Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Серед кафедр Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка особливою та унікальною є кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін, яка посідає гідне місце серед кафедр ЮНЕСКО України.
Кафедра заснована у травні 1996, в результаті підписання Угоди між Генеральним директором ЮНЕСКО та ректором Харківського державного технічного університету сільського господарства (зараз – ХНТУСГ). У 2008 році внаслідок об’єднання з кафедрами Філософії та Історії України отримала назву кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін.

Наша кафедра здійснює гуманітарну підготовку студентів усіх спеціальностей університету.

З 2018 року кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 242 «Туризм».

Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти є невід’ємною складовою підготовки фахівців високого професійного рівня.
Опанування дисциплін гуманітарного циклу сприяє формуванню висококваліфікованої еліти держави, успішних лідерів, загальнокультурної, творчої особистості, зобов’язаної зберігати і продукувати духовні цінності, котра є патріотом своєї країни та зможе реалізуватися в успішній професійній діяльності та соціумі.

Завідувачами кафедри у різні роки були: ініціатор створення та засновник, професор, академік ВШ України Руденко Д. І. (1996–2001), професор Карпенко І. В. (2002), професор Бурова О. К. (2002–2007), професор Завєтний С. О. (2007–2017).

З липня 2017 року кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Моісєєва Н. І.

Основними напрямами університетської роботи кафедри є викладання гуманітарних дисциплін студентам, впровадження в практику освіти відповідного науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, розробка нових освітянських програм гуманітарного напряму у технічному ЗВО та здійснення наукових досліджень.

Особлива увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді (проведення численних виховних заходів: круглих столів, наукових семінарів, засідань дискусійних клубів, флешмобів, брей-рингів тощо з актуальних історичних та соціально-політичних питань.

Темами наукових досліджень викладачів є:  філософія спілкування, філософсько-соціологічне осмислення проблем сучасності; питання гуманізації та гуманітаризації вищої освіти; феномен туризму в економічному, філософському та історичному аспектах; інноваційний розвиток туристичної сфери, рекреалогія, туристичне краєзнавство, розвиток зеленого сільського туризму; теорія комунікацій, філософія науки; педагогіка та теоретичні і методичні основи формування соціальної зрілості студентів у навчально-виховному процесі, історія політичних репресій в Україні, політична система сучасної України, питання національної безпеки та її історико-політологічне осмислення, політичне життя Харківщини в роки революції та громадянської війни 1917–1921; історія аграрної освіти України, історія ХІМЕСГ–ХНТУСГ; історія Слобожанщини; бібіліографознавство, інформаційні технології, соціальні комунікації; економічна історія, історія торгівлі та споживання; впровадження гендерних підходів в освіту, реалізація гендерної політики, психологічний супровід педагогічного процесу.

На кафедрі здійснюється наукове дослідження «Споживання в ранньорадянській Україні: чоловічий, жіночий та дитячий виміри» (за підтримки Канадського інституту українських студій).

Викладачі кафедри беруть участь у реалізації Державних програм Верховної Ради та Кабінету Міністрів України: «Реабілітовані історією. Харківська область» («Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні») та «Книга пам’яті».

Кафедрою щорічно проводяться Міжнародна науково-методична конференція «Слобожанський гуманітарій» та Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання» з виданням збірників наукових праць.

Останніми роками кафедрою видані такі монографії та підручники:
Медіа і філософія: грані взаємодії : монографія / за ред. Л. М. Дениско, С. О. Завєтного  – Харків, 2017. – 257 с.
Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І. В. Політологія: підручник. – Харків, ХНТУСГ, 2017. – 180 с.
Скубій І. В. Торгівля в Харкові в роки НЕПу (1921–1929 рр.): економіка та повсякденне життя: монографія /  І. Скубій. – Харків.  – Харків, 2017. – 278 с.
Данченко І. О. Формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів: монографія / Ірина Данченко. – Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2018. – 422 с.
Моісєєва Н. І. Інноваційний розвиток туристичної сфери регіону : теорія, методологія, практика: монографія / Н. Моісєєва. – Миколаїв : ФОП Швець В.М.,  2018. – 330 с.
Загальне управління якістю: підручник/ О. В. Нанка, Р. В. Антощенков, В. М. Кісь, І. О. Листопад, Н. І. Моісєєва, І. В. Галич, А. О. Никифоров. – Харків: ХНТУСГ, 2019 р.  – 205 с.
Феномен туризму: розмаїття сенсів: монографія / за ред. О. О. Красноруцького, Н. І. Моісєєвої. – Х., ХНТУСГ, 2019. – 252 с.

