Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру ТіА

КАФЕДРА «ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ»: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

Організована в 1930 р. в Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ)

ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДРОЮ

Про кафедру ТіАПро кафедру ТіАПро кафедру ТіА

КОНСТАНТИНОВ

ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Доктор технічних наук, професор, конструктор різноманітних двигунів внутрішнього згоряння. Завідував кафедрою у періоди 1931-1941 рр.; 1943-1952 рр. Видатний фахівець у галузі двигунів, написав ряд навчальних посібників для ВУЗів

ДВОРОВЕНКО

ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ

Доктор технічних наук, професор, видатний вчений в галузі автотракторних повітроочисників. Завідував кафедрою у період 1952-1977 рр. Ним створена наукова школа по фільтрації повітря систем живлення двигунів

ЛЕБЕДЄВ

АНАТОЛІЙ ТИХОНОВИЧ

Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, відомий вчений в галузі тракторної енергетики. Завідує кафедрою з 1978 р. Ним створена наукова школа по тракторній енергетиці. Під його керівництвом захищено 8 докторських та 35 кандидатських дисертацій

В становленні та розвитку кафедри брало участь декілька поколінь досвідчених науково-педагогічних працівників, які залишили свій плідний слід на сторінках історії кафедри та нашого університету. Висококваліфіковані педагогічні та наукові кадри, що працювали на кафедрі виконали значну методичну та науково-дослідну роботу по запровадженню передових наукових досягнень в навчальний процес. На базі кафедри регулярно проходили освітянські заходи по підвищенню кваліфікації викладачів навчальних закладів та спеціалістів виробництва.

З перших днів існування кафедра приділяє особливу увагу не тільки фундаментальній теоретичній та спеціальній підготовці майбутніх спеціалістів, але також і розвитку практичних навичок, здатності пошуку оптимальних методів підвищення експлуатаційних властивостей тракторів та автомобілів в різних умовах експлуатації.

На кафедрі в різні періоди працювали доктори технічних наук, професори Дьяченко В.Г., Серебряков І.М., Сахаревич В.Д., Шошин Ю.С., професор Сандомирський М.Г.; кандидати технічних наук, доценти Антипенко А.М., Варваров Л.М., Денисенко А.Г., Зенкевич Г.В., Колишкін В.І., Мироненко Г.П., Назаренко Д.А., Палагута В.І., Стаценко А.О., Ткаченко Д.І., доцент Водолажченко Ю.Т., завідувачі лабораторією Попков І.І., Луценко А.П., які зробили значний внесок у становлення кафедри.

У різні роки очолювали деканат факультету механізації сільського господарства викладачі кафедри Варваров Л.М., Зенкевич Г.В., Мироненко Г.П., Палагута В.І., Ткаченко Д.І.

В період становлення та розвитку кафедри пріоритетним напрямком наукових досліджень було визначено необхідність вдосконалення конструкції тракторів та двигунів на основі науково обґрунтованих способів підвищення їх роботоздатності та зниження трудомісткості діагностування. Розроблені та впроваджені на всіх тракторних заводах галузеві стандарти ОСТ 70.2.9-77 і ОСТ 70.2.10-77 (співавтор Лебедєв А.Т.) дали можливість отримати фактичний економічний ефект від їх впровадження лише за 1980 р. в об’ємі 3 млн. 37 тис. рублів.

Пріоритетним напрямком наукових досліджень в галузі вдосконалення паливної апаратури дизелів є роботи професора Сандомирського М.Г., який працював на кафедрі 63 роки (1954-2017 рр.). Ним виконані наукові дослідження по вдосконаленню дизелів та розробці паливних насосів, результати яких впроваджені у виробництво із значним економічним ефектом.

Про кафедру ТіА
Професор Сандомирський М.Г. біля демонстраційного стенду системи живлення двигуна, розробленого та виготовленого ним власноруч

Професор Сандомирський М.Г. підготував 7 кандидатів наук, опублікував 135 наукових праць, мав 32 винаходи, видав декілька навчальних та методичних посібників.

Доцент Водолажченко Ю.Т. сумісно з професором Аниловичем В.Я. в 1976 р. видали довідник по конструюванню та розрахунку сільськогосподарських тракторів, який до нинішнього часу користується попитом у студентів та спеціалістів тракторобудування.

Слід відмітити роботи доцента Денисенка А.Г., учня професора Дворовенка Г.П., по вдосконаленню повітроочисників двигунів. Результати методики досліджень фільтрувальних паперів доповідались на міжнародних наукових конференціях, симпозіумах та конгресі в Німеччині (м. Дюссельдорф) по запрошенню товариства фільтрації Великої Британії. Його наукову статтю з фільтрації було рекомендовано на міжнародну премію Сайла.

Результати роботи доцента Ткаченко Д.І. з удосконалення малогабаритної техніки та розробки шин тракторного призначення, доцента Антипенка А.М. по розробці систем аварійного захисту гідроприводів, впроваджені у виробництво і залишаються актуальними і на сьогодні.

Суттєвий внесок по забезпеченню навчального процесу в навчальному центрі ім. 1 Травня внесли доцент Стаценко А.О. та старший викладач Кулаков Ю.М. Одна з лабораторій по вивченню конструкції тракторів і автомобілів названа іменем доцента Стаценко А.О.

В 2004 році за редакцією професора Лебедєва А.Т. виданий навчальний посібник по будові шасі тракторів та автомобілів, видавництва «Вища школа», який нараз є основним для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах.

Найбільш досвідченим методистами на кафедрі були професор Сандомирський М.Г., професор Варваров Л.М. Значний вклад в методичне забезпечення навчального процесу внесли доценти: Антипенко А.М., Антощенков В.М., Макаренко М.Г., Мироненко Г.П., Поляшенко С.О., Єсіпов О.В., Шушляпін С.В.

Колективом кафедри розроблені та впроваджені у навчальний процес методичні матеріали з організації кредитно-модульної системи навчального процесу; розроблена програма із дисципліни «Трактори і автомобілі», яка рекомендована МінАПК для аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Більше 10 років кафедра «Трактори і автомобілі» сумісно з ТД «Автодвір» згідно з тематикою дорадчої служби випускає всеукраїнську аграрну газету «Автодвір. Помічник головного інженера» накладом 32 000 примірників, що розповсюджуються по усіх регіонах України.

Кафедра має лабораторії двигунів внутрішнього згоряння, паливо-мастильних матеріалів, лабораторії з конструкції тракторів і автомобілів, гідроприводів, комп’ютерний клас, а також три лабораторії з конструкції тракторів і автомобілів в навчальному центрі ім. 1 Травня. Крім того, кафедра має майстерню та інші навчально-наукові та господарські приміщення.

Всі види лабораторних занять на кафедрі забезпечені лабораторними установками, основна частина з яких є діючими. Сучасного стану матеріальна база кафедри набула завдяки плідній роботі завідуючого кафедрою проф. Лебедєва А.Т., проф. Сандомирського М.Г., доцентів Стаценка А,О., Антипенка А.М., Варварова Л.М., Шушляпіна С.В., Мироненка Г.П., Шевченка І.О., Єсіпова О.В., Поляшенка С.О., к.т.н. Колєсніка І.В., старшого викладача Кулакова Ю.М., а також завідуючого лабораторією Шинкаренка В.О.

Організація навчального процесу на основі новітніх методик навчального процесу та ефективність виконаних науково-дослідних робіт дозволили провести на кафедрі два семінари завідувачів кафедрами «Трактори і автомобілі» СРСР та України.  

Про кафедру ТіАПро кафедру ТіА
Проводяться заняття по регулюванню паливного насосаЗаняття в навчальному центрі учгоспу ім. 1 Травня
Про кафедру ТіАПро кафедру ТіА
Стенд для оцінки тягових властивостей колеса дозволяє отримувати та аналізувати результати досліджень на персональному комп’ютеріЗаняття по вивченню конструкції трактора на діючому натуральному стенді силового агрегату трактора серії ХТЗ-170

Про кафедру ТіА

Семінар завідуючих тракторними кафедрами ВНЗ-ів аграрного профілю СРСР, проведеного на базі кафедри (1991 р.)

Кафедра визначена провідною по модернізації навчального процесу в експлуатаційному напрямку з дисципліни «Трактори і автомобілі». Кафедрою розроблені методичні посібники, рекомендовані для аграрних ВНЗ-ів країни.

