Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про центр

Про центр

Центр менеджменту якості створений 01.01.2010 р. (наказ ХНТУСГ №01-08/331 від 30.12.2009 року) для розробки, супроводу, удосконалення та розвитку системи менеджменту якості університету, яка є інструментарієм щодо забезпечення реалізації Місії, Бачення, Цілей та Політики університету з метою підвищення задоволеності споживачів освітніх послуг та наукових розробок.

       Основні напрямки роботи:
− розвиток та удосконалення системи менеджменту якості, забезпечення її дієвості, актуальності та результативності (згідно з планом);
− забезпечення відповідності системи менеджменту якості стандартам ISO 9001:2015 та ін.;
− популяризація підходів щодо забезпечення якості, залучення та навчання співробітників університету, впровадження ризик-орієнтованого мислення;
− проведення внутрішніх аудитів процесів системи менеджменту якості, підготовка, організація та супровід зовнішніх аудитів (відповідні плани);
− моніторинг показників процесів (таблиця моніторингу);
− аналіз та перегляд показників процесів (у тому числі рейтинги, SWOT-аналіз стану університету, реалізації Стратегії, Політики, системи менеджменту якості та ін.);
− аналіз ризиків та ризик-факторів щодо надання освітніх послуг та наукових розробок та їх мінімізація (таблиці ризиків та ризик-факторів);
− моніторинг процесів (звіт з аналізу);
− аналіз та удосконалення процесів, структури та системи менеджменту якості в цілому (звіт з аналізу);
− управління документацією (у тому числі постійне доопрацювання моделей та методик процесів, документів системи менеджменту якості -план перегляду документів СМЯ);
− бенчмаркінг щодо системи менеджменту якості (у тому числі новітні розробки, стандарти, рекомендації, підходи, методологія, інструменти менеджменту).

Загальні відомості про систему менеджменту якості

На виконання Закону України «Про вищу освіту» в університеті 10 років успішно функціонує, розвивається та удосконалюється система менеджменту якості у сфері надання освітніх послуг і наукових розробок.
Система сертифікована на відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2015.

Про центрПро центр

      Система менеджменту якості (СМЯ), що основана на філософії TQM (Total Quality Management) і відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 19011:2012, ISO/IES17021:2015, моделі досконалості EFQM (Європейського фонду управління якістю), Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG),     є основним інструментом управління діяльністю ХНТУСГ.

  1. СМЯ ХНТУСГ реалізує принципи ISO.
  2. СМЯ ХНТУСГ базується на циклі Демінга, логіці RADAR та концепціях моделі досконалості EFQM.

    Процеси вимірювання, аналізу, удосконалення СМЯ ХНТУСГ забезпечують моніторинг, аналіз та оцінку ризиків, підтримку актуальності, новизну підходів та відповідність діяльності університету сучасному рівню надання освітніх послуг та наукових розробок.

  1. СМЯ ХНТУСГ побудована на логічному ланцюгові реалізації Місії – Бачення – Політики – Стратегії – Цілей університету в забезпечення ефективності діяльності університету з гарантією якості надання освітніх послуг та наукових розробок на балансі інтересів усіх зацікавлених сторін та оцінкою і мінімізацією ризиків.
  2. Планування і виконання процесів системи менеджменту якості здійснюється для забезпечення перетворення: «Вимоги та очікування зацікавлених сторін – задоволеність зацікавлених сторін».
  3. СМЯ ХНТУСГ забезпечує оптимальну взаємодію структурних підрозділів університету у рамках діючих процесів та ефективне використання ресурсів.
  4. В рамках системи менеджменту якості ХНТУСГ здійснюється:

– моніторинг та комплексний аналіз результативності та ефективності СМЯ в цілому та усіх аспектів діяльності університету, аналіз контексту університету з урахуванням потреб, очікувань і задоволеності усіх стейкхолдерів;

– щорічний перегляд Місії, Бачення, Стратегії, Політики та Цілей університету (уточнення за потребою);

– аналіз та перегляд структури процесів необхідних для функціонування університету, реалізації Місії, Бачення, Стратегії, Політики та Цілей на балансі інтересів усіх зацікавлених сторін;

– встановлення послідовності і взаємодії процесів;

– визначення критеріїв і підходів, необхідних для забезпечення результативного управління роботою університету і вказаних процесів на балансі інтересів усіх зацікавлених сторін та    оцінкою і мінімізацією ризиків;

– забезпечення наявності ресурсів для функціонування процесів;
–  аналіз можливостей, а також ризиків та дій щодо їх попередження та мінімізації;
– отримання інформації, що необхідна для функціонування та моніторингу процесів;
– використання заходів, необхідних для досягнення запланованих результатів, створення умов і здійснення заходів і дій з вдосконалення цих процесів.

     Суть підходів побудови та розвитку системи менеджменту якості для реалізації Місії, Стратегії та підвищення ефективності управляння діяльністю ХНТУСГ полягає в удосконаленні, нарощуванні та розширенні функцій та процедур відповідно до вимог стандартів з урахуванням змін, появі нових стандартів, інструментів та моделей менеджменту.

Про центр Засади системи менеджменту якості університету.
Про центр Інструментарій системи менеджменту якості університету.

Інструментарій сертифікованої іноваційної системи успішного розвитку.