Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Положення про лабораторію кафедри ОТС імені Т.П. Євсюкова

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчальна лабораторія кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка є підрозділом кафедри, що забезпечує проведення лабораторних занять з дисципліни Технічне обслуговування машин і обладнання (Інженерна служба) відповідно до  вимог освітньо-професійних програм і положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

1.2. Навчальна лабораторія кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова створюється на підставі рішення вченої ради за наказом ректора університету.

1.3. Навчальна лабораторія кафедри  Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.

1.4. У своїй практичній діяльності працівники навчальної лабораторії кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова керуються законодавством України про освіту і працю, Положенням про кафедру, Положенням про навчальну лабораторію кафедри, документами СМЯ університету, нормативними та методичними документами щодо виконання посадових інструкцій, інструкціями з охорони праці та безпеки праці, програмами навчальних дисциплін, розкладом занять, розпорядженнями завідувача кафедри, наказів ректора університету.

1.5. Термін дії даного положення – з моменту його затвердження до зміни організаційної структури.

1.6. Перегляд даного положення здійснюється у встановленому порядку після зміни організаційної структури.

2. ЗАВДАННЯ

Завданнями навчальної лабораторії кафедри  Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова є:

 • забезпечення ресурсів для  отримання студентами необхідних практичних навичок з навчальних дисциплін;
 • створення всім учасникам навчального процесу умов для якісного надання освітніх послуг з придбання практичних навичок у межах закріплених за кафедрою навчальних дисциплін;
 • забезпечення якості надання освітніх послуг у межах процесів, в яких задіяна лабораторія;
 • сприяння розвитку гармонійно розвинутої особистості та вихованню студентів;
 • забезпечення безпечного проведення лабораторно-практичних занять студентами;
 • забезпечення дотримання вимог документів СМЯ університету стосовно діяльності навчальної лабораторії.

3. ФУНКЦІЇ

До функцій навчальної лабораторії кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова відносяться:

1) своєчасне забезпечення проведення лабораторно-практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою (технічне обслуговування машин і обладнання) за навчальними програмами дисциплін та методиками згідно з розкладом занять;

2) підготовка аудиторій та лабораторій до своєчасного початку занять;

3) підготовка робочих місць, укомплектованих працездатним обладнанням, методичною та довідковою літературою для виконання лабораторно-практичних занять студентами університету згідно з діючими програмами  навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою (технічне обслуговування машин і обладнання) та розкладом занять;

4) створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства;

5) проведення інструктажів з охорони праці передбачених Законом України про охорону праці;

6) обслуговування, забезпечення працездатності обладнання та його відповідності технічним умовам, вимогам безпечної експлуатації, завданням лабораторної роботи, тощо;

7) забезпечення правильної експлуатації навчально–матеріальної бази у відповідності з технічними умовами та її збереження;

8) систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу;

9) поліпшення якості обслуговування навчального процесу та активна участь співробітників навчальної лабораторії у виховній роботі студентів у рамках покладених обов’язків;

10) удосконалення процесів в рамках діяльності лабораторії;

11) організація та ведення достовірного обліку матеріально-технічної бази лабораторії;

12) контроль стану навчально–матеріальної бази аудиторій та лабораторій до занять, під час занять та після занять;

13) своєчасне виявляння непрацюючих приладів та обладнання, прийняття заходів щодо їх ремонту або списання;

14) збереження та видача студентам методичних матеріалів для виконання лабораторно-практичних робіт;

15) ведення документообігу кафедри;

16) оформлення інформаційного стенду кафедри.

4. ШТАТ І УПРАВЛІННЯ

4.1. До штату навчальної лабораторії кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова входять: доцент, асистент, завідувач навчальної лабораторії, старший лаборант, лаборант.

4.2. Штат навчальної лабораторії кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова затверджуються наказом ректора університету в установленому порядку.

4.3. Навчальну лабораторію кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора університету за поданням завідувача кафедрою.

4.4. Завідувач навчальної лабораторії кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова підпорядковується завідувачу кафедри і здійснює безпосереднє керівництво роботою , старший лаборант, лаборант.

