Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

3 група (бакалаври 2019)

Силабуси вибіркових дисциплін 3 групи рівень вищої освіти «бакалавр». Вступ 2019 рік

№ п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1Іноземна мова професійного спрямування205 «Лісове господарство»
2Транспортно-складська логістика
3Лісомисливське господарство
4Мисливське господарство
5Столярна справа
6Теслярська справа
7Іноземна мова професійного спрямування187  «Деревообробні та меблеві технології»
8Макетування і робота в матеріалі
9Транспортно-складська логістика
10Оздоблення виробів з деревини
11Економічне обґрунтування інженерних рішень133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ

 

 

12Машино-апаратурні лінії переробних і харчових виробництв
13Фізико-механічні властивості сільськогосподарської сировини
14Організація технологічних процесів борошномельного виробництва
15Організація технологічного процесу елеваторної промисловості
16Системний аналіз процесів переробних і харчових виробництв
17Процеси і апарати переробних і харчових виробництв
18Системи проектування обладнання переробних і харчових виробництв
19Зберігання та технологія переробки сільськогосподарської продукції
20Grain Processing181 «Харчові технології»21Автоматизація виробничих процесів
22Комп’ютерне моделювання переробних і харчових виробництв
23Мікробіологія зерна та зернопродуктів
24Організація планування та управління виробництвом на підприємствах
25Основи наукових досліджень
26Основи фізіології і гігієни харчування
27Проектування  підприємств  зберігання  і переробки  зерна
28Технологічні розрахунки, облік і звітність зернопереробних підприємств
29Товарознавство та пакування зернопродуктів
30Технологія харчування
31Основи промислового будівництва
32Технологія оздоровчих продуктів
33Food Technologies
34Економічне обґрунтування інженерних рішень
35Автоматизація виробничих процесів
36Компьютерне моделювання ПХП
37Мікропроцесорні системи управління в галузі
38ФМВСГС
39Організація технологічних процесів ПХВ
40Обладнання елеваторної промисловості
41Системний аналіз технологій ПХВ
42Процеси та апарати ПХВ
43Загальна технологія ПХВ
44Технологія харчування
45Машино-апаратурні лінії  ПХВ
46Системи проектування ПХВ
47Логістична термінологія у міжнародному сполученні275 «Транспортні технології»
48Міжнародна термінологія у логістиці
49Професійна термінологія на транспорті
50Діяльність автотранспортного підприємства
51Транспортні підприємства України
52Управління транспортним підприємством
53Управління перевезеннями на основі програмних продуктів
54Організація і управління доставкою вантажів за допомогою програмних продуктів
55Програмні продукти в управлінні перевезеннями
56Транспортно-складська логістика
57Транспортно-складські послуги в ланцюгах поставок
58Управління транспортом і складом
59Транспортно-логістичні процеси при агропромисловому виробництві
60Транспортне забезпечення аграрного сектору України
61Транспортні технології  в агропромисловому комплексі
62Відкриття власної справи
63Основи підприємницької діяльності
64Основи менеджменту
65Класифікація сільськогосподарських вантажів та управління їх перевезенням
66Мобільні засоби в агропромисловому комплексі
67Організація перевезення сільськогосподарських вантажів
68Операційний менеджмент
69Основи створення операційних систем та оцінка ефективності їх функціонування
70Управління операційними системами  на транспорті
71Автомобільні дороги та інфраструктура
72Транспортна інфраструктура міжнародних перевезень
73Транспортні споруди на автомобільному транспорті
74Програмування врожаїв
101 «Екологія»
75Система захисту лісових ґрунтів від ерозії
76Землеробство
77Екомаркетинг
78Економіка сільського господарства
79Аналіз господарської діяльності
80Кормовиробництво та оцінка якості кормів
81Стандартизація та сертифікація харчових продуктів
82Основи екології та безпека с.-г. продукції
83Управління якістю с.-г продукції
84Переробка та збереження  с.- г. продукції
85Прогнозування збереженості якості сільськогосподарської продукції
86Агромеліорація
87Озеленення населених місць
88Рекреаційні та захисні насадження територіальних громад
89Біологічний захист рослин
90Методи захисту рослин та карантин
91Сільськогосподарська фітопатологія та ентомологія
92Обладнання та технологія виробництва твердого біопалива
93Мобільні засоби в агропромисловому комплексі
94Обладнання садово-паркового господарства
95Біоенергетика аграрного виробництва
96Переробка відходів лісозаготівель і деревообробки
97Інноваційний розвиток підприємств
98Екологічні мобільні енергетичні засоби
99Інформаційні технології в енергозбереженні
100Система точного землеробства
    101Технологія дерев’яного домобудування 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
    102Технологія захисно-декоративних покриттів
  103Лідерство та партнерство 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність»
  104Iнфраструктура_товарного_ринку
  105Системи технологій агротехсервісних підприємств133 «Галузеве машинобудування»

