Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Науковій спеціальності «Агроінженерія» бути!

26 травня 2021 року відбулось засідання науково-методичної підкомісії 208 «Агроінженерія» НМК 10 з аграрних наук та продовольства сектору вищої освіти МОН України під керівництвом директора ННІ механотроніки і систем менеджменту професора В.М. Власовця. Засідання було присвячене внесенню змін до проекту переліку наукових спеціальностей за галузями науки (спеціальність «Агроінженерія»), який проходить етап громадського обговорення. Головуючий виступив з обґрунтуванням внесення наукової спеціальності «Агроінженерія» до такого переліку та представив пропозиції від підсекції. В обговоренні виступили: Ю.О. Борхаленко (ДУ НМЦ «Агроосвіта»), професор кафедри сільськогосподарських машин д.т.н. В. І. Пастухов  (ХНТУСГ), В.В. Братішко  (НУБіП), Р.В. Кірчук Руслан Васильович (Луцький НАУ), В.М. Зубко  (Сумський НАУ), В.М. Бандура  (Вінницький НАУ), С.В. Кюрчев  (Таврійський ДАУ).

Валерій Іванович Пастухов також виступив з доповіддю про особливості акредитації освітніх програм з цієї спеціальності, що надходять до галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, та надав важливі рекомендації щодо покращення якості освітніх програм.

За результатами обговорення ухвалено наступні пропозиції.

Позитивні тенденції розвитку аграрної галузі, що викликані поглибленням інтеграції України у світовий простір, ставлять високі вимоги як до рівня наукових досліджень, так і до підготовки аспірантів та докторантів за цим напрямом. Традиційно в Україні працюють досить потужні наукові школи за науковою спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», які проводять наукові дослідження технічного спрямування з цього напряму та вносять вагомий вклад в інтенсивний розвиток сільського господарства. Нажаль розвиток таких досліджень буде суттєво стримуватись відсутністю наукової спеціальності 05.ХХ «Агроінженерія» в переліку наукових спеціальностей за галузями науки (згідно проекту переліку наукових спеціальностей за галузями науки, оприлюдненому на сайті МОН від 13.05.2021р. який розроблений відповідно до статті 42 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Як показує аналіз науково-дослідних робіт та науково-технічних розробок, що подані за останні 3 роки за цим напрямом до фахової секції 11 Машинобудування Наукової ради МОН України специфіка напряму практично не дозволяє отримати державного фінансування для проведення наукових досліджень закладам вищої освіти аграрного спрямування.

Наявний досвід акредитацій освітньо-наукових програм з підготовки докторів філософії за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», фокус яких спрямований на вирішення проблем саме агроінженерії, також показує, що наукова складова не знаходить чіткого розуміння у експертів Національного агентства із  забезпечення якості вищої освіти, які працюють в класичних університетах. Це призводить до умовних акредитацій таких програм через специфіку наукового напряму досліджень.

Відсутність наукової спеціальності «Агроінженерія» найближчим часом також призведе до умовних акредитацій освітніх програм другого (магістерського) рівня підготовки в університетах. Успішне проходження акредитацій освітніх програм буде неможливим через критичну невідповідність напрямку наукових досліджень здобувачів науковій спеціальності (через відсутність такої наукової спеціальності). Відсутність можливості підготовки науково-педагогічних кадрів зі спеціальності «Агроінженерія» на третьому рівні вищої освіти швидко призведе до труднощів з формування груп забезпечення освітніх програм і, як результат, до ліквідації й першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та фахової передвищої освіти.

Виходячи з вищезазначеного просимо врахувати пропозиції Науково-методичної комісії з аграрних наук та продовольства (підкомісія 208 «Агроінженерія») сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України, а саме:

  1. Внести до переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові ступені кандидата наук і доктора наук спеціальність 05.ХХ «Агроінженерія» (галузь знань – технічні науки; галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь – технічні). Тобто надати можливість науковцям на третьому (освітньо-науковому) рівні (доктор філософії) та науковому рівні (доктор наук) вищої освіти, які проводять дослідження в межах спеціальності 05.ХХ «Агроінженерія», виконувати захист наукових положень за технічними науками, як такими, за якими фактично виконуються дослідження за цим напрямом.
  2. Створити робочу групу з числа провідних науковців та фахівців Міністерства освіти і науки України для розробки паспорту наукової спеціальності 05.ХХ «Агроінженерія». Проект освітнього стандарту третього (освітньо-наукового) рівня (доктор філософії) вже сформовано, він пройшов громадське обговорення та рецензування.
  3. На першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти підготовку студентів за спеціальністю «Агроінженерія» продовжити здійснювати за технічним спрямуванням згідно ліцензованих та акредитованих освітніх програм закладів вищої освіти.

Дані зміни не потребують додаткового фінансування.

Лист-звернення прийнятий на засіданні науково-методичній підкомісії зі спеціальності 208 «Агроінженерія» НМК 10 з аграрних наук та продовольства сектору вищої освіти МОН України (протокол № 2 від 26.05.2021 р).

 

В.М. Власовець, голова науково-методичної підкомісії

208 «Агроінженерія» НМК 10 з аграрних наук та продовольства сектору вищої освіти МОН України,

екперт НАЗЯВО зі спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 208 «Агроінженерія»,

експерт фахової секції 11 Машинобудування Наукової ради МОН України,

директор ННІ МСМ, д-р техн. наук, професор