Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

1 група (бакалаври 2018)

Вибіркові дисципліни 2018 р.

Силабуси вибіркових дисциплін 1 групи рівня вищої освіти «бакалавр»

Вступ 2018 рік

п/п

Назва дисципліни

Спеціальність

1

Організаційна культура

051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

2

Господарське право

075 «Маркетинг»

3

Безпека в надзвичайних ситуаціях

242 «Туризм»

4

Всесвітня культура та мистецтво

281 «Публічне управління та адміністрування»

5

Антропологія

6

Дослідження операцій у підприємництві

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

7

Правознавство

8

Теорія ймовірностей

9

Філософія

10

Економіка машинобудівного підприємства

133 «Галузеве машинобудування» ННІ ТС

11

Культурологія

12

Політологія

13

Правознавство

14

Технічна діагностика

15

Філософія

16

Основи економічної теорії

192 «Будівництво та цивільна інженерія»

17

Основи управління підприємств будівельної галузі

18

Політологія

19

Правознавство

20

Комп’ютерне моделювання переробних і харчових виробництв

133 «Галузеве машинобудування» ННІ ПХВ

21

Політологія, історія інженерної діяльності

22

Соціологія

23

Соціологія і психологія

24

Комп’ютерне моделювання переробних і харчових виробництв

181 “Харчові технології”

 

25

Політологія, історія інженерної діяльності

26

Соціологія

27

Організація виробництва

28

Політологія

123 «Комп’ютерна інженерія»

29

Архітектура комп’ютерів

30

Політологія

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

31

Оптимізаційні методи та моделі

32

Політологія

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

33

Політологія

163 «Біомедична інженерія»

34

Оптимізаційні методи та моделі

35

Правознавство

205 «Лісове господарство»

187 «Деревообробні та меблеві технології»

36

Транспортне право

37

Філософія 

101 «Екологія»

38

Культурологія

39

Екологічне право

40

Правознавство

41

Політологія

42

Трудове право

43

Філософія людського спілкування, педагогіка та методика викладання у вищій школі

208 Агроінженерія 

 

 

 

44

Психологія та етика професійної діяльності

45

Ділова українська мова

46

Корпоративна культура

47

Історія автомобіле – та тракторобудування
48Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції
49Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі
50Психологія продажів та переговорів
51Логіка
52Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric
53Надійність технологічних систем в рослинництві
54Проектування машин для обробітку ґрунту
55Моделювання технологічних процесів
56Транспортне право 274 Автомобільний транспорт
57Психологія продажів
58Політологія
59Технології транспортних робіт в АПВ
60Мобільні засоби в рослинництві
61 Аналіз та синтез мехатронних систем
62Логіка
63Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric
64Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі 201 Агрономія 
65Психологія продажів та переговорів
66Державне управління агроекологічною діяльністю
67Основи економіки
68Економіка аграрного виробництва
69Машини та обладнання для перспективних технологій виробництва сільськогосподарської продукції
70Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі
71Стратегії та технології професійних продажів в агробізнесі 101 Екологія
72Філософія критичного мислення та ділові комунікації
73Охорона праці та екологічна безпека агровиробництв
74Політологія
75Організація екологічної служби АПВ
76Сільськогосподарські машини
77Альтернативні джерела енергії в АПВ
78Сучасні інф. технології
79Особливості удобрення культур при крапельному зрошенні
80Основи раціонального землекористування
81Філософія 081 Право
82Основи економіки
83Сучасні теорії управління та ринкові відносини
84Логіка
85Політологія
86Психологія продажів та переговорів
87Методологія, методи стандартизації, стандарти ЄС щодо імпорту продукції
88Землеробство
89Технічне забезпечення процесів виробництва сільськогосподарської продукції
90 Альтернативні джерела енергії в АПВ