4.5. Завідувач навчальної лабораторії кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова за погодженням з завідувачем кафедри здійснює розподіл функцій, покладених на лабораторію, між співробітниками. Ці обов’язки наводяться у посадових інструкціях.

4.5. Обговорення питань, що стосуються діяльності навчальної лабораторії кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова, проводиться на засіданнях кафедри.

5. ПРАВА

5.1. Права, що надані навчальній лабораторії кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова реалізує завідувач навчальної лабораторії, а також навчально-допоміжний персонал згідно з встановленими посадовими інструкціями та розподілом обов’язків.

5.2. Завідувач навчальної лабораторії кафедри має право:

 • вносити на розгляд завідувача кафедри пропозиції з питань, що входять до компетенції навчальної лабораторії;
 • давати підлеглим працівникам завдання, що стосуються діяльності лабораторії і є обов’язковими для виконання;
 • вносити пропозиції щодо підбору і розстановки кадрів навчально-допоміжного персоналу;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення оснащення лабораторії та навчальних аудиторій Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення процесів СМЯ університету;
 • отримувати інформацію щодо процесів СМЯ університету, в яких задіяний підрозділ.

5.3. Працівники навчальної лабораторії кафедри мають право:

 • на отримання інформації, що відноситься до виконання службових обов’язків;
 • на охорону праці, користування технікою, бібліотекою;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення процесів СМЯ університету;
 • отримувати інформацію щодо процесів СМЯ університету, в яких задіяна лабораторія в межах своїх функціональних обов’язків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1 Навчальна лабораторія несе відповідальність за:

 • не забезпечення ресурсами для  отримання студентами необхідних практичних навичок з навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою;
 • не створення всім учасникам навчального процесу належних умов для якісного надання освітніх послуг з придбання практичних навичок в межах закріплених за кафедрою навчальних дисциплін;
 • не забезпечення якості надання освітніх послуг в межах процесів, у яких задіяна лабораторія;
 • не сприяння розвитку гармонійно розвинутої особистості та вихованню студентів;
 • не забезпечення безпечного проведення лабораторно-практичних занять студентами;
 • не забезпечення дотримання вимог документів СМЯ університету стосовно діяльності навчальної лабораторії.

6.2. Завідувач і працівники навчальної лабораторії кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова несуть особисту відповідальність за:

 • не виконання покладених на них посадовою інструкцією обов’язків;
 • не виконання рішень кафедри та розпоряджень завідувача кафедри;
 • несвоєчасність і неякісне представлення вихідної інформації;
 • необґрунтовану і неякісну розробку планів і звітів;
 • нераціональне використання ресурсів лабораторії;
 • незадовільний стан навчально–матеріальної бази;
 • незадовільний стан обліку навчально–матеріальної бази;
 • незадовільне збереження та використання методичного забезпечення;
 • не дотримання вимог законодавчих та нормативних документів з охорони праці, безпечної експлуатації обладнання та приладів, технічних умов, методик, тощо;
 • не дотримання «Етичного кодексу викладача та співробітника університету»;
 • неякісне надання освітніх послуг в межах процесів, в яких задіяний підрозділ;
 • не дотримання вимог документів СМЯ університету;
 • відсутність обліку документів кафедри;
 • відсутність документів кафедри що знаходяться на обліку;
 • неактуальність документів кафедри, що знаходяться на обліку;
 • не дотримання номенклатури справ університету.

6.3. Завідувач навчальної лабораторії кафедри Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова одноосібно несе повну відповідальність за:

 • матеріально-технічні цінності лабораторії;
 • за своєчасне проведення інструктажу з питань техніки безпеки.

 7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Назва підрозділуПитання, за якими будуються взаємовідносини
Дирекція навчально-наукового інститутуОрганізація проведення навчальних занять
Бухгалтерська службаМатеріальна відповідальність, облік матеріально-технічних цінностей, оплата обладнання, приладів, матеріалів та послуг.
Адміністративно–господарський та виробничий  відділРемонтні роботи. Матеріально-технічне забезпечення  кафедри.
Співробітники кафедриЗабезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри.
Інформаційно-обчислювальний центрОбслуговування комп’ютерної мережі університету. Супровід системного програмного забезпечення. Розробка та супровід автоматизованих систем.
Наукова бібліотекаІнформаційне забезпечення