Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Онегіна Вікторія Михайлівна
Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Онегіна Вікторія Михайлівна

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

1992 р. закінчила з дипломом з відзнакою економічний факультет Харківського державного університету імені М. Горького (Харківський національний університет імені В. Каразіна).
1996 р. закінчила аспірантуру на кафедрі економічної теорії та економічних методів управління  Харківського національного університету імені В. Каразіна.
1997 р. захистила дисертацію на тему «Податки в системі регуляторів економічних процесів»  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08 00 01 – економічна теорія, Харківський національний університет імені В. Каразіна.
1997–1999 старший викладач кафедри економіки, бізнесу та маркетингу Харківського державного технічного університету сільського господарства.
1997–2007 доцент кафедри економіки та фінансів Харківського інституту бізнесу та менеджменту (за сумісництвом).
1998–2002 доцент кафедри економічної теорії та права Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доцент кафедри обліку й аудиту Харківського державного технічного університету сільського господарства (за сумісництвом).
1999–2006 доцент кафедри обліку та аудиту Харківського державного технічного університету сільського господарства.
2002–2006 докторант кафедри обліку та аудиту Харківського державного технічного університету сільського господарства.
2007–2009  професор кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.
2007–2014 професор кафедри економіки і фінансів Харківського інституту бізнесу та менеджменту (за сумісництвом).
2008 р.  захистила дисертацію на тему «Формування системи державного регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ.
2012-2016 професор кафедри менеджменту та військового господарства Національної академії Національної гвардії України (за сумісництвом).
2018–2019 професор кафедри туризму Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (за сумісництвом).
2009-2019 професор, завідувач кафедри економіки та маркетингу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

ПРОФЕСІЙНО-СУСПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Є членкінею спеціалізованих вчених рад у ХНТУСГ імені Петра Василенка, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», громадських організацій «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», «Українське Фулбрайтівське товариство», редколегій наукових журналів «Актуальні проблеми інноваційної економіки», Agricultural and Resources Economics, Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка «Економічні науки»,

2010-2014 – членкіня навчально-методичної комісії з галузі знань «Економіка та підприємництво» ННЦ «Аграрна освіта» Міністерства аграрної політики та продовольства України, голова робочої групи з підготовки бази тестів для незалежного тестування студентів напряму «Економіка підприємства»

2009 – 2013 членкіня спеціалізованої вченої ради ХНАУ ім. В.Докучаєва, голова НМК ННІ бізнесу та менеджменту ХНТУСГ ім. Петра Василенка

1999-2004 членкіня Міжнародної Агробізнес-Менеджмент Асоціації (IAMA)

ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 210 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 9 монографій, 7 навчальних посібників (2 з них з грифом МОН України), зокрема:

