Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en
Криштоп Євген Анатолійович
Доцент, к. с.-г. н.

Google Scholar

Scopus 

ResearcherID

ORCIDID

Пошуковий профіль на порталі НБУВ ID: 0023858

e-mail: kafagroeco@ukr.net

телефон: (057) 732-97-79

Криштоп Євген Анатолійович

Освіта

 • 2001 р. – закінчив агрономічний факультет Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва і здобув кваліфікацію  вченого агронома.
 • 2002 р. – отримав диплом з відзнакою Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Агрономія» та здобув кваліфікацію магістра рослинництва.
 • 2020 р. – отримав диплом з відзнакою Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю 101 «Екологія» та здобув професійну кваліфікацію «Магістр з екології».

Кар’єра

 • 2004 – 2007 рр. – аспірант кафедри генетики, селекції та насінництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
 • 2008 р. – молодший науковий співробітник ДБТ 6.07.55 ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
 • 2009 р. – викладач кафедри екології та біотехнології ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
 • 2009 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.01.05 «Селекція рослин», тема дисертації: «Віддалена гібридизація і її модифікація низькою температурою».
 • 2010 р. – старший викладач кафедри екології та біотехнології ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
 • 2013 р. – в.о. доцента кафедри екології та біотехнології ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
 • 2014 – 2020 рр. – доцент кафедри екології та біотехнології  ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.
 • 2015 р. – отримав звання доцента кафедри екології та біотехнології.
 • З вересня 2020 р. – доцент кафедри агротехнологій та екології ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

Громадська діяльність

 • З 2010 р. – 2016 рр. – заступник декана з науково-виховної роботи факультету агрохімії та ґрунтознавства ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
 • Керівник студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми екології та біотехнології» з 2017 – 2020 р.
 • Дійсний член громадської спілки «Професійна асоціація екологів України» за рівнем участі COMMUNICATION, рішення № 48 від 30 листопада 2020 р., свідоцтво № 08122021-В.

Наукова діяльність

 • Автор і співавтор 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 2 монографії і 5 навчальних посібників.
 • Напрям наукової роботи – агроекологічне обґрунтування технології вирощування культури сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.) в умовах Лівобережного Лісостепу України.
 • Участь у науково-дослідних темах:
  • Виконавець ініціативної наукової тематики «Розробка і удосконалення методології екологічної оцінки стану рослинної продукції та стану ґрунтів» у 2012–2016 рр., номер держреєстрації 0112U005595;
  • Виконавець ініціативної наукової тематики «Розробити та науково-обґрунтувати агроекологічні основи отримання якісної та безпечної продукції рослинництва в умовах Лівобережного лісостепу України» у 2016–2020 рр., номер держреєстрації 0117U002513.
 • Тема дослідження: «Агроекологічне обґрунтування технології вирощування культури сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.) в умовах Лівобережного Лісостепу України».
 • Коло наукових і професіональних інтересів: аграрні науки, біотехнології у рослинництві, екологічні біотехнології, альтернативні джерела енергії, технології захисту довкілля тощо.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection

 • L. Pusik Studying the loss of mass by cauliflower depending on agrobiological factors, varietal features, and package technique // L. Pusik, V. Pusik, V. Vlasovets, L. Gaevaya, А. Rozhkov, N. Lyubymova, I. Safronska, О. Romanashenko, Y. Kryshtop, E. Hryn / Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2019,   № 2/11 (98), P. 22 – 31.
  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.162072
 • Davydenko K. Situation and perspectives of European ash (Fraxinus excelsior) in Ukraine: focus on eastern border // K. Davydenko,
  V. Borysova, O. Shcherbak, Y. Kryshtop, V. Meshkova / Baltic Forestry. – 2019,  № 25 (2). р. 193 – 202.
  DOI: https://doi.org/10.46490/vol25iss2pp293
 • L. Pusik Study of mass losses of cauliflower at storage depending on a packing way // L. Pusik, V. Pusik, V. Vlasovets, L. Gaevaya, А. Rozhkov, N. Lyubymova, I. Safronska, О. Romanashenko, Y. Kryshtop, E. Hryn / Eureka: Life Sciences. – 2019,  № 2, P. 3 – 11.
  DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2019.00860

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (за останні п`ять років) 

 • Пузік В.К.  Вивчення жирно-кислотного складу олії з насіння сафлору, культивованого в умовах Східного Лісостепу, і перспективи його використання // В.К. Пузік, Є.А. Криштоп, В.В. Волощенко / Вісник ХНАУ, Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання, 2015, № 2, С. 133–141.
 • Мироненко Л.С. Перспективи використання олії насіння сафлору у харчових та косметичних продуктах // Л.С. Мироненко, В.К. Тимченко, Є.А. Криштоп  / Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 29 (1201). – С. 62–65.
 • Криштоп Є.А. Сучасні наукові напрями у вирощуванні культури сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.) // Є.А. Криштоп,  Е.В. Ведмедева / Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. – 2017. Вип. 23. –  С. 23–37.
 • Мироненко Л.С. Дослідження та аналіз технологічних властивостей насіння сафлору вітчизняних сортів // Л.С. Мироненко, Є.А. Криштоп,  Л.І. Григорова та ін. / Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 15 (1340). – С. 61–65.
 • Полянський О.С. Особливості використання зв’язуючих матеріалів при виготовленні паливних брикетів підвищеної якості // О.С. Полянський, О.В. Дьяконов, В.І. Д’яконов, І.М. Бузіна, Є.А. Криштоп,  В.В. Волощенко / Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2019. – С. 3–13.
 • Гриньова Я.Г. Проблеми забруднення навколишнього середовища важкими металами та шляхи їх подолання // Я.Г. Гриньова, Є.А. Криштоп / Інженерія природокористування. – 2021. – №1(19). – С.111 – 119.

Нагороди та премії

 • Переможець ІІ обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» у номінації «Хімія і біологія» (2007 р.).
 • Переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець» (2010 р.).
 • Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених Міністерства аграрної політики України (2010 – 2012 рр.).

Підвищення кваліфікації 

 • Інститут овочівництва і баштанництва НААН України за темою «Методи біотехнології», 11 грудня 2017 р., посвідчення № 7.
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет (згідно затвердженого індивідуального плану – основи викладання з курсів: «Техноекологія», «Урбоекологія», «Технології захисту довкілля», «Утилізація і знешкодження відходів агросфери»), свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ПК № 219, від 08 січня 2020 р.