Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Партнери

Партнери Партнери Партнери Партнери Партнери Партнери Партнери Партнери Партнери Партнери Партнери Партнери Партнери Партнери Партнери

 

ЕКСПЕРТНА РАДА РОБОТОДАВЦІВ
У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ МЕХАНОТРОНІКИ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

Експертна рада роботодавців є дорадчо-консультативним органом ННІ МСМ.

Метою формування Експертної ради роботодавців є забезпечення високої якості професійної підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців на основі комплексного співробітництва ННІ МСМ із зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів.

Основними завданнями Експертної ради роботодавців є:

 • підвищення іміджу освітніх програм ННІ МСМ на ринку освітніх послуг України;
 • прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної освітньої програми;
 • надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців освітньої програми;
 • оцінка якості навчальних планів і програм підготовки фахівців. Участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та програм підготовки фахівців;
 • спільна реалізація і ресурсна підтримка освітніх програм, виробничих і переддипломних практик студентів;
 • залучення студентів до реальної виробничої і дослідницької діяльності підприємств і організацій − партнерів ННІ МСМ;
 • розвиток інфраструктури партнерства, створення спільних кафедр, філій кафедр, лабораторій тощо;
 • залучення працівників установ, підприємств і організацій до навчального процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво виробничими (науково-дослідними) практиками, курсовим і дипломним проектуванням);
 • розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії ННІ МСМ з підприємствами-роботодавцями;
 • проведення спільних конференцій, шкіл-семінарів для студентів, аспірантів і молодих вчених тощо;
 • створення бази даних передових підприємств України, що можуть забезпечити на високому рівні практичну підготовку студентів;
 • участь в екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів вищої освіти. Участь в оцінці якості (експертизі) підготовки випускників;
 • забезпечення працевлаштування випускників ННІ МСМ (попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем);
 • постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед випускників та провідних роботодавців;
 • організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації і стажувань науково-педагогічних працівників і співробітників ННІ МСМ;
 • спільна підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації.

 

Експертна рада формується з врахуванням освітніх програм за якими ведеться підготовка в ННІ МСМ;

До постійного складу Експертної ради залучаються досвідчені фахівці з відповідних спеціальностей (освітніх програм), які є представниками об’єднань організацій роботодавців, керівники (заступники керівників) підприємств та інші провідні фахівці-представники установ, організацій, підприємств, зацікавлені у послугах фахівців, підготовку яких здійснює ННІ МСМ.

Експертна рада є учасником системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІ МСМ та виконує такі функції:

– здійснює експертне оцінювання освітніх програм та навчальних планів підготовки в частині визначення їх актуальності вимогам ринку праці, урахування сучасних галузевих особливостей, можливостей працевлаштування, наявності необхідного обсягу практичної підготовки тощо;

– бере участь у розробці освітніх програм у частині визначення цілей програми, програмних компетентностей та програмних результатів навчання, вдосконалення змістовної частини освітніх програм та навчальних планів;

– бере участь у реалізації освітніх програм, співдіє забезпеченню їх організаційній та ресурсній підтримці шляхом:

 • організації цільової підготовки фахівців за замовленням роботодавців, у тому числі з формуванням індивідуальних траєкторій підготовки здобувачів вищої освіти для потреб підприємств-партнерів;
 • залучення визнаних професіоналів з досвідом управлінської, інноваційної та наукової роботи за фахом до освітнього процесу (читання лекцій, проведення практичних занять, керівництво виробничими практиками, курсовими та кваліфікаційними роботами, курсовими проектами, науково-дослідними роботами тощо);
 • організації захистів кваліфікаційних робіт на базі підприємств-партнерів, для яких тематика робіт, поданих до захисту, має науково-теоретичну або практичну значущість, а також у разі, якщо здобувач вищої освіти працює на цьому підприємстві або направлений до нього для працевлаштування;
 • організації практичної підготовки на базі підприємств-партнерів;
 • оцінювання актуальності тем кваліфікаційних робіт сучасному стану професійної діяльності випускників;
 • формування тематики кваліфікаційних та курсових робіт (проектів) за замовленням підприємств-партнерів;
 • розвитку інфраструктури партнерства (створення на базі підприємств-партнерів філій кафедр, лабораторій тощо);

– здійснює експертне оцінювання рівня підготовки випускників до професійної діяльності, у тому числі через участь у роботі екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти;

– сприяє працевлаштуванню випускників університету (зокрема, шляхом попереднього закріплення майбутніх випускників за першим робочим місцем);

– бере участь у вивченні потреби ринку праці у фахівцях за спеціальностями (освітніми програмами);

– співдіє організації на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації та стажувань науково-педагогічних працівників і співробітників університету та на базі університету – фахівців підприємств-роботодавців;

– сприяє створенню та апробації ефективних механізмів взаємодії університету з роботодавцями.