Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Бакалавр

071 Облік і оподаткування
освітня програма «Облік і оподаткування» (для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

В сучасних умовах облік і аудит стають ключовими інструментами управління та підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечують власників, управлінців і фахівців інформацією про економічні процеси та явища, ресурси та ефективність їх використання в усіх секторах національної економіки. Нестабільність податкового законодавства, зростання податкового тиску, загострення конкуренції змушують суб’єкти господарювання шукати і впроваджувати інноваційні заходи з податкового планування, оптимізації податкових зобов’язань. Ґрунтовні та комплексні знання з обліку, аудиту та оподаткування бізнесу дадуть можливість випускникам належним чином планувати, контролювати, регулювати, аналізувати та звітувати перед керівництвом, контролюючими та іншими органами про фінансово-господарську діяльність підприємств.
Випускники спеціальності мають можливості для працевлаштування у всіх сферах бізнесу; на підприємствах всіх організаційно-правових форм; у банках та інших фінансових установах; у страхових компаніях; в аудиторських фірмах; в бюджетних установах; у податкових та інших державних органах на посадах керівників, головних бухгалтерів, фінансових та комерційних директорів, бухгалтерів, аудиторів тощо. Перевагою випускників спеціальності є можливість роботи за суміжними спеціальностями: фінанси, банківська справа та страхування; економіка; менеджмент.