На кафедрі плідно працюють науковий студентський історико-політологічний дискусійний клуб «Діалог» з обговорення актуальних історико-політичних питань сьогодення; студентський постійно діючий філософський методичний семінар «Ейдос»; студентський науковий гурток «Нація, державність, патріотизм».

Студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, форумах, конференціях та посідають призові місця.
Диплом ІІ ступеню ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму», КУ «Харківський обласний центр молоді» за авторську екскурсію «Харків торгівельний: від базару до торгівельного центру» (керівник: к. і. н., доцент Скубій І. В.)
Диплом  ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму», КУ «Харківський обласний центр молоді» за авторську екскурсію «Харків – університетське місто» (керівник: к. і. н., професор Воронянський О. В.)

Кафедра співпрацює з Кафедрою ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність, міжнародне взаєморозуміння» Національного університету «Києво-Могилянська академія» та входить до міжуніверситетської мережі кафедр ЮНЕСКО  «Культура світу через комунікацію» і бере участь у реалізації  програми UNITWIN/UNESCO Chairs як одна з учасниць мережі спеціальних кафедр у ЗВО різних країн світу; Україно-болгарським центром співробітництва та партнерства Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця; Міжнародною туристичною компанією «ТУРАЛ» (Республіка Болгарія) та ТОВ «ТУРАЛ» (м. Харків); Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда–Україна»; Обласним комунальним закладом «Харківський організаційно-методичний центр туризму та є учасником міжуніверситетської платформи випускових кафедр з туризму; Національним літературно-меморіальним музеєм Г. С. Сковороди; Національним природним парком «Слобожанський»; Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (Харківське регіональне відділення); Комунальним закладом «Харківська обласна станція юних туристів»; Музеєм гендеру.
 
Викладачі кафедри беруть участь у роботі: Харківського обласного фонду сприяння соціальному розвитку села, Асоціації політологів Слобожанщини, Харківської асоціації політологів, секції «Історії науки і техніки» Східно-Українського відділення НАН України, Соціологічної асоціації України, Харківського історико-філологічного товариства, Робочої групи з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації у сфері освіти при МОН України, Всеукраїнської антидискримінаційної мережі «Гендерна обсерваторія», Харківської міської громадської асоціації «Французький альянс», Харківського консорціуму університетів (опорна кафедра з історії України).

Співробітники кафедри очолюють: Комітет у справах молоді і спорту, який координує, організовує та контролює виховну роботу в університеті; Центр гендерної освіти, основним завданням якого є реалізація гендерної політики, впровадження гендерних підходів в освіті; Психологічну службу університету, яка здійснює психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу; виставково-музейний комплекс, що долучає до історичної спадщини та сприяє формуванню громадянської позиції, відділ медіакомунікацій.

Плідна робота кафедри відзначена чисельними нагородами, грамотами, подяками.
Серед досягнень викладачів кафедри:
Диплом переможця та золота медаль Міністерства освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації  змісту освіти»  та Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті в номінації «Розробка й впровадження інноваційних засобів навчання, проєктів, програм і рішень у закладах освіти»
Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України
Грамота Харківської районної державної адміністрації
Подяка Харківського міського голови
Почесна грамота Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації
Почесна грамота Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України
Подяка Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Почесна грамота  та Подяка Харківського обласного олімпійського комітету
Подяка Національного літературно-меморіального музею Г. Сковороди
Подяка Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Харківської обласної організації
Почесна грамота Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна»
Подяка Обласного комунального закладу «Харківський організаційно-методичний центр туризму
Почесні грамоти Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка

Положення про Кафедру

Звіт Кафедри за навчальний рік (2020-2021)

Звіт Кафедри з наукової роботи (2020)

Звіт Кафедри UNESCO CHAIR/UNITWIN NETWORK (2020)