Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма «Екологія»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю: 101 Екологія
галузь знань: 10 Природничі науки
кваліфікація: бакалавр з екології

Основний фокус освітньої програми:

Загальна освіта в області екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Акцент робиться на здобутті навичок та знань щодо процесів, які відбуваються у природних і штучних екосистемах (агроекосистемах, урбоекосистемах) та здатності розв’язувати широке коло проблем та завдань щодо охорони довкілля та раціонального природокористування. Передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання: магістерські професійні та наукові програми.
Силабуси освітніх компонент
Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1. Цикл загальної підготовки
Історія української державності
Іноземна мова професійного спрямування
Вища математика з основами статистики
Хімія довкілля
Фізика з основами біофізики
Біологія з основами генетики
Українська мова професійного спрямування
Психологія продажів та переговорів
Загальна екологія
Інформаційні системи і технології
Правові відносини в агробізнесі
Вступ до фаху та академічна доброчесність
2. Цикл професійної та практичної підготовки
Метеорологія, кліматологія та гідрологія
Природоохоронне законодавство та міжнародне екологічне право
Екологічний моніторинг агроекосистем
Організація та функціонування об’єктів природно-заповідного фонду
Екологія біологічних систем агровиробництв. Екологія мікроорганізмів
Екологія біологічних систем агровиробництв. Екологія рослин
Екологія біологічних систем агровиробництв. Екологія тварин
Державне управління агроекологічною діяльністю
Біотехнології в агросфері
Методологія та організація агроекологічних досліджень
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Утилізація та знешкодження відходів агросфери
Моделювання та прогнозування стану агроекосистем
Екологія агропромислового комплексу
Інженерна екологія та техніка захисту довкілля
Радіоекологія агропромислового виробництва
Екологія ґрунтів з основами ґрунтознавства
Агроекотоксикологія
Охорона та раціональне використання природних ресурсів
2.1 Практична підготовка
Навчально-ознайомлювальна практика (агрономія)
Навчально-ознайомлювальна практика (тваринництво)
Навчальна практика «Екологія»
Виробнича (переддипломна) практика
Виконання кваліфікаційної роботи та кваліфікаційна атестація