uk en
Публічна інформація

Публічна інформація

1. Статут

2. Організаційна структура.

3. Положення про порядок атестації науково-педагогічних працівників щодо присвоєння вченого звання професора (доцента) ХНТУСГ

4. Положення про студентське товариство

5. Положення про організацію освітнього процесу ХНТУСГ

6.  План роботи університету.

7. Правила прийому у 2020 році.

8. Cклад керівних органів.

9. Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр за результатами роботи протягом навчального року.

10. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

11. Кошториси

12. Звіт про надходження та викорстання коштів загального, спеціального фонду

13. Перелік платних послуг 2019-2020 н.р.  

14. Зведений штатний розпис

15. Річний план закупівель  

16. Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти.

17. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту в ХНТУСГ

18. Положення про державну атестацію студентів в ХНТУСГ

19. Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення ХНТУСГ

20. Антикорупційна програма ХНТУСГ

21. Про затвердження положення та складу комісії з оцінки корупційних ризиків.

22. Наказ про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків.

23. Наказ про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків. 

24. Наказ про проведення оцінки корупційних ризиків в університеті.

25. Наказ про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків. 

26.  Наказ про проведення оцінки корупційних ризиків в університеті.  

27Подання декларації у 2020 році відповідно до вимог розділу сьомому ст.45 Закону України «Про за побігання корупції» за 2019 рік.

28. Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій учасників освітнього процесу

29. Щодо онлайн курсу «Конфлікт інтересів: треба знати!»

30. Наказ про перенесення робочих днів у 2020 році 

31. Графік навчального процесу 2019-2020 р.

31.1. Графік навчального процесу 2019-2020 році (резерв)

32. Вартість навчання для громадян України на 2020 – 2021 навчальний рік   

33. Звіти ректорату  ХНТУСГ

34. Порядок супровіду (надання допомоги) осіб з інвалідністю та ін. маломобільних груп населення у ХНТУСГ

35. Інформація про матеріально-технічне забезпечення ХНТУСГ

36. Положення про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт ХНТУСГ

37. Наглядова рада ХНТУСГ

38. ІНСТРУМЕНТАРІЙ сертифікованої іноваційної системи успішного розвитку.

39. Положення про Асоціацію випускників ХНТУСГ

40. Положення про визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті

41. Положення про гаранта освітньої програми

42. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в університеті, а також надання їм академічної відпустки     

43. Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів ХНТУСГ

44. Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів

45. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

46. Положення про формування варіативної складової навчальних планів освітніх програм

47. Каталог баз практик 2019-2020 н.р.

48. Стратегія розвитку ХНТУСГ до 2021 р.

49. Кампанію декларування – 2020 продовжено до 1 червня 2020 року.

50. Положення про організацію поточного і семестрового контролю та атестацію здобувачів освіти із застосуванням дистаційних технологій 

51. Колективний договір на 2020-2025 роки

52. Результати рейтингового оцінювання діяльності кафедр за 2019/2020 н.р.

51. Положення про конференцію (збори) трудового колективу ННІ (факультету) ХНТУСГ

52. Положення про конференцію (збори) трудового колективу ХНТУСГ

53. Положення про порядок висування і обрання кандидатів та делегати конференції трудового колективу ХНТУСГ ім. П.Василенка від наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників

54. Положення про порядок висування і обрання кандидатів в делегати конференції трудового колективу університету від працівників, що не є науковими, науково- педагогічними та педагогічними працівниками ХНТУСГ

55. Положення про юридичний відділ ХНТУСГ

56.  Положення щодо розробки, структури та змісту навчального та робочого навчального планів підготовки здобувачів віщої освіти за освітніми ступенями бакалавр і магістр

57. Положення про етично-фахову комісію ХНТУСГ.

58. Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП і т.д.

59. Положення про науково-методичну раду навчально-наукового інституту (факультету)