Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Другий (магістерський) рівень (ОПП)

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю: 208 Агроінженерія
галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство
кваліфікація: магістр з агроінженерії