Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва»

Міністерство освіти і науки України

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Науковий національний центр “ІМЕСГ” НААН України

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Сумський національний аграрний університет

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Таврійський державний агротехнологічний університет

Полтавська державна аграрна академія

Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі конференції вчених, фахівців, провідних спеціалістів, практиків, керівників підприємств, аспірантів та студентів.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Експлуатація машино-тракторного парку.

Секція 2. Інтелектуальні системи авто-тракторної техніки.

Секція 3. Мехатроніка технічних і технологічних систем АПВ.

Секція 4. Екологічно-безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть опубліковані в тематичному випуску Вісника ХНТУСГ «Механізація сільськогосподарського виробництва», який включено до переліку фахових видань МОН України.

Е-mail: otskonf@ukr.net
Тел.: (050) 605-54-61, відп. Артьомов Микола Прокопович.

Тел.: (050) 025-57-11, відп. Сировицький Кирило Геннадійович.

Адреса оргкомітету

Україна, 61050, м. Харків, проспект Московський 45, ХНТУСГ ім. П. Василенка. Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту (ННІ МСМ). Тел.: (057) 732-75-33.

Електронна пошта для листування: otskonf@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ СТАТЕЙ

Структура публікації:

  1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
  2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор.
  3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
  4. Формулювання мети статті (постановка завдання).
  5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
  6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Вимоги до оформлення:

Формат паперу – А4. Сторінки не нумерувати. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14 пт. Поля  – 2,0 см. Одинарний інтервал. Перший рядок — індекс УДК, з лівого краю, напівжирними. Пропустити один рядок. Назва статті – прописними напівжирними літерами, по центру. Пропустити один рядок. Прізвище, ініціали автора та наукове звання – напівжирними літерами, по центру. Назва організації – курсивом, по центру. Пропустити один рядок. Текст анотації мовою статті, (обсяг 200-250 слів) – по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см, курсивом. Пропустити один рядок. Основний текст статті – по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см. Графічні матеріали (*.jpg.) повинні бути розміщені по центру статті. Нумерація та підписи — по центру за зразком: “Рис. 1 – Схема роботи пристрою ….”. Назви та нумерація таблиць – по центру за зразком: “Таблиця 1 – Результати розрахунку ….”. Формули повинні бути набрані у Місгоsoft Equation 3,0, вирівняні по центру, номера формул вирівняні по правому краю. В кінці статті: список використаних джерел, анотації іншими робочими мовами конференції, які повинні містити назву статті (окремий рядок), прізвище та ініціали автора напівжирними літерами по центру (окремий рядок) та стислий зміст 200-250 слів. Назви «Список використаних джерел», «Аннотация», «Abstract», «Анотація» – друкувати напівжирними літерами, по лівому краю. Між ними та текстом, який був попереду та слідує далі, пропускати рядок. Назва статті в анотаціях – напівжирними літерами, по центру. На наступному рядку – прізвище автора, по центру. Текст анотацій – курсивом, по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см.

Публікації статті у Віснику ХНТУСГ – безкоштовно.

Телефони для довідок:

(050) 605-54-61 Артьомов Микола Прокопович.

(050) 025-57-11 Сировицький Кирило Геннадійович.

Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва