Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Положення про кафедру

ПОЛОЖЕННЯ

 

про кафедру «Сільськогосподарські машини» навчально-наукового інституту «Механотроніки і систем менеджменту» Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Кафедра «Сільськогосподарські машини»  навчально-наукового інституту «Механотроніки і систем менеджменту» Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка є основним навчально-науковим структурним підрозділом, який забезпечує:

– здійснення всіх видів навчально-виховної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної робіт, впровадження результатів науково-технічного прогресу у виробництво;

– підготовку наукових кадрів через аспірантуру i докторантуру;

– підвищення кваліфікації викладачів і фахівців за напрямками: Механізація сільського господарства; Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; Агроінженерія; Машинобудування; Якість, стандартизація та сертифікація; Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; Обладнання лісового комплексу; Енергетика сільськогосподарського виробництва; Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі; Переробка і зберігання сільськогосподарської продукції.

– здійснення інших видів дiяльностi (профорiєнтацiйну, господарську, міжнародну та iн.) відповідно до Статуту університету.

1.2. Кафедра «Сільськогосподарські машини» створюється на підставі рішення вченої ради за наказом ректора університету.

1.3. Кафедра «Сільськогосподарські машини» безпосередньо підпорядковується директорові навчально-наукового інституту «Механотроніки і систем менеджменту».

1.4. У своїй практичній діяльності працівники кафедри «Сільськогосподарські машини» керуються законодавством України про освіту і працю, Статутом університету, регламентуючими документами системи менеджменту якості (СМЯ), освітньо-професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, науково-дослідної та виховної робіт, а також наказами ректора університету, розпорядженнями проректорів, директора інституту «Механотроніки і систем менеджменту» та завідувача кафедри.

1.5.Термін дії даного положення – з моменту його затвердження до зміни організаційної структури.

1.6. Перегляд даного положення здійснюється в установленому порядку після зміни організаційної структури.

 

  1. ЗАВДАННЯ

Завданнями кафедри «Сільськогосподарські машини» є:

– організація навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококвалiфiкованих фахівців для переробної та харчової промисловості;

– забезпечення якості надання освітніх послуг в межах процесів, у яких задіяна кафедра, дотримання вимог документів СМЯ університету, удосконалення процесів;

– створення всім учасникам навчального процесу умов для якісного надання освітніх послуг з теоретичної підготовки та придбання практичних навичок у межах навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою;

– сприяння розвитку гармонійно розвинутої особистості та вихованню студентів;

– забезпечення безпечного проведення лекційних та практичних занять студентами;

– проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки та широке впровадження отриманих результатів у навчальний процес та виробництво;

– підготовка, перепідготовка та підвищення квалiфiкацiї науково-педагогічних кадрів;

– створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчально-методичної, науково-дослідної лабораторної бази кафедри, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.

 

  1. ФУНКЦІЇ

 

До функцій кафедри «Сільськогосподарські машини» відносяться:

– проведення згідно з діючими навчальними планами усіх видів навчальної роботи (лекційні, практичні, лабораторні заняття, індивідуальні заняття, консультації, практика на виробництві) з дисциплін, закріплених за кафедрою:

Авторське право; Моделювання технологічних процесів і систем; Інтелектуальна власність; Патентознавство і авторське право; Нові сільськогосподарські та перспективні напрямки їх розвитку; Методи проектування сільськогосподарських машин; Сільськогосподарські машини; Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів; Сільськогосподарські машини та знаряддя; Процеси, основи конструювання і проектування сільськогосподарської техніки; Механізація технологічних процесів в сільському господарстві; Засоби механізації у сільському господарстві;

– розробка i систематичне оновлення навчально-методичних комплексів з дисциплін, що закріплені за кафедрою з урахуванням сучасного стану i потреб переробних і харчових виробництв, досягнень науки i перспектив розвитку переробної галузі та на основі вимог освітньо-квалiфiкацiйних характеристик, освiтньо-професiйних програм і робочих навчальних планів;

– органiзацiя самостійної роботи студентів, впровадження системи контролю поточної успiшностi студентів, модульно-рейтингової системи навчання та оцінки рівня знань, аналіз результатів модульного контролю та екзаменаційних сесій;

– створення та розвиток наукових шкіл;

– наукова діяльність, зорієнтована на проведення наукових досліджень з актуальних напрямків науки;

– органiзацiя науково-дослідної роботи студентів. Проведення предметних олiмпiад, конкурсів професійної майстерності;

– пропаганда наукових знань, участь у роботі науково-практичних конференцій, нарад, семiнарiв з проблем вищої освіти i наукової роботи;

