Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Положення про кафедру ОТС імені Т.П. Євсюкова

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кафедра оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка є основним навчально-науковим структурним підрозділом, який забезпечує:

 • здійснення всіх видів навчально-виховної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної робіт, впровадження результатів науково-технічного прогресу у виробництво;
 • підготовку наукових кадрів через аспірантуру i докторантуру;
 • підвищення кваліфікації викладачів і фахівців за напрямками «Нові методики підготовки спеціалістів агропромислового комплексу»;
 • здійснення інших видів діяльності (профорієнтаційну, науково-дослідну роботу за договором про творчу співдружність з господарствами) відповідно до Статуту університету.

1.2. Кафедра оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова створюється на підставі рішення вченої ради за наказом ректора університету.

1.3. Кафедра оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова безпосередньо підпорядковується директорові навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту.

1.4. У своїй практичній діяльності співробітники кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова керуються законодавством України про освіту і працю, Статутом університету, регламентуючими документами системи менеджменту якості (СМЯ), освітньо-професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, науково-дослідної та виховної робіт, а також наказами ректора університету, розпорядженнями проректорів, директора інституту механотроніки і систем менеджменту та завідувача кафедри.

1.5.Термін дії даного положення – з моменту його затвердження до зміни організаційної структури.

1.6. Перегляд даного положення здійснюється в установленому порядку після зміни організаційної структури.

2. ЗАВДАННЯ

Завданнями кафедриоптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова є:

 • організація навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококвалiфiкованих фахівців для переробної та харчової промисловості;
 • забезпечення якості надання освітніх послуг в межах процесів, у яких задіяна кафедра, дотримання вимог документів СМЯ університету, удосконалення процесів;
 • створення всім учасникам навчального процесу умов для якісного надання освітніх послуг з теоретичної підготовки та придбання практичних навичок у межах навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою;
 • сприяння розвитку гармонійно розвинутої особистості та вихованню студентів;
 • забезпечення безпечного проведення лекційних та практичних занять студентами;
 • проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки та широке впровадження отриманих результатів у навчальний процес та виробництво;
 • підготовка, перепідготовка та підвищення квалiфiкацiї науково-педагогічних кадрів;
 • створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчально-методичної, науково-дослідної лабораторної бази кафедри, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу.

3. ФУНКЦІЇ

До функцій кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова  відносяться:

 • проведення згідно з діючими навчальними планами усіх видів навчальної роботи (лекційні, практичні, лабораторні заняття, індивідуальні заняття, консультації, практика на виробництві) з дисциплін, закріплених за кафедрою: Машиновикористання в землеробстві, Технічний сервіс в АПК, Агрокваліметрія, Аналіз технічних систем, Механотроніка, Експлуатація машин і обладнання, Інформаційне забезпечення та обґрунтування  інженерних рішень, Технологічні системи сільськогосподарських перевезень, Управління технічними системами,  Проектування технологій і обслуговування техніки, Обґрунтування інженерних рішень, Використання техніки в АПК, Механізовані технології виробництва овочів, Система точного землеробства, Організація ділерської діяльності в АПВ, Динаміка сільськогосподарських агрегатів;
 • розробка i систематичне оновлення навчально-методичних комплексів з дисциплін, що закріплені за кафедрою з урахуванням сучасних, досягнень науки i перспектив розвитку галузі та на основі вимог освітньо-квалiфiкацiйних характеристик, освiтньо-професiйних програм і робочих навