Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма «Агрономія»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю: 201 Агрономія
галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство
кваліфікація: бакалавр з агрономії

Основний фокус освітньої програми:

Формування та розвиток професійних компетентностей для здійснення дослідницької, наукової, практичної діяльності в галузі агрономії зі здатністю вирішувати агро-екологічні та інженерно-технічні задачі.