– обговорення результатів наукових досліджень, підготовка методичних i нормативних матерiалiв та безпосередня участь у впровадженні наукових розробок у виробництво і навчальний процес;

– пропаганда наукових досягнень та видання наукових журналів з використанням інтернет-ресурсу;

– підготовка науково-педагогічних працівників, організація робіт стажистів, аспiрантiв i докторантів, надання допомоги молодим викладачам, узагальнення досвіду кращих педагогічних працiвникiв, органiзацiя підвищення квалiфiкацiї викладачів у інших вищих навчальних закладах, наукових та проектно-конструкторських установах, на виробництві;

– активна участь в культурно-виховній роботі зі студентами, надання допомоги студентським товариствам;

– проведення профорієнтаційної роботи серед населення;

– співпраця з іншими кафедрами, навчально-науковими інститутами університету (в тому числі за кордоном), відділами, структурними підрозділами, зовнішніми установами та організаціями. Надання методичної допомоги фахівцям сільськогосподарських підприємств, викладачам технікумів, коледжів, науково-педагогічним працівникам i науковцям інститутів, університетів.

  1. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ

 

4.1. До складу кафедри «Сільськогосподарські машини» входить: навчально-наукові лабораторії (ПАТ ˮЕльвортіˮ, Зерноочисних машин, Ґрунтообробних машин, Машин для хімічного захисту рослин, Кластер ˮАгротехнікаˮ, Механіко-технологічних властивостей сільськогосподарських матеріалів, Збиральних машин); галузева науково-дослідна лабораторія, майстерня, комбайновий бокс, бокс для ґрунтового каналу та аспірантська, які розташовані в 16 приміщеннях з обладнанням для відповідних дисциплін: Авторське право; Моделювання технологічних процесів і систем; Інтелектуальна власність; Патентознавство і авторське право; Нові сільськогосподарські та перспективні напрями їх розвитку; Методи проектування сільськогосподарських машин; Сільськогосподарські машини; Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів; Сільськогосподарські машини та знаряддя; Процеси, основи конструювання і проектування сільськогосподарської техніки; Механізація технологічних процесів в сільському господарстві; Засоби механізації у сільському господарстві.

Очолює кафедру «Сільськогосподарські машини» професор, д. т. н. Пастухов В. І.

4.2. До штату кафедри «Сільськогосподарські машини» входять: завідувач кафедри, професори, доценти, викладач, асистент, завідувач лабораторії, майстер виробничого навчання, старший лаборант, лаборант.

4.3. . Структура кафедри «Сільськогосподарські машини» визначається Статутом університету, організаційною структурою університету, видами та обсягом робіт з усіх видів діяльності та цим Положенням.

4.4. Структура кафедри «Сільськогосподарські машини» та штати затверджуються наказом ректора університету в установленому порядку.

4.5. . Кафедру «Сільськогосподарські машини» очолює її завідувач, який залучається до роботи на підставі укладання строкового трудового договору (контракту), у тому числі на конкурсній основі.

4.6. Робота кафедри «Сільськогосподарські машини» здійснюється за річним планом, що охоплює: навчально-виховну, методичну та наукову роботи. Плани роботи кафедри «Сільськогосподарські машини» в установленому порядку затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи після погодження з директором ННІ «Механотроніки і систем менеджменту».

4.7. Робота професорсько-викладацького складу здійснюється за річними індивідуальними планами, що затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи після розгляду та схвалення на засіданні кафедри і погодження із завідувачем кафедри.

4.8. Обговорення питань, що стосуються діяльності кафедри «Сільськогосподарські машини» проводиться на засіданнях кафедри не рідше одного разу на місяць; робочих нарадах; зборах трудового колективу.

  1. ПРАВА

 

5.1. Права, що надані кафедрі «Сільськогосподарські машини» реалізує завідувач, а також співробітники кафедри згідно з установленими посадовими інструкціями та розподілом обов’язків.

5.2. Співробітники кафедри «Сільськогосподарські машини» мають право:

– на отримання інформації, що стосується виконання службових обов’язків;

– на охорону праці;

– на користування оргтехнікою, бібліотекою;

– вносити пропозиції щодо удосконалення роботи кафедри;

– вносити пропозиції щодо удосконалення процесів СМЯ університету;

– на отримання інформації щодо процесів СМЯ університету, в яких задіяна кафедра.

5.3 Завідувач кафедри «Сільськогосподарські машини» має такі права:

– вносити на розгляд ректора, проректорів та директорів інститутів пропозиції з питань, що входять до компетенції кафедри;

– вносити пропозиції щодо діяльності інших структурних підрозділів університету.

