Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Академічна доброчесність ННІ МСМ

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених Законом України “Про освіту”, цим Законом та іншими законами України правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнення (Стаття 1 Закону “Про вищу освіту”).

Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Академічна доброчесність ННІ МСМ

Академічна доброчесність ННІ МСМАкадемічна доброчесність ННІ МСМАкадемічна доброчесність ННІ МСМАкадемічна доброчесність ННІ МСМАкадемічна доброчесність ННІ МСМ

За порушення академічної доброчесності в ННІ МСМ педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, а також студенти можуть бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначаються Положенням про організацію освітнього процесу в та Положенням про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність академічного плагіату ХНТУСГ.

За порушення академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку, тощо;
 • повторне проходження оцінювання (контрольних робіт, іспитів, заліків, тощо);
 • призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо);
 • проведення додаткової перевірки всіх робіт авторства порушника;
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • обмеження участі порушника в наукових дослідженнях, виключення з окремих наукових проектів;
 • оголошення догани із занесенням до особової справи порушника;
 • відрахування із закладу освіти.

Рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації скасовується закладом вищої освіти у разі виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (п. 6 статті 6 Закону України «По вищу освіту»).

За порушення академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин співробітники можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • попередження;
 • позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання фінансування для проведення наукових досліджень та реалізації освітніх проектів, стипендій, грантів тощо;
 • відмова у присудженні або позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання (п. 6 статті 6 Закону України «По вищу освіту»).

У разі виявлення академічного плагіату у роботі, що раніше була оприлюднена, особа, що виявила та готова довести факт академічного плагіату повідомляє службовою запискою проректора.

Науковий керівник несе відповідальність за організацію виконання перевірки роботи студента у встановлені строки.

У випадку виявлення низького рівня оригінальності кваліфікаційної роботи студента, науковий керівник попереджає про це автора (студента) та ініціює рішення про недопущення його роботи до захисту та її доопрацювання,  у випадку незгоди автора – інформує службовою запискою директора ННІ МСМ.

Для розгляду заяви студента про незгоду з результатами перевірки на наявність плагіату в ННІ МСМ створюється комісія, персональний склад якої затверджується з науково-педагогічних працівників відповідних кафедр (загальний склад не більше 5 осіб) за розпорядженням директора ННІ.

Репозитарій ХНТУСГ