 1. Спільна аграрна політика та конкурентоспроможність сільського господарства ЄС. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи: монографія / За ред. Т. Зінчук. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 494 с.; С. 152-162 (співавтор: Антощенкова В.В.).
 2. Assessment of competitiveness of agricultural product: methodological aspects. Information and Innovation Technologies in Economics and Administration: monograph/ Edited by O. Chukurna and M. Gawron-Łapuszek. Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej. 2019. РР. 45-51 (co-authors Kravchenko, O., Babaiev, O.).
 3. Цінові ризики експортної орієнтації сільськогосподарського виробництва. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства : Економічні науки. Харків: ХНТУСГ, 2019. Вип. 200. С.54-61 (співавтор: Білецький О.В.).
 4. Risk Management in Agriculture and Agrarian Policy. International Scientific Days 2018. “Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems”. Conference Proceedings. 16-17 May. 2018, Nitra, Slovak Republic. 171-182. https://doi.org/10.15414/isd2018.s1.13
 5. Фінансове забезпечення в стратегічному управлінні інноваційним розвитком. Актуальні проблеми інноваційної економіки. №3. С. 74-79. (співавтори: Вітковський Ю.П., Кравченко Ю.М.)
 6. Граничний продукт праці як критерій ефективності формування ціни праці в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. №11. С. 55-64 (співавтор: Маренич Т. Г.) https://doi.org/10.32317/2221-1055.201811055
 7. Management of Food Security and Modern Agrarian Innovations. National Security and Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: Monograph / Ed. O. Prokopenko, V. Omelyanenko, Yu. Ossik. Ruda Slaska: DrucamiaStudio Graficzna Omnidium, 2018. 416 p.; 250-261.
 8. Облік і оподаткування: практикум дистанційного навчання: навч. пос. / За загальною ред.. М. Огійчука, Т. Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова та інш. Київ: Алерта, 2018. 306 с.
 9. Інституційна основа аграрної політики: українські реалії та досвід США й ЄС. Еконоімка АПК. 2016. №1. С. 18 -24 (співавтор Н.В. Шибаєва).
 10. Стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств : монографія. Харків: Смугаста типографія, 2016. 255 с. (співавтор: В.А. Луньова).
 11. Стратегічне управління : Навчальний посібник. Харків: Типографія Мадрид, 2013. 320 с (співавтори В.А. Могілко, Ю.П. Ященко, О.Т. Тищенко).
 12. Податкова система: Навчальний посібник : видання друге. Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2012. 426 с (Рекомендований Міносвіти та науки (лист 21/11-11376 від 14.12.2010 р.) (Співавтори:. Накісько О.В., Руденко С.В.).
 13. Умови еквівалентності обміну. Економіка України. 2012. №7. С. 4-15
 14. Аграрна політика та сталий розвиток агросфери. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2011. №7.  С. 3-8
 15. Стратегії інноваційно-інвестиційної моделі розвитку сільського господарства в Україні Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». Суми: СНАУ, 2011. Вип.5/1 (46) С. 109 – 112.
 16. Гідна оплата праці – головний соціально-економічний імператив трансформацій. Трансформація сільського господарства та села : ювілейний збірник наук. статей / Заг. ред. Губені Ю.Е.  Львів: ЛНАУ, 2010. С. 249 – 256.
 17. Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ. Економіка АПК. 2009. №2. С. 15 – 24 (співавтор Амбросов В.Я.)
 18. Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників. Монографія. Київ.: ННЦ ІАЕ, 2007. 590 с.
 19. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. Харків: ХНТУСГ, 2006. 121 с.
 20. Макроекономіка в запитаннях та відповідях: навчальний посібник,. вид. 2-ге , доп. Київ.: Центр навчальної літератури, 2004. 200 с. (Рекомендовано Міністерством освіти та науки України, лист №14/18.2-2211 від 28.11.2002.) (співавтори Кривцов С., Бережний В.).
 21. Аграрна політика в Україні: сучасне та майбутнє. Workshop Materials Presented by рarticipants of the USDA Faculty Exchange Program (FEP) 1995-2000. Washington C. 2002. pp..85-93.

та інші.

Під керівництвом захищено 8 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Тематика наукових досліджень та публікацій – державне регулювання аграрного сектору, ціноутворення, інвестування, економіка інновацій.

Брала участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, семінарах у США, Німеччині, Угорщині, Польщі, Словаччині, Нідерланддах, Білорусі, Південно-Африканській республіці.

 ГРАНТИ

1996, 1997, 2001 – гранти на участь у Міжнародній науковій конференції «Транс-європейський менеджмент) (Німеччина)

1999  грант на участь у Програмі професорсько-викладацького обміну Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів Америки

2001  грант Світового банку на стажування у Центрально-Європейському університеті, Будапешт, Угорщина.

2002  грант Міжнародної агробізнес асоціації (IAMA) на участь у Міжнародному форумі, Нідерланди

2004-2005 грант на стажування за Програмою Фулбрайта (США).

2016  грант DAAD на стажування в Рейн-Ваальському університеті (Німеччина).