Схвалена концепція розвитку тракторобудування України, розроблена ведучими НДІ за участю викладачів кафедри. Рекомендовано видання наукових праць по тракторній тематиці. Кафедра щорічно випускає збірник наукових праць «Тракторна енергетика в рослинництві», єдине спеціалізоване видання в Україні.

Про кафедру ТіА

Науково-технічна конференція «Розвиток тракторобудування України на 1999-2005 рр.», проведеної на базі кафедри (1998 р.)

Кафедра визначена провідною по підготовці навчальних посібників з дисципліни «Трактори і автомобілі». Кафедрою розроблені навчальні посібники з дисципліни «Трактори і автомобілі», рекомендованих МінАПК України для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах.

Про кафедру ТіА

Семінар завідуючих тракторними кафедрами ВНЗ аграрного профілю України, проведеного на базі кафедри (2001 р.)

Схвалена концепція, розроблена викладачами кафедри з модернізації навчального процесу на підставі електронних підручників. Кафедрою розроблена структура мультимедійного інтерактивного електронного інтернет-порталу по вивченню будови тракторів і автомобілів (виконавець – доцент Макаренко М.Г.).

Про кафедру ТіА

Семінар представників тракторних кафедр ВНЗ аграрного профілю України по електронним підручникам. Засідання відкриває проф., д.т.н. Лебедєв А.Т. (2012 р.).

Про кафедру ТіА

Засідання Круглого столу з проблем вітчизняного тракторобудування за участю відомих вчених та фахівців і керівництва Харківського тракторного заводу. Засідання відкриває д.т.н., проф. Лебедєв А.Т. (2014 р.).

Прийняте рішення передбачає створення при ХНТУСГ координаційного науково-виробничого центру тракторобудування та машиновикористання з навчально-дослідною лабораторією для випробувань тракторів.

Співробітництво кафедри з виробництвом

Кафедра «Трактори і автомобілі» дотримуючись традицій, закладених з моменту її заснування відомими вченими, в післявоєнні роки побудувала свою діяльність у нерозривному зв’язку з виробництвом, з конструкторськими бюро провідних заводів тракторної промисловості м. Харкова, а також з головними НДІ тракторної галузі.

Кафедра має в своєму розпорядженні ряд технічних рішень, отриманих в результаті виконання науково-дослідних робіт, які при їх доопрацюванні спільно з зацікавленими підприємствами можуть знайти практичне застосування з отриманням значного економічного ефекту. Серед цих розробок є групи конструкторських та технологічних рішень, спрямованих на підвищення технічного рівня тракторів та їх експлуатаційної технологічності:

 1. Методика та приладове забезпечення для оцінки тягових властивостей тракторів та опору машин, що агрегатуються з ними при виконанні технологічних процесів.
 2. Технічна документація на виготовлення блочно-модульного енергетичного засобу кл. від 0,6 до 2 кН для малих сільськогосподарських та особистих підсобних господарств.
 3. Система живлення з електромагнітними форсунками для двигунів з впорскуванням палива та електричним запалюванням. На макетному зразку такої системи досягнуто тиск у 8,5 МПа, що суттєво перевищує параметри, які досягнуті у відомих системах аналогічного призначення, в результаті чого забезпечується значне покращення якості розпилювання палива.
 4. Переносне стендове обладнання для діагностування електромагнітних газових дозаторів та бензинових форсунок систем живлення двигунів.
 5. Стенд та методика прискореного випробування розпилювачів форсунок дизеля, що працюють на біодизельному паливі по параметрам схильності до коксування, в основу якої покладений безмоторний спосіб отримання даних.
 6. Система автоматичного керування машинно-тракторного агрегату вздовж посівів рядків просапних культур.

Результати навчально-методичної та наукової діяльності співробітників кафедри за період 1950-2014 рр. характеризуються наступними показниками:

 • надруковано 12 підручників з грифом МінАПК та Міносвіти України;
 • розроблено 127 методичних вказівок до лабораторних робіт, курсових та дипломних проектів;
 • розроблено методичний посібник по створенню електронного підручника з дисципліни «Трактори і автомобілі», який рекомендований МінАПК для аграрних вищих навчальних закладів;
 • надруковано 23монографії та 1937 наукових праць за результатами наукових досліджень;
 • отримано 178 авторських свідоцтва та патентів;
 • за замовленням сільськогосподарських підприємств та дилерів по реалізації запасних частин видано багатотисячними тиражами понад два десятки посібників по експлуатації та ремонту тракторів, які відомі в Україні та далеко за її межами;
 • впроваджено більше 20 наукових розробок кафедри по вдосконаленню серійного виробництва тракторів та двигунів;
 • захищено 11 докторських і 42 кандидатських дисертацій.