ННІ ТС

106Інтелектуальні системи мобільних енергетичних засобів в системах точного землеробства208 Агроінженерія
107Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
108Технології польових робіт та мехатронні засоби дистанційного моніторингу полів
109Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric (3D CAD) та технології доповненої реальності (AR)
110Безпека в надзвичайних ситуаціях
111Інтелектуальна власність та патентознавство
112Машини і обладнання в тваринництві
113Агрокваліметрія
114Технологічні системи сільскогосподарських перевезень
115Аналіз та оптимізація технічних і технологічних систем рослинництва
116Робототехнічні системи і комплекси АПВ
117Мобільні енергетичні засоби закордонного виробництва
118Адаптивні пристрої керування тракторів і автомобілів
119Ергономіка робочих місць
120Безпека виробничих процесів. Пожежна безпека
121Інженерна екологія та виробнича санітарія
122Якість, стандартизація та сертифікація
123Загальне управління якістю. Метрологічне забезпечення якості продукції
124Статистичні методи управління якістю с.-г. продукції. Менеджмент якості
125Джерела теплової енергії та енергетичні ресурси. Системи теплопостачання і теплові мережі
126Теплоенергетичні установки
127Біоенергетика
128Машини та обладнання в с.г. меліорації
129Машини та обладнання в овочівництві та садівництва
130Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів
131Автоматизоване проектування технологічних процесів в тваринництві
132Технології, машини та обладнання для первинної переробки продукції тваринництва
133Машини і обладнання в тваринництві
134Інженерія процесів свинарства
135Інженерія процесів птахівництва
136Інженерія первинної обробки та переробки продукції тваринництва
137Основи сертифікації автомобілів274 Автомобільний транспорт
138Мехатроніка автомобільного транспорту
139Управління інноваціями в транспортних підприємствах
140Методи забезпечення стійкості руху
141Моделювання технологічних процесів автотранспорту
142Інновації розвитку автомобілів
143Проектування технологій обслуговування техніки
144Використання палив біологічного походження
145Навігаційні системи на транспорті
146Аналіз технічних систем
147Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric
148Проектування та дизайн транспортних засобів
149Електронне та електричне обладнання автомобілів
150Промислово-транспортна екологія
151Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів
15Сучасні інформаційні технології
153Оптимізація технологічних процесів
154Технології автотранспортних робіт
155Автоекспертиза
156Техноекологія
157Технологічні системи автотранспортних перевезень
158Агрометеорологія201 Агрономія
159Моніторинг навколишнього середовища та збереження довколишнього різноманіття
160Проектування технологічних процесів у рослинництві
161Інновацийні технології переробки продукції рослинництва
162Основи раціонального землекористування
163Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту
164Програмування врожаю
165Стандартизація і управління якістю первинної обробки с.г. продукції
166Меліоративне грунтознавство
167Транспортний процес сільськогосподарських перевезень та експлуатація машин і обладнання в рослинництві
168Особливості удобрення культур при крапельному зрошенні
169Системи точного землеробства та геоінформаційні системи
170Мехатронні засоби дистанційного моніторингу полів
171Технологічні системи автотранспортних перевезень
172Сучасні інформаційні технології
173Мобільні засоби в рослинництві
174Машини та обладнання в овочівництві та садівництва
175Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів
176Автоматизоване проектування технологічних процесів в тваринництві
177Програмування врожаїв101 Екологія
178Економіка природокористування
179Кормовиробництво та оцінка якості кормів
180Управління якістю первинної обробки с.-г продукції
181Агромеліорація
182Біологічний захист рослин
183Сучасні альтернативні енергоустановки
184Біоенергетика аграрного виробництва
185Екологічні мобільні енергетичні засоби
186Особливості удобрення культур при крапельному зрошенні
187Інновацийні технології переробки продукції рослинництва
188Основи раціонального землекористування
189Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту
190Державне право зарубіжних країн081 Право
191Інформаційне право
192Транспортне  право
193Договірне право
194Корпоративне право
195Митне право України
196Сімейне право України
197Фінансове право
198Адвокатура України
199Основи права Європейського союзу
200Право інтелектуальної власності
201Банківське право
202Правове регулювання ведення особистого селянського та фермерського господарства
203Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції рослинного походження
204Правове регулювання виникнення,здійснення  та припинення прав на землю
205Міжнародно-правова охорона навколишнього природного середовища
206Якість, стандартизація та сертифікація
207Ергономіка робочих місць
208Інновації в агробізнесі
209Сучасні інф. технології
210 Електричні машини
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

211Апарати керування та захисту
212Дослідження енергоефективності електромеханічних систем
213 Електричні машини автоматизованих систем151 «Автоматизація та компютернор-інтегровані технології»
214Електричні машини автоматизованих систем151 «Автоматизація та компютернор-інтегровані технології»

скорочений термін навчання

215Електричні машини і автоматизований електропривод в БМІ
163 Біомедична інженерія
216Низькоенергетичні лазерні електротехнології в АПК