Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю: 274 Автомобільний транспорт
галузь знань: 27 Транспорт
кваліфікація: магістр з автомобільного транспорту

Основний фокус освітньої програми:

Акцент на здатність до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, дослідної, конструкторської, технологічної, проектної діяльності на підприємствах, які експлуатують автомобільний транспорт усіх форм власності; та науково-дослідної роботи у проектно-технологічних і викладацької роботи у навчальних закладах.

Силабуси освітніх компонент
1. Цикл загальної підготовки
1.1. Навчальні дисципліни базової підготовки (нормативні)
Нормативно-правове забезпечення діяльності автосервісних підприємств
Філософія людського спілкування, педагогіка та методика викладання у вищій школі
1.2. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором ЗВО)
Управління технічними системами
Методологія наукових досліджень
1.3. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студента)
Іноземна мова наукового спілкування
Управління автомобільними підприємствами
2. Цикл професійної та практичної підготовки
2.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (нормативні)
Сучасні методи відновлення деталей
Технічна діагностика автомобілів
Автомобілі
Теорія експлуатації автомобілів
Теорія експлуатації автомобілів (курсова робота)
Динаміка автомобілів
Охорона праці в галузі
Енергозбереження автосервісних підприємств
2.2. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором ЗВО)
Альтернативні джерела енергії
2.3. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студента)
Група III: Автомобільний транспорт
Авторське право
Інтелектуальні системи автомобілів, сервісний супровід
Технічний сервіс транспортних засобів
Адаптивні пристрої керування автомобілів
Проектування та дизайн автомобілів
Група III: Технологічна експлуатація автомобілів
Авторське право
Обгрунтування інженерних рішень
Управління ланцюгом постачань
Навігаційні системи на транспорті
Проектування технологій обслуговування техніки
Інші види занять
Переддипломна практика