Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва

Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Оптимізація технічних та технологічних систем агровиробництва»

Міністерство освіти і науки України

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Науковий національний центр “ІМЕСГ” НААН України

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Сумський національний аграрний університет

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Таврійський державний агротехнологічний університет

Полтавська державна аграрна академія

Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі конференції вчених, фахівців, провідних спеціалістів, практиків, керівників підприємств, аспірантів та студентів.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Експлуатація машино-тракторного парку.

Секція 2. Інтелектуальні системи авто-тракторної техніки.

Секція 3. Мехатроніка технічних і технологічних систем АПВ.

Секція 4. Екологічно-безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Е-mail: otskonf@ukr.net
Тел.: (050) 605-54-61, відп. Артьомов Микола Прокопович.

Тел.: (050) 025-57-11, відп. Сировицький Кирило Геннадійович.

Адреса оргкомітету

Україна, 61050, м. Харків, проспект Московський 45, ХНТУСГ ім. П. Василенка. Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту (ННІ МСМ). Тел.: (057) 732-75-33.

Електронна пошта для листування: otskonf@ukr.net

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ СТАТЕЙ

Структура публікації:

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор.
 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
 4. Формулювання мети статті (постановка завдання).
 5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 6. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

 Вимоги до оформлення:

До публікації приймаються:

 • закінчені оригінальні роботи, що досі не видавалися (5 -10 сторінок);
 • теоретичні та проблемно-оглядові статті об’ємом до 20 сторінок;
 • матеріали та повідомлення про події із наукового життя;
 • рецензії на книги.

Статті друкуються українською, російською та англійською мовами.

У відповідності з постановою ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 до друку приймаються лише ті наукові статті, що містять наступні необхідні елементи:

 • постановка проблеми та її актуальність;
 • аналіз результатів останніх досліджень та публікацій, що стосуються проблеми;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячена робота;
 • формулювання мети роботи (постановка задачі дослідження);
 • викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки, що витікають з проведеного дослідження, і подальші перспективи.

Текст статті потрібно викласти у такій послідовності: УДК; назва роботи, список, місце роботи та електронні адреси авторів; анотацію на мові статті; основний текст та висновки; посилання на першоджерела.

Всі таблиці і рисунки повинні мати свій номер і заголовок. Графічні матеріали слід готувати якісно. Їх недбалий вигляд може бути основою для відмови в публікації. Вони мають бути продубльованими в окремих файлах довільного графічного формату (*.jpg, *.psd, *.cdr та ін.). Для растрових рисунків подільна здатність не менше 300DPI. Не використовувати кольорові зображення. Список використаних джерел формується у порядку появи посилань у тексті українською або російською мовами відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, англійською мовою відповідно до міжнародних стандартів (див. на сайті журналу).  References – список використаних джерел латинськими літерами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». На сайті http://www.slovnyk.ua/services/translit.php можна безкоштовно скористатися сервісом транслітерації україномовного тексту в латиницю. На сайті http://www.translit.net є сервіс для транслітерації російськомовного тексту (стандарт BGN). Текст статті повинен бути оформленим у редакторі Microsoft Word 97 та вище з використанням шрифту Arial розміром 10 pt та з одинарним інтервалом. Поля: верхнє та нижнє – 3; ліве та праве – 2 см. Абзац – 0,65 см. Всі символи, що входять до математичних виразів, незалежно від можливості їх набору у вигляді звичайного тексту, повинні виконуватися із застосуванням Редактора формул Microsoft Equation. Довжина формул не повинна перевищувати 7 см. До тексту статті слід додати три ідентичні анотації українською, російською та англійською мовами. Обсяг анотації 200 – 250 слів. Анотація включає: назву статті, перелік авторів і, власне, текст анотації, що відображає всі аспекти статті і не містить баластних слів. Під кожною анотацією друкується список ключових слів (7 -10 слів, не більше 2 рядки). Стаття повинна супроводжуватися авторською довідкою (для кожного автора) трьома мовами – українською, російською, англійською. Авторська довідка містить: назву статті; прізвище, повне ім’я та по батькові; рік народження; вчений ступінь, вчене звання; місце роботи (англійською мовою – повна офіційно-прийнята назва установи); посада; ідентифікатор ORCID; адреса для відправки авторського екземпляру. Крім цього слід указати із яким із авторів слід вести переписку. До редакції надсилають кольорову скан-копію статті підписаною всіма авторами та електронну версію (обов’язково) електронною поштою. До статті прикладається скан-копія рецензії фахівця у даній області досліджень (зовнішня рецензія). В разі публікації статті автор надає згоду на повнотекстовий відкритий доступ до неї в мережі інтернет. Редакція залишає за собою право виправляти і скорочувати рукопис, а також повертати авторам роботи, які не відповідають викладеним вище вимогам редакції.

Телефони для довідок:

(050) 605-54-61 Артьомов Микола Прокопович.