– давати підлеглим робітникам вказівки, що стосуються роботи кафедри і є обов’язковими для виконання;

– вносити пропозиції щодо підбору і розстановки кадрів;

– вносити пропозиції щодо удосконалення процесів СМЯ університету;

– отримувати інформацію щодо процесів СМЯ університету, в яких задіяна кафедра;

– безпосередня участь на всіх рівнях, де вирішується питання діяльності кафедри.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

6.1 Завідувач і співробітники кафедри «Сільськогосподарські машини» несуть особисту відповідальність за:

– неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним трудовим законодавством України;

– низький рівень навчально-виховного процесу, що здійснює кафедра;

– необґрунтованість і неякісну розробку планів і звітів;

– неякісне або неповне виконання планів роботи;

– невідповідність навчальних програм, планів роботи вимогам нормативних документів;

– неякісне надання освітніх послуг в межах процесів, в яких задіяна кафедра;

– несвоєчасне і неякісне представлення вихідної інформації та звітів;

– незадовільне збереження та використання методичного забезпечення;

– недотримання «Етичного кодексу викладача та співробітника університету»;

– недотримання вимог документів СМЯ університету;

– відсутність та неактуальність документів кафедри що знаходяться на обліку;

– не  підтримання здорових та безпечних умов роботи;

– нераціональне використання різноманітних ресурсів;

– недотримання вимог законодавчих та нормативних документів з охорони праці, безпечної експлуатації обладнання та приладів, технічних умов, методик, тощо;

– невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку, безпеки та охорони праці і пожежної безпеки.

6.2 Завідувач кафедри «Сільськогосподарські машини» одноосібно несе повну відповідальність за:

– низький рівень організації навчально-виховної, науково-методичної і наукової роботи кафедри;

– неповну реалізацію навчальних програм дисциплін у об’ємі, передбаченому робочими програмами;

– низьку якість підготовки спеціалістів з дисциплін, що викладаються на кафедрі;

– неналежне забезпечення здорових і безпечних умов проведення навчально-виховного процесу на кафедрі;

– не сприяння підвищенню ефективності роботи кафедри;

– відсутність обліку документів кафедри;

– недотримання номенклатури справ університету;

– неякісний підбір і розстановку кадрів кафедри;

– низький стан трудової дисципліни співробітників кафедри;

– незадовільний стан навчально–матеріальної бази;

– незадовільний стан обліку навчально–матеріальної бази;

– недотримання правил внутрішнього розпорядку університету;

– нанесення університету матеріальних збитків, визначених діючим трудовим і цивільним законодавством України.

 

 

 

  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

 

Назва підрозділуПитання, за якими будуються взаємовідносини
Вчена радаМетодична та наукова діяльність. Представлення до вчених звань.
Приймальна комісія та центр

довузівської підготовки

Профорієнтаційна робота
ННІ ДЗННадання освітніх послуг і наукових розробок
Інші ННІ  університету
Інші кафедри
Деканат з робот з іноземними громадянами
ННІ післядипломної освітиОрганізація навчального процесу з підвищення кваліфікації фахівців. Організація підвищення кваліфікації співробітників кафедри. Дорадництво.
Навчально-виховний відділУзгодження навчального навантаження, планування (розклад занять, іспитів, заліків), методична допомога з питань організації навчально-виховного процесу, рейтинг, плани робіт, звіти про діялність.
Навчально-методичний відділОрганізація видання науково-методичних робіт
Центр інформаційних технологійІТ- політика. Обслуговування комп’ютерної мережі університету. Супровід системного програмного забезпечення. Обслуговування комп’ютерів та оргтехніки. Розробка та супровід автоматизованих систем. Інформаційний супровід сторінок сайту.
Відділ аспірантури та докторантуриПроцес навчання в аспірантурі, докторантурі. Надання методичної допомоги.
Комітет у справах молоді та спортуОрганізація роботи з молодими сім’ями, студентами.
БібліотекаІнформаційне забезпечення
БухгалтеріяФінансові питання
Відділ кадрівПрийом, звільнення співробітників. Виконання трудового законодавства
Адміністративно – господарська частинаРемонтні роботи. Матеріально-технічне забезпечення  навчально-виховного та наукового процесу.
Відділ міжнародних зв’язківСпілкування і співпраця з навчальними та науковими закладами інших держав.
Навчально-науковий центр менеджменту якості діяльності університету (ННЦ МЯДУ)Розробка та функціонування системи менеджменту якості університету.
Відділ діловодстваОрганізація діловодства.
МузейНадання інформації щодо історії кафедри та її здобутки