Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ННІ ТС

У підготовці кадрів вищої кваліфікації важливе місце посідає практика.Практика студентів є невід’ємною складовою підготовки фахівців у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь, визначених освітньо-професійною програмою підготовки фахівців за відповідною освітньою програмою.

Навчальним планом для студентів спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування» передбачена навчальна, виробнича та науково-дослідна практика.

Місцями практики є підприємства по виготовленню, ремонту, технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, машин та обладнання для тваринництва, а також підприємства об’єктів агробізнесу (СТОВ, ПП, ФГ, АТ та ін.).

На кафедрі технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника керівниками практик було призначено: виробничою –доцента Сиромятнікова П.С., науково-дослідною – к.т.н., професора, завідувача кафедри Науменко О.А.

У процесі проходження виробничої практики студенти поглиблюють, закріплюють та удосконалюють теоретичні знань за фахом, отриманих у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та здобувають практичних навичок у самостійному вивченні у виробничих умовах основних технологічних процесів виробництва, організації праці, стану безпеки праці й виробничої санітарії, у аналізуванні структури і фінансової діяльності підприємства, у формуванні висновків з оцінкою процесів, які відбуваються під час виготовлення продукції, та її переробки, організації робіт з експлуатації та обслуговування обладнання підприємств машинобудівного та сільськогосподарського напрямку, в зборі, аналізуванні та обробці даних для виконання індивідуального завдання та формування звіту.

91% студентів (групи ТС20-3пр. та ТС-18-3б), закріплених за кафедрою проходять виробничу практику за договорами на підприємствах у 9 районах Харківської області (Богодухівський, Шевченківський, Куп’янський, Зміївський, Харківський, Близнюківський, Первомайський, Двурічанський, Золочівський) та м. Харкові. По закінченню практики студенти складуть звіти у відповідності з програмою практики та індивідуального завдання.

Студенти Рачковський А.С., Удовіков В.О., Кондращенко В.О. та Ярмола К.В.  – місце виробничої практики АТП-16355 м. Харків.

Перший етап науково-дослідної практики студентів 1 курсу другого (магістерського) РВО (групи ТС20-1мн та ТС20ТСм) проходять в науково-дослідних лабораторіях ННІ ТС та науковій бібліотеці університету у відповідності з індивідуальним завданням для кожного магістранта.

Метою науково-дослідної практики є:

  • набуття практичного досвіду і навичок розв’язання складних завдань і проблем галузевого машинобудування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій що характеризується невизначеністю умов і вимог;
  • формування у магістрів загальних компетентностей: здатність використовувати знання у практичних ситуаціях, здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями, Здатність шукати та опрацьовувати інформацію з різних джерел, абстрактно мислити, генерувати нові ідеї, аналізувати та їх синтезувати;

і спеціальних компетентностей: здатність застосовувати передові для галузевого машинобудування наукові факти, концепції, теорії, принципи, здатність втілювати передові інженерні розробки для отримування практичних результатів, використовувати знання в розв’язуванні завдань підвищування якості продукції та її контролювання, здатність створювати і вміння захищати інтелектуальну власність;

  • оволодіння вміннями та навичками самостійно ставити експеримент, аналізувати отримані результати і робити висновки;
  • придбання та розвиток навичок ведення науково-дослідницької роботи, а саме, постановки експерименту, аналізу, математичної обробки та опису отриманих експериментальних даних у вигляді таблиць, графіків, діаграм, тощо, опанування методик проведення експериментів, поглиблення теоретичних знань в галузі дослідження процесів відновлення та зміцнення деталей машин і обладнання, підбір та аналіз існуючого фактичного матеріалу з інформаційних джерел та поєднання його з результатами експериментів в процесі написання кваліфікаційної магістерської роботи.

ЦППКСМ