У 2005 р. Департаментом наукової політики, аграрної освіти і науки МінАПК України кафедра визначена зразковою.

Наукова розробка кафедри «Вимірювально-реєстраційний комплекс для випробування мобільних машин та їх елементів», яка виконана спільно з кафедрою «Технології машинобудування і ремонту машин» ХНАДУ – переможець Всеукраїнського конкурсу «Кращій вітчизняний товар 2013 року».

Завідувач кафедрою Лебедєв А.Т. – переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Завідувач кафедрою» (2013 р.).

За результатами міжнародного конкурсу, проведеного фірмою Shell у 2013 році, доцент Макаренко М.Г. здобув 1 місце, за що отримав диплом Shell міжнародного зразка.

Нова історія кафедри

Ця сторінка історії кафедри починається з 2015 року, коли почалося насичення аграрного сектору України тракторами закордонних фірм John Deere, Case IH та New Hollad, а також вантажними автомобілями Кременчуцького (КрАЗ), Мінського (МАЗ) автозаводів, німецьких фірм Mersedes-Benz, MAN і т.п. В цих умовах виникла потреба в висококваліфікованих спеціалістах, здатних ефективно використовувати та обслуговувати сучасну вітчизняну і закордонну техніку, адаптації її для умов аграрного виробництва України.

Кафедра ретельно вивчила і прогнозувала тенденції підвищення потреб до якості підготовки і розширення функціональних обов’язків бакалавра та магістра у сучасних умовах. За рахунок усунення дублювання ряду спеціальних дисциплін включені в навчальний план нові дисципліни: «Теорія експлуатаційних властивостей тракторів і автомобілів», «Інтелектуальні системи тракторів і автомобілів», «Адаптивні пристрої керування тракторів і автомобілів», «Технічна діагностика тракторів і автомобілів», «Автотехнічна експертиза» і т.п. Для магістрів введена дисципліна «Методологія наукових досліджень», практичні заняття якої виконуються з участю підприємств роботодавця. Данні дисципліни дозволяють підняти якість підготовки спеціалістів до рівня сучасних потреб.

Колектив кафедри вдячний технічному працівнику Середі Н.Д., яка більше 30 років підтримує чистоту та порядок в аудиторіях і приміщеннях кафедри.

Про кафедру ТіА

Сучасний склад кафедри: зліва на право перший ряд: Бажинова Тетяна Олексіївна, к.т.н., доцент; Лебедєв Анатолій Тихонович, завідувач кафедри, д.т.н. професор, Заслужений діяч науки і техніки України; Кулаков Юрій Миколайович, старший викладач; Мигаль Василь Дмитрович , д.т.н., професор; Кірєєва Ольга Сергіївна, інженер; другий ряд:  Антощенков Віктор Миколайович, к.т.н., доцент; Шинкаренко Володимир Олександрович, завідувач лабораторії; Макаренко Микола Григорович, доцент; Єсіпов Олександр Вікторович, к.т.н., доцент; Поляшенко Сергій Олексійович, к.т.н., доцент; Лемішко Дар’я Сергіївна, лаборант; Манойло Володимир Максимович, к.т.н., доцент; третій ряд: Шевченко Ігор Олександрович, к.т.н., доцент; Шуляк Михайло Леонідович., д.т.н., професор; Колєснік Іван Васильович, к.т.н., асистент; Лупенко Владислав Віталійович, лаборант; Шушляпін Сергій Володимирович, к.т.н., доцент

Для реалізації пропозицій роботодавців у необхідності підвищення практичної підготовки студентів кафедрою була виділена аудиторія, яка була перетворена в навчальну лабораторію по вивченню конструкції вузлів та агрегатів техніки, що вивчається.

