Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наукова діяльність

Науково-дослідна діяльність кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв спрямована на дослідження організаційно-технічних та технологічних засад підвищення ефективності зберігання і переробки продукції рослинного і тваринного походження в умовах сучасних форм розвитку інноваційних моделей агропромислового виробництва за напрямками:

 • наукове обґрунтування енергозберігаючих технологій та розробка обладнання для сепарації, сушіння та зберігання зерна;
 • наукове обґрунтування технологічних процесів борошномельного виробництва;
 • розробка енергозберігаючих технологій та обладнання для здрібнення зерна;
 • наукове обґрунтування технологічних процесів, розробка обладнання для видобування та фільтрації рослинної олії.

Кафедрою розроблено та запропоновано до впровадження:

 • малогабаритний універсальний комплекс для виробництва борошна та круп;
 • багатоярусний ударний сепаратор для сепарації насіння за пружними властивостями без витрат енергії на процес сепарації;
 • гіраційний сепаратор для сепарації вороха насіння.

Пріоритетними напрямами наукових досліджень кафедри є: концептуальні засади побудови та функціонування механізмів підвищення економічної ефективності діяльності агропідприємств в напрямку переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, розробка рекомендацій з інтенсифікації процесів переробних і харчових виробництв, розробка нових технологій в галузі переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Протягом останніх п’яти років професорсько-викладацьким колективом кафедри видано 15 монографій, 240 наукових статей (з яких 13 – за кордоном), 27 навчальних посібників, 34 патенти, 93 методичних вказівки до виконання лабораторних робіт.

Найбільш значущими серед наукових видань кафедри є наступні праці:

 • Гурський П.В., Богомолов О.В., Денисенко С.А., Іващенко С.Г., Токолов Ю.І., Шерстюк В.С., Заїка В.П., Лук‘янов І.М.,Кісь В.М. Кондиціювання та холодозабезпечення переробних і харчових виробництв /Навчальний посібник/. 2019. – 256 с.
 • Богомолов О.В., Шерстюк В.С., Шаповаленко О.І., Гурський П.В., Міхайлюк А.О., Заїка В.П. Охорона праці на підприємствах зберігання і переробки зерна /Навчальний посібник/ ТОВ «ПЛАНЕТА ПРІНТ» –Харків: ХНТУСГ. 2018. – 236 с.
 • Перцевий Ф.В. Гурський П.В., Обозна М.Ю., Бідюк Д.О. Технологія сирного продукту замороженого з концентратом ядра арахісу /Монографія/ –Суми: Університетська книга. 2017 – 158 с.
 • Гурський П.В., Перцевий М.Ф., Бідюк Д.О. The technology of cheese structured semi-product with the use of gelatin (Монографія). –Суми: СНАУ, 2016. – 155 с.
 • Перцевий Ф.В., Гурський П.В., Терешкін О.Г., Янчева М.О., та інші. Промислові технології переробки м’яса, молока та риби. /Навчальний посібник/ ІНКОС. –Київ, 2014 – 340 с.
 • Гурський П.В. Перцевий Ф.В., Прасол Д.Ю. та ін. The monograph. Technologies of snack pastes on the base of lactic acid curd. –Київ: НУБіП. 2013. – 168 с.
 • Богомолов А.В. Монография. Сепарация трудноразделимых сыпучих смесей. –Харьков: ТОВ Планета, 2013. – 296 с.
 • Богомолов А.В., Гурський П.В., Денисенко С.А., Шерстюк В.С. та ін. Практикум з дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин переробних і харчових виробництв» / Навчальний посібник, 2013. – 286 с.

На кафедрі функціонує наукова школа “Розробка інноваційних технологій та обладнання для зберігання та переробки зерна” д.т.н., професора Богомолова О.В.

На кафедрі щорічно, починаючи з 2001 року, проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних та харчових виробництв».

Протягом останніх п’яти років кафедра співпрацює з різними науково-дослідними організаціями та навчальними установами:

 • ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»;
 •  Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого;
 • Інститутом рослинництва НААНУ ім. В.Я. Юр’єва;
 • Інститутом овочівництва та баштанництва НААНУ;
 • Луганським національним аграрним університетом;
 • Львівським національним аграрним університетом;
 • Одеським державним аграрним університетом;
 • Полтавською державною аграрною академією;
 • Сумським національним аграрним університетом;
 • Таврійським державним агротехнологічним університетом;
 • Харківським національним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва.

Кафедра має широку мережу міжнародних зв’язків. Викладачі кафедри підтримують тісні робочі зв’язки з колегами з університетів Німеччини, Польщі, Данії. Викладачі кафедри проходять стажування в Німеччини та Данії.

Кафедра приймає активну участь у роботі міжнародних заходів, які розглядають актуальні питання щодо публікацій в міжнародних рецензованих наукових виданнях, організованих Міжнародним Офісом програми Фулбрайт в Україні; відвідують майстер-класи сертифікованих тренерів щодо вивчення аналітичних інструментів платформи Web of Science. Нові інформаційні технології активно використовуються в організації освітнього процесу.

На кафедрі обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв також проводиться науково-дослідна робота студентів, яка реалізується у формі функціонування Студентського наукового товариства.

За останні роки студентами кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв підготовлено до друку більше 100 праць.