Управління перевезеннями на основі програмних продуктів
33Транспортно-складська логістика
34Транспортно-складські послуги в ланцюгах поставок
35Управління транспортом і складом
36Транспортно-логістичні процеси при агропромисловому виробництві
37Транспортне забезпечення аграрного сектору України
38Транспортні технології  в агропромисловому комплексі
39Управління операційними системами  на транспорті
40Основи створення операційних систем та оцінка ефективності їх функціонування
41Управління операційними системами  на транспорті
42Трудове та господарське право051 «Економіка»
43Аналіз господарської діяльності
44Міжнародні економічні відносини та світове господарство
45Статистика
46Банківська справа
47Управління логістичними процесами підприємств
48Потенціал і розвиток підприємства
49Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств
50Економіка праці та соціально-трудові відносини
51Агробізнес в міжнародному економічному середовищі
52Економіка сільського господарства
53Інфраструктура аграрного ринку
54Управління ресурсами та витратами
55Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті071 «Облік і оподаткування
56Облік зовнішньоекономічної діяльності
57Звітність підприємств
58Бюджетна система
59Облік в галузях національної економіки та в суб`єктах малого підприємництва
60Організація і методика аудиту
61Економіка підприємства
62Аудит
63Податкова система
64Управління ресурсами та витратами
65Оподаткування суб’єктів агробізнесу
67Організація агробізнесу
68Адміністрування податків і зборів
69Економіка праці і соціально-трудові відносини
70Агробізнес: розвиток і оцінка
71Інформаційні системи і технології в банківській сфері072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
72Менеджмент
73Економіка підприємства
74Бюджетна система
75Бюджетування діяльності суб`єктів господарювання
76Регіональна економіка
77Статистика
78Податкова система
79Соціальне страхування
80Адміністративне право
81Антикризове управління
82Управління інноваціями
83Адміністративний менеджмент
84Адміністративне право073 «Менеджмент»
85Трудове та господарське право
86Міжнародні економічні відносини та світове господарство
87Банківська справа
88Комунікативний менеджмент
89Управління логістичними процесами підприємств
90Організація праці менеджера
91Тайм-менеджмент
92Офіс-менеджмент
93Інфраструктура аграрного ринку
94Теорія управління
95Антикризове управління
96Управління конфліктами
97Мотиваційний менеджмент
98Соціальна відповідальність у бізнесі
99Управління інноваціями075 «Маркетинг»
100Інформаційні системи і технології в маркетингу
101Аграрний маркетинг та ринки сільськогосподарської продукції
102Статистика
103Цінова політика
104Електронна комерція
105Економіка та організація інноваційної діяльності
106Економіка якості
107Фінанси підприємства
108Економіка праці та соціально-трудові відносини
109Управління інтелектуальним капіталом
110Маркетинг інновацій
111Патентування
112Економіка сільського господарства
113Психологія туризму та конфліктологія242 «Туризм» (ОПП Туризм)
114Іміджелогія та PR у туризмі
115Бухгалтерський облік туристичної діяльності
116Сільський зелений туризм
117Релігієзнавство, релігійний туризм та паломництво
118Екологія
119Основи риторики та ділові комунікації в туризмі
120Всесвітня спадщина ЮНЕСКО
121Історія міжнародних відносин та зовнішня політика України
122Філософія туризму
123Соціальна психологія та конфліктологія
124Організація дозвілля
125Медіафілософія
126Антропологія
127Психологія туризму та конфліктологія242 «Туризм» (ОПП Зелений та екотуризм)
128Іміджелогія та PR у туризмі
129Культурно-пізнавальний туризм
130Сільський зелений туризм
131Організація дозвілля
132Основи риторики та ділові комунікації в туризмі
133Культурна спадщина України
134Медіакомунікації та організація event-заходів в туризмі
135Міжкультурні інноваційні комунікації
136Соціальна психологія та конфліктологія
137Релігієзнавство, релігійний туризм та паломництво
138Екологія
139Медіафілософія
140Антропологія
141Філософія туризму
142Тайм-менеджмент281 «Публічне управління та адміністрування»
143Антикризове управління
144Соціальна політика та соціальна робота
145Фінанси підприємства
146Інформаційні ресурси та сервіси в публічному управлінні
147Інституціональна система України
148Управління інноваціями
149Офіс-менеджмент
150Форсайт у публічному управлінні
151Комунікативний менеджмент
152Мотиваційний менеджмент
153Управління суспільним розвитком
154Державна політика та політичний аналіз
155Публічні комунікації
156Технічне забезпечення процесів виробництва сільськогосподарської продукції076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