Навчальний процес в даній лабораторії на спеціальності «Агроінженерія» починається з II курсу при початковому вивченні конструкції тракторів і автомобілів, їх основних агрегатів з наступним виконанням практичних робіт їх розбирання/збирання.

Основний вклад в становленні даної лабораторії, розробки методичних посібників і технологічних карт розбирання/збирання агрегатів тракторів і автомобілів забезпечив викладач кафедри, к.т.н. Колєснік І.В.

На кафедрі в 2018 році відкрита спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» для підготовки спеціалістів (бакалавр, магістр) з вивчення конструкції та технічної експлуатації сучасних вантажних автомобілів для аграрного сектора України. Відкриття даної спеціальності на кафедрі пояснюється підвищеним попитом автомобільних підприємств на спеціалістів, що мають необхідні знання по конструкції та технічній експлуатації вантажних автомобілів. Високий рівень викладання забезпечує викладацький колектив, у складі якого є: три доктора наук по спеціальності 05.22.02 – Автомобілі та трактори (Лебедєв А.Т., Мигаль В.Д., Шуляк М.Л.), два кандидати технічних наук по спеціальності 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту (Бажинова Т.О., Колєснік І.В.).

Про кафедру ТіА

Відкриття лабораторії по вивченню конструкції вузлів та агрегатів тракторів та автомобілів в рамках відкриття ВНЗ-представництва кластеру «Агротехніка» при участі Голови Харківської обласної державної адміністрації Світличної Ю.О.

Основний вклад в організацію ліцензування спеціальності «Автомобільний транспорт» (підготовка необхідних матеріалів, розробка навчальних планів і т.п.) виконав д.т.н. Шуляк М.Л., а розробку підручників, методичних посібників, підготовку навчального обладнання: професор, д.т.н. Лебедєв А.Т., професор, д.т.н. Мигаль В.Д., доцент, к.т.н. Манойло В.М., доцент, к.т.н. Єсіпов О.В., доцент, к.т.н. Шевченко І.О., асистенти, к.т.н. Колєснік І.В., к.т.н. Бажинова Т.О., старший викладач Кулаков Ю.М.

Навчальний процес виконується згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра, магістра напряму підготовки 27 «Транспорт», відповідно з якими студент повинен знати здатність пошуку оптимальних методів підвищення експлуатаційних властивостей автомобілів в різних умовах експлуатації.

В 2020 році виконання кафедрою освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» позитивно оцінено під час проведення акредитаційної експертизи, що дозволило отримати право від Національного агентства забезпечення якості вищої освіти України на черговий строк.

Історичною подією стало відкриття на кафедрі лідерами світового тракторобудування американськими фірмами Case IH, John Deere навчальних центрів з вивчення конструкції тракторів даних фірм; підготовки студентів для роботи в агрофірмах в межах України, в яких застосовуються трактори Case IH та John Deere, а також перепідготовки спеціалістів на право управління даними тракторами. Відкриття навчальних центрів на кафедрі обумовлено в основному кадровим складом викладачів та розробленими навчальними посібниками з конструкції закордонних тракторів, написаними викладачами кафедри, які використовуються в навчальному процесі всіх аграрних ВНЗів України.

За два навчальних роки в напрямку реалізації угоди кафедрою була виконана наступна робота:

 • навчання студентів по вивченню характеристик класів тракторів та визначення галузі їх використання в аграрному виробництві, конструкції тракторів Сase ІН та їх технічного обслуговування, що виконується за програмою навчального центру CASE IH Education (США);
 • з метою сприяння у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі використання тракторів John Deere і Case IH в аграрному секторі України при ТОВ «Укрфармінг» і ТОВ «Агрістар», що є дилерами компаній John Deere і Case IH, створена філія кафедри тракторів і автомобілів (відповідальний д.т.н. Шуляк М.Л.);
 • спеціалісти фірми ТОВ «Агрістар» прочитали курс лекцій для викладачів і студентів університету з конструкції, технічної експлуатації тракторів та самохідних машин, а також по системам точного землеробства в об’ємі 27 годин;
 • викладачі кафедри провели лекційні та практичні заняття з усіма студентами спеціальності «Агроінженерія» по особливостям конструкції тракторів фірм Сase ІН та John Deere;
 • підготовлено для роботи на фірмах Сase ІН та John Deere шість студентів, які пройшли практику операторами на тракторах даних фірм;
 • викладачами кафедри написані та видані навчальні посібники з конструкції тракторів Сase ІН та John Deere;
 • виконані наукові дослідження докторантами кафедри по забезпеченню високої ефективності використання в аграрному секторі тракторів John Deere на транспортних роботах (д.т.н. Шуляк М.Л., д.т.н. Калінін Є.І.);
 • для студентів, підготовка яких орієнтована для роботи на фірмах, запроваджена дуальна форма здобуття освіти, при якій 1/3 професійної та практичної підготовки виконується на даних фірмах.

