Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Технічний прогрес в АПВ

Технічний прогрес в АПВ

Міністерство освіти і науки України

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Туркменський сільськогосподарський університет імені С.А. Ніязова

Білоруський державний аграрний технічний університет

Науковий національний центр “ІМЕСГ” НААН України

Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту

Міжнародна науково-практична конференція
«ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПВ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної Міжнародної науково-практичної конференції в навчально-науковому інституті механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі конференції вчених, фахівців, провідних спеціалістів, практиків та керівників підприємств.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Тракторна енергетика, автомобільний транспорт, альтернативні джерела енергії та теплоенергозбереження.
Секція 2. Сільськогосподарські машини.
Секція 3. Експлуатація машинно-тракторного парку.
Секція 4. Мехатроніка технічних систем.
Секція 5. Якість, стандартизація та сертифікація.
Секція 6. Екологічно-ощадні технології в рослинництві та тваринництві, інженерна екологія та ресурсозбереження.
Секція 7. Земельне право та юридична практика в технічному забезпеченні АПВ, безпека життєдіяльності.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету

Нанка Олександр Володимирович – ректор ХНТУСГ, академік УНАНЕТ, академік ІА України.

Члени оргкомітету

Лисиченко Микола Леонідович – перший заступник голови оргкомітету, перший проректор ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Мельник Віктор Іванович – заступник голови оргкомітету, проректор з наукової роботи ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Власовець Віталій Михайлович – заступник голови оргкомітету, директор ННІ МСМ ХНТУСГ, д.т.н., професор.
Пастухов Валерій Іванович – заступник голови оргкомітету, завідувач кафедри сільськогосподарських машин, д.т.н., професор.
Мироненко Валентин Григорович – начальник відділу ІМЕСГ НААН України, д.т.н., професор.
Мисун Леонід Володимирович – д.т.н., професор, БДАТУ (м. Мінськ).
Кюрчев Сергій Володимирович – декан механіко-технологічного факультету ТДАТУ, к.т.н., професор.
Шаммедов М.О. – Туркменський сільськогосподарський університет імені С.А. Ніязова.
Гриненко Олексій Анатолійович – головний конструктор Українського конструкторського бюро трансмісій і шасі, к.т.н.
Лебедєв Анатолій Тихонович – завідувач кафедри тракторів і автомобілів, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор.
Пузік Володимир Кузьмич – завідувач кафедри агротехнологій та екології, член-кореспондент НААН України, д.с.-г.н., професор.
Могильна Олена Миколаївна – директор інституту овочівництва і баштанництва НААН України, к.с.-г.н.
Шевченко Володимир Іванович – завідувач відділу ДУ «НМЦ «Агроосвіта».
Дудніков Ігор Анатолійович – декан інженерно-технологічного факультету ПДАА, к.т.н., професор.
Артьомов Микола Прокопович – завідувач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова, д.т.н., професор.
Зубко Владислав Миколайович – завідувач кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та технічної експлуатації СНАУ, к.т.н., доцент.
Антощенков Роман Вікторович – завідувач кафедри мехатроніки та деталей машин, д.т.н., доцент.
Кірієнко Микола Максимович – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та права, к.т.н., доцент.
Сировицький Кирило Геннадійович – ст. викладач кафедри оптимізації технологічних систем імені Т.П. Євсюкова.
Бакум Микола Васильович – професор кафедри сільськогосподарських машин, к.т.н.
Шуляк Михайло Леонідович – д.т.н., доцент кафедри тракторів і автомобілів.
Семенцов Володимир Ілліч – заступник директора ННІ МСМ, к.т.н., доцент кафедри технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника.
Лук’яненко Володимир Михайлович – к.т.н., доцент кафедри мехатроніки та деталей машин.
Галич Іван Васильович – ст. викладач кафедри мехатроніки та деталей машин.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Україна, 61050, м. Харків, проспект Московський 45, ХНТУСГ ім. П. Василенка. Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту (ННІ МСМ). Тел.: (057) 732-75-33.
Електронна пошта для листування:
Е-mail: msm_tpvapk@ukr.net
Для участі в роботі конференції необхідно:
1. Надіслати текст доповіді (статті) в електронному вигляді на e-mail відповідальної особи згідно переліку видань та роздруковану в одному примірнику, копію квитанції про оплату (для публікації у Віснику ХНТУСГ);
2. Оформити заявку на участь.
Учасникам з інших міст оргкомітет бронює місце в готелі згідно з заявкою.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ СТАТЕЙ

Структура публікації:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор.
3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
4. Формулювання мети статті (постановка завдання).
5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Вимоги до оформлення:

Формат паперу – А4. Сторінки не нумерувати. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14 пт. Поля  – 2,0 см. Одинарний інтервал. Перший рядок — індекс УДК, з лівого краю, напівжирними. Пропустити один рядок. Назва статті – прописними напівжирними літерами, по центру. Пропустити один рядок. Прізвище, ініціали автора та наукове звання – напівжирними літерами, по центру. Назва організації – курсивом, по центру. Пропустити один рядок. Текст анотації мовою статті, (обсяг 200-250 слів) – по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см, курсивом. Пропустити один рядок. Основний текст статті – по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см. Графічні матеріали (*.jpg.) повинні бути розміщені по центру статті. Нумерація та підписи — по центру за зразком: “Таблиця 1 – Результати розрахунку ….”. Формули повинні бути набрані у Місгоsoft Equation 3,0, вирівняні по центру, номера формул вирівняні по правому краю. В кінці статті: список використаних джерел, анотації іншими робочими мовами конференції, які повинні містити назву статті (окремий рядок), прізвище та ініціали автора напівжирними літерами по центру (окремий рядок) та стислий зміст 200-250 слів. Назви «Список використаних джерел», «Аннотация», «Abstract», «Анотація» – друкувати напівжирними літерами, по лівому краю. Між ними та текстом, який був попереду та слідує далі, пропускати рядок. Назва статті в анотаціях – напівжирними літерами, по центру. На наступному рядку – прізвище автора, по центру. Текст анотацій – курсивом, по ширині, відступ першої строки абзацу 1,25 см.
Вартість публікації статті (за сторінку) у Віснику ХНТУСГ – 40 грн, у науковому журналі «Інженерія природокористування» – безкоштовно.

Транспортне сполучення:

Від станції метрополітену “Площа Конституції” трамваєм № 5, 6 до зупинки “Майдан Героїв Небесної Сотні”.

Телефони для довідок:

(050) 557-10-94 Лук’яненко Володимир Михайлович
(097) 850-36-82 Галич Іван Васильович