157Інфраструктура товарного ринку
158Підприємницькі ризики
159Управління ефективністю торгівельної діяльності
160Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності
161Біржовий аналіз
162Ефективність інноваційної діяльності
163Лідерство та партнерство у підприємницькій діяльності
164Світова торгівля агропродукції
165Логістичне обслуговування торгівельних підприємств
 Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції
166Сучасні напрямки розвитку сервісної інженерії
167Система технологій агротехсервісних підприємств
168Основи екології та безпеки сільськогосподарської продукції
169Лідерство та партнерство у підприємницькій діяльності
170Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали133 «Галузеве машинобудування»

ННІ ТС


171Забезпечення ПММ
172Експлуатація та обслуговування машин
173Надійність машин та ОНД
174Проектування технологічних процесів ТО машин
178Основи проектування машин
179Механіка машинобудівних конструкцій
180Контроль якості продукції машинобудування
181Основи проектування та забезпечення працездатності заправних станцій
182Технічна діагностика
183Управління і контроль якості
184Основи проектування та технічне забезпечення об`єктів нафтопродуктозабезпечення
185Сервісне обслуговування кондиціонерів та холодильного обладнання мобільних машин
186Конструкторське і технологічне керування надійністю
187Автоматизоване проектування технологічних процесів
1881. Технологічні системи  ремонтного виробництва

2. Технологічні системи  ремонтного виробництва

189Виробнича логістика процесів машинобудування та відновлення виробів
190Використання спеціальних машин у виробничих системах підприємства
191Забезпечення працездатності електрообладнання мобільної техніки
192Основи проектування технологічної оснастки
193Захист від корозії в машинобудуванні
194Система технологій агротехсервісних підприємств
195Процеси, основи конструювання і проектування машин у тваринництві
196Проектування об`єктів агропідприємств
197Монтаж та ТО машин для тваринництва
198Проектування об`єктів агробізнесу
199Біоенергетика в АПК
200Інноваційне технічне оснащення тваринництва
201Механічна обробка деревини
202Теорія проектування і конструювання устаткування
203Технології і обладнання лісозаготівель
204Технологія і обладнання садово-паркового господарства
205Процеси, основи конструювання і проектування машин у рослинництві
206Технологічні процеси для верстатів з ЧПУ
207Автоматизоване проектування технологічних процесів
208Інформаційний пошук та основи академічної доброчесності
209Використання спеціальних машин у виробничих системах
210Виробнича логістика процесів машинобудування та відновлення деталей
211Захист від корозії в машинобудуванні
212Основи проектування технологічної оснастки
213Технологічні системи ремонтного виробництва
214Виробнича база будівництва192 «Будівництво та цивільна інженерія»

215Теорія пружності
216Експлатація будівель і споруд
 Інженерні споруди
217Металеві конструкції та зварювання в будівництві
218Ціноутворення в будівництві
219Ландшафтне проектування
220Конструювання та технологія виробів з деревини і пластмас
221Технологія захисно-декоративних покриттів
222Технологія дерев`яного домобудування
223Облаштування об’єктів сільської місцевості і агропромислового комплексу
224Санітарні норми у сільськогосподарському будівництві
225Силабус_Основи управління підприємств будівельної галузі
226Економіка лісового і садово-паркового господарства205 «Лісове господарство»
227Економіка лісомисливського господарства
 228Обладнання та технологія виробництва твердого біопалива
 229Переробка відходів лісозаготівель і деревообробки
 230Моделювання виробів з деревини187  «Деревообробні та меблеві технології»
 231Автоматизоване проектування виробів з деревини
 232Обладнання та технологія виробництва твердого біопалива
 233Переробка відходів лісозаготівель і деревообробки
 234Ландшафтне проектування
 235Ландшафтний дизайн
 236