В останні роки значно реформована навчально-методична робота кафедри. Тільки підручників і навчальних посібників, написаних викладачами кафедри, видано 8, написано 7 монографій за результатами наукових досліджень кафедри. Це стало можливим тільки в основному необхідністю вдосконалення навчального процесу в напрямку підвищення якості підготовки спеціалістів, а також узагальнення результатів наукових досліджень викладачів, аспірантів та докторантів кафедри.

Про кафедру ТіАПро кафедру ТіА
Відкриття навчального центру фірми Case IH на кафедрі «Трактори і автомобілі» (2017 р.): зліва направо Нанка О.В., ректор ХНТУСГ ім. П. Василенка, Нездюр О.В., директор Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, Чернов С.І., Голова Харківської обласної ради, Лебедєв А.Т., завідувач кафедрою тракторів і автомобілів ХНТУСГ ім. П. Василенка, Куркацишвілі О.Г., директор компанії «Укрфармінг»При підписані угоди на співпрацю між ХНТУСГ і фірмою Сase IH: зліва направо Куркацишвілі О.Г., директор компанії «Укрфармінг», Чернов С.І., Голова Харківської обласної ради, Нанка О.В., ректор ХНТУСГ ім. П. Василенка, Труш О.О., заступник директора Департаменту, науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Лисенко С., комерційний тренер Case IH
Про кафедру ТіАПро кафедру ТіА
Відкриття навчального центру фірми John Deere на кафедрі «Трактори і автомобілі» (2018 р.): зліва направо Лисиченко М.Л., перший проректор ХНТУСГ ім. П. Василенка, Слободяник О.О., директор ТОВ «Агрістар», Нанка О.В., ректор ХНТУСГ ім. П. Василенка, Нездюр О.В., директор Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, Лебедєв А.Т., завідувач кафедрою тракторів і автомобілів ХНТУСГ ім. П. Василенка, Чернов С.І., Голова Харківської обласної ради, Карпова Л.Г., представник Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Власовець В.М., директор ННІ МСМ При підписані угоди на співпрацю між ХНТУСГ і фірмою John Deere: зліва направо Лебедєв А.Т., завідувач кафедрою тракторів і автомобілів ХНТУСГ ім. П. Василенка, Чернов С.І., Голова Харківської обласної ради, Слободяник О.О., директор ТОВ «Агрістар», Нанка О.В., ректор ХНТУСГ ім. П. Василенка, Нездюр О.В., директор Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, Карпова Л.Г., представник Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

При кафедрі організовано студентське конструкторське бюро «Спеціальні шасі». Головним конструктором призначено к.т.н., асистента Колєсніка І.В., а науковим керівником – д.т.н., професора Шуляка М.Л.

В даному конструкторському бюро студенти не тільки розробляють нові малогабаритні тягові засоби, але й вирішують проблемні питання з конструкції тракторів і автомобілів, поліпшення їх тягово-економічних властивостей. Кращі роботи студентів щорічно стають переможцями та призерами Всеукраїнських студентських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських робіт.

Докторантами і аспірантами кафедри за останні п’ять років захищено три докторських дисертації (Антощенков Р.В., Шуляк М.Л., Калінін Є.І.) і одна кандидатська дисертація (Колєснік І.В.). Відрадно, що всі хто захистив дисертацію мають вік до 35 років. Підготовлена до захисту докторська дисертація доцента кафедри Манойло В.М. з адаптації двигунів внутрішнього згоряння автотранспортної техніки для роботи на природному газі. Дана робота з вирішення наукової проблеми і практичної значимості актуальна для розвитку досліджень на кафедрі по даному напрямку. Стендові та приладові забезпечення для виконання досліджень є в наявності на кафедрі.

