Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ КАРАНТИНУ

У ХХІ сторіччі неграмотні не ті, хто не вміє читати і писати, а ті, хто не вміє вчитися (Елвін Тоффлер).

У третьому тисячолітті однією з найактуальніших компетентностей є здатність швидко реагувати на зміни та пристосовуватись до них. Запровадження карантину та необхідність продовження освітнього процесу з використанням дистанційних технологій стали справжнім випробуванням для багатьох закладів вищої освіти.

Натомість у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка перехід на навчання з використанням дистанційних технологій відбувся швидко і без суттєвих проблем, адже дані технології в університеті застосовуються вже понад 10 років. Метою запровадження елементів дистанційних технологій в освітній процес було:

– розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів: робочих програм навчальних дисциплін, конспектів лекцій, підручників, навчально-методичних посібників, методичних вказівок до лабораторних, практичних робіт, методичних вказівок до організації самостійної роботи, методичних рекомендацій до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, питань до заліку та екзамену, тестових завдань для самоперевірки засвоєного матеріалу тощо;

– забезпечення здобувачів вищої освіти електронними освітніми ресурсами;

– проведення on-line консультацій;

– можливість самооцінювання рівня знань здобувачами вищої освіти тощо.

Успіх роботи в умовах карантину залежить від активної взаємодії усіх учасників освітнього процесу, якості й швидкості Інтернет-трафіку, наявності технічних можливостей та, насамперед, навичок викладачів та студентів щодо використання сучасних інформаційних та цифрових технологій.

В ХНТУСГ усі учасники освітнього процесу є зареєстрованими користувачами платформи системи Moodle. При цьому в університеті автономія викладачів забезпечується академічною свободою, включаючи свободу вільного вибору форм, методів і засобів технологій дистанційного навчання, що відповідають програмі навчальної дисципліни. Впровадження карантину дало поштовх до пошуку нових ефективних дистанційних форм роботи зі студентами. В даних умовах недостатньо просто видати завдання та отримати відповідь. Потрібно налагодити комунікацію зі студентами: надати консультацію, допомогти у виконанні завдань.

Отже, в умовах карантину викладачі крім використання системи Moodle проводять заняття за допомогою групової роботи у Viber, відео-конференцій: Micrоsoft Teams, Zoom, BigBlueButton, Skype, Google Classroom та інших, які дозволяють здійснювати зворотній зв’язок зі студентами. Для приймання виконаних завдань або звітів про виконану роботу викладачами активно використовується корпоративна пошта @khntusg.info. Дані форми занять зацікавили студентів, мотивували їх активно долучитись до навчання.

Важливе значення при використанні дистанційних технологій має контроль засвоєння матеріалу та оцінювання знань студентів. У весняному семестрі перший модульний контроль припадає на час карантину. Відповідно, викладачам потрібно забезпечити його проведення одним з можливих способів або їх поєднанням:

– письмово – оцінювання рівня знань студентів електронним тестуванням або виконанням відкритих завдань та надсиланням результатів на електронну пошту;

– усно – відео-конференція зі студентами за допомогою зовнішніх платформ.

Отже, в системі організації освітнього процесу ХНТУСГ застосування дистанційних технологій навчання є невід’ємною складовою забезпечення якісної освіти. Викладачі разом із студентами опановують нові можливості дистанційних технологій навчання, оцінивши переваги традиційного живого спілкування та єдині у бажанні якнайшвидше  повернутись в університетські аудиторії.

С.О. Заїка,

проректор з науково-педагогічної роботи ХНТУСГ