Технологія деревинних
композиційних матеріалів

 237

Урбоекологія

101  «Екологія»
 238

Гідрологія

 239

Управління якістю с.-г. продукції

 240

Використання та контроль надійності екосистем

 241

Прикладне комп’ютерне проектування

 242

Картографічні методи в екології

 243

Агрономія

 244

Інженерна екологія

 245

Управління і поводження з відходами

 246

Екологія людини

 247

Еколого-біологічне рослинництво з основами кормовиробництва

 248

Екологічна токсикологія

 249

Хімічні та фізичні процеси в геосистемах

 250

Агрокваліметрія

 251

Система точного землеробства

 252

Аналіз технічних систем землеробства

253

Технологічні системи с.-г. перевезень

254

Міжнародна екологічна діяльність

255

Техноекологія

266

Вплив сучасних технологій на екологічність продукції

277

Екобезпека аграрного виробництва

278

Використання палив біологічного походження

279

Альтернативні джерела енергії

280

Біоенергетика

281

Теплоенергозбереження підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282Інтелектуальні системи мобільних енергетичних засобів в системах точного землеробства208 Агроінженерія
283Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
284Технології польових робіт та мехатронні засоби дистанційного моніторингу полів
285Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric (3D CAD) та технології доповненої реальності (AR)
286Безпека в надзвичайних ситуаціях
287Інтелектуальна власність та патентознавство
288Машини і обладнання в тваринництві
289Агрокваліметрія
290Технологічні системи сільскогосподарських перевезень
291Аналіз та оптимізація технічних і технологічних систем рослинництва
292Робототехнічні системи і комплекси АПВ
293Мобільні енергетичні засоби закордонного виробництва
294Адаптивні пристрої керування тракторів і автомобілів
295Ергономіка робочих місць
296Безпека виробничих процесів. Пожежна безпека
297Інженерна екологія та виробнича санітарія
298Якість, стандартизація та сертифікація
299Загальне управління якістю. Метрологічне забезпечення якості продукції
300Статистичні методи управління якістю с.-г. продукції. Менеджмент якості
301Джерела теплової енергії та енергетичні ресурси. Системи теплопостачання і теплові мережі
302Теплоенергетичні установки
303Біоенергетика
304Машини та обладнання в с.г. меліорації
305Машини та обладнання в овочівництві та садівництва
306Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів
307Автоматизоване проектування технологічних процесів в тваринництві
308Технології, машини та обладнання для первинної переробки продукції тваринництва
309Машини і обладнання в тваринництві
310Інженерія процесів свинарства
311Інженерія процесів птахівництва
312Інженерія первинної обробки та переробки продукції тваринництва
313Основи сертифікації автомобілів274 Автомобільний транспорт
314Мехатроніка автомобільного транспорту
315Управління інноваціями в транспортних підприємствах
316Методи забезпечення стійкості руху
317Моделювання технологічних процесів автотранспорту
318Інновації розвитку автомобілів
319Проектування технологій обслуговування техніки
320Використання палив біологічного походження
321Навігаційні системи на транспорті
322Аналіз технічних систем
323Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric
324Проектування та дизайн транспортних засобів
325Електронне та електричне обладнання автомобілів
326Промислово-транспортна екологія
327Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів
328Сучасні інформаційні технології
329Оптимізація технологічних процесів
330Технології автотранспортних робіт
331Автоекспертиза
333Техноекологія
334Технологічні системи автотранспортних перевезень
335Агрометеорологія201 Агрономія
336Моніторинг навколишнього середовища та збереження довколишнього різноманіття
337Проектування технологічних процесів у рослинництві
338Інновацийні технології переробки продукції рослинництва
339Основи раціонального землекористування
340Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту
341Програмування врожаю
342Стандартизація і управління якістю первинної обробки с.г. продукції
343Меліоративне грунтознавство
344Транспортний процес сільськогосподарських перевезень та експлуатація машин і обладнання в рослинництві
345Особливості удобрення культур при крапельному зрошенні
346Системи точного землеробства та геоінформаційні системи
347Мехатронні засоби дистанційного моніторингу полів
348Технологічні системи автотранспортних перевезень
349Сучасні інформаційні технології
350Мобільні засоби в рослинництві
351Машини та обладнання в овочівництві та садівництва
352Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів
3,53Автоматизоване проектування технологічних процесів в тваринництві
354Програмування врожаїв101 Екологія
355Економіка природокористування
 

356

Кормовиробництво та оцінка якості кормів
357Управління якістю первинної обробки с.-г продукції
358Агромеліорація
359Біологічний захист рослин
360Сучасні альтернативні енергоустановки
361Біоенергетика аграрного виробництва
362Екологічні мобільні енергетичні засоби
363Особливості удобрення культур при крапельному зрошенні
364Інновацийні технології переробки продукції рослинництва
365Основи раціонального землекористування
366Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту
367Державне право зарубіжних країн081 Право
368Інформаційне право
369Транспортне  право
370Договірне право
371Корпоративне право
372Митне право України
373Сімейне право України
374Фінансове право
375Адвокатура України
376Основи права Європейського союзу
377Право інтелектуальної власності
378Банківське право
379Правове регулювання ведення особистого селянського та фермерського господарства
380Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції рослинного походження
381Правове регулювання виникнення,здійснення  та припинення прав на землю
382Міжнародно-правова охорона навколишнього природного середовища
383Якість, стандартизація та сертифікація
384Ергономіка робочих місць
385Інновації в агробізнесі
386Сучасні інф. технології
387 Електричні машини141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


388 Апарати керування та захисту
389 Дослідження енергоефективності електромеханічних систем
390Електричні машини і автоматизований електропривод в БМІ163 Біомедична інженерія
 391 Електричні машини автоматизованих систем 151 «Автоматизація та компютернор-інтегровані технології»
 392  Електричні машини автоматизованих систем (скороч.т.н.)

151 «Автоматизація та компютернор-інтегровані технології» скорочений термін навчання