Організована навчальна лабораторія по дисципліні «Альтернативні джерела енергії» з поставкою необхідного навчального обладнання та виконанням ремонтних робіт аудиторії фірмою «Компанія Біопром», зацікавленої в підготовці спеціалістів у даному напрямку. Основний вклад в становленні даної лабораторії вніс доцент, к.т.н. Єсіпов О.В.

У Державній науковій установі УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого при випробуваннях нових і модернізованих тракторів за стандартом МінАПК України СОУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 71.2-37-046043090-017:2015 «Сільськогосподарська техніка. Визначення тягових показників тракторів. Метод парціальних прискорень» (науковий керівник д.т.н., професор Лебедєв А.Т., розробник д.т.н. Шуляк М.Л.) підтверджена ефективність зниження трудомісткості випробування тракторів по даному СОУ. Планується реалізація даного СОУ при виконанні наукових досліджень за визначенням тягового опору машин і агрегатів, що використовуються з трактором, їх маси, а також при оцінці тягово-швидкісних властивостей автомобіля.

Надаючи вирішальне значення розвитку кафедри в необхідності підвищення якості професійної підготовки сучасного фахівця кафедра організувала навчальний процес з теорії, конструкції і випробувань тракторів за дуальною формою освіти в Харківській філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (відповідальний доцент, к.т.н. Шевченко І.О.).

Робочий навчальний план за даною формою освіти передбачає теоретичну підготовку студента на кафедрі, а отримання практичних навичок, зокрема при випробуваннях на відповідність вимогам Технічного регламенту затвердження типу тракторів, здійснюється безпосередньо на філії. Навчання студентів за дуальною формою освіти дозволяє їм по закінченню університету бути затребуваними на ринку праці.

Докторанти кафедри Шуляк М.Л., Калінін Є.І., аспірант Колєснік І.В. активно брали учать спільно зі студентами в науково-дослідній роботі Харківської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого по випробуванням тракторів марки «Слобожанець», транспортно-технологічних агрегатів ТОВ «Завод Кобзаренка», діагностуванню тракторів серії ХТЗ-170. Результатом такого співробітництва між кафедрою «Трактори і автомобілі» та Харківською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого став відмінний захист студентами дипломів, їх успішне працевлаштування, а також захист докторських дисертацій Шуляком М.Л., Калініним Є.І. та кандидатської дисертації Колєсніком І.В.

Узагальнюючи досвід дуальної форми освіти між кафедрою «Трактори і автомобілі» ХНТУСГ ім. П. Василенка та Харківською філією УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого намітилися напрямки спільного організаційного та методичного забезпечення практичної складової даної форми освіти.

Наукова діяльність кафедри супроводжується активною участю виконавців робіт у міжнародних й регіональних наукових конференціях (у середньому щорічно 15-20 доповідей), публікаціями наукових праць у фахових виданнях (щорічно 20-25 публікацій, в тому числі Scopus), участю у регіональних і міжнародних виставках, присвячених результатам наукової діяльності (4-5 експонатів щорічно), залученням студентів для виконання наукових розробок за замовленням виробництва та керуванням студентськими науково-дослідними роботами (10-12 щорічно).

При кафедрі організована група профорієнтації абітурієнтів (керівник – к.т.н., доцент Шевченко І.О.), яка проводить профорієнтаційну роботу не тільки в районах області, технікумах м. Харкова, але і безпосередньо на кафедрі в навчальних центрах фірм John Deere, Сase ІН із запрошенням викладачів та батьків школярів. Звичайне запитання батьків – чи можна поступити в групу підготовки з іноземних тракторів? Наша відповідь – звичайно можна при вступі на спеціальність «Агроінженерія», при хорошій успішності по бажанню студента він буде переведений в групу підготовки по тракторам John Deere і Сase ІН з направленням на роботу по закінченню навчання в дані фірми.

Основою викладацького складу кафедри завжди були учні професора Лебедєва А.Т., деякі з яких (д.т.н., проф. Артемов М.П., д.т.н., доц. Антощенков Р.В., д.т.н., доц. Калінін Є.І.) на теперішній час є завідувачами кафедрами університету.

Про кафедру ТіА

Викладачі кафедри «Трактори і автомобілі» (2017 р.) (учні проф. А.Т. Лебедєва)

В першому ряді справо наліво: к.т.н., проф. Варваров Л.М., д.т.н., проф. Артемов М.П., д.т.н., проф. Лебедєв А.Т., к.т.н., доц. Шевченко І.О., д.т.н., доц. Шуляк М.Л. В другому ряді справо наліво: д.т.н., доц. Антощенков Р.В., к.т.н., доц. Шушляпін С.В., к.т.н., доц. Єсіпов О.В., к.т.н., проф. Антощенков В.М., к.т.н., доц. Поляшенко С.О., д.т.н., доц. Калінін Є.І.

Кафедра пишається своїми видатними випускниками, аспірантами, докторантами:

Чернов С.І.Голова Харківської облради
Крижачківський М.Л.Професор, раніше ректор Таврійської державної агротехнічної академії
Масюткін Є.П.Ректор Керченського державного морського технологічного університету, кандидат технічних наук, професор
Кейта ФодеПрофесор, міністр науки та освіти Гвінеї, кандидат технічних наук, доктор філософії
Бойко М.Ф.Кандидат технічних наук, раніше керівник Головного управління (1997-2001 рр.), керівник Департаменту (2001-2006 рр.) кадрової політики аграрної освіти та науки Мінагрополітики України
Глущенко Е.В.Кандидат технічних наук, раніше керівник департаменту оборонної промисловості України
Шуляк М.Л.Доктор технічних наук, заступник директора навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ ім. Петра Василенка
Скляр О.Г.Перший проректор Таврійського державного агротехнологічного університету, кандидат технічних наук, професор
Антощенков Р.В.Доктор технічних наук, завідувач кафедри мехатроніки та деталей машин ХНТУСГ ім. Петра Василенка
Артьомов М.П.Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри оптимізації технологічних систем ХНТУСГ ім. Петра Василенка
Калінін Є.І.Доктор технічних наук, завідувач кафедри надійності, міцності та технічного сервісу машин ХНТУСГ ім. Петра Василенка
Корчмар І.Б.Кандидат технічних наук, Генеральний директор ТОВ «Украгрозапчастина»
Макарчук А.А.Генеральний директор ТОВ «Слобожанська агропромислова компанія»
Фаваз Хамада аль ХамильКандидат технічних наук, президент сільськогосподарської корпорації Сірійської Арабської Республіки

Випускники кафедри, аспіранти, докторанти – доктора технічних наук:

Константинов В.О.Серебряков І.М.Венцель Е.С.
Дворовенко Г.П.Соковиков В.К.Артьомов М.П.
Дьяченко В.Г.Сахаревич В.Д.Антощенков Р.В.
Лебедєв А.Т.Крижачківський М.Л.Шуляк М.Л.
Шошин Ю.С.Дідур В.А.Калінін Є.І.

Наукові інтереси викладачів кафедри традиційно пов’язані з підвищенням експлуатаційних властивостей тракторів та їх двигунів. Із захистом докторської дисертації доцентом кафедри Шуляком М.Л., основний науковий результат якої направлений на підвищення динамічних і енергетичних показників транспортно-технологічних агрегатів змінної маси, викликав зацікавлення до спільної роботи підприємств з виробництва та експлуатації тракторів, адаптації їх для умов України. Наукові результати досліджень доцента кафедри Манойло В.М. з адаптації двигунів внутрішнього згоряння автотранспортної техніки для роботи на природному газі актуальні для розвитку досліджень на даному напрямку. З приходом на кафедру відомого вченого з технічної експлуатації та інтелектуальних систем автомобілів і тракторів д.т.н., проф. Мигаля В.Д. та фахівця по гібридним автомобілям к.т.н. Бажинової Т.О. ми сподіваємось на розвиток інноваційних технологій навчального процесу та наукових досліджень автотракторної техніки.

Пройдено великий шлях, дуже багато зроблено нашими попередниками, багато чого намагаємось вирішити сьогодні, але ще більше потрібно зробити в майбутньому.

Завідувач кафедрою тракторів і автомобілів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професорА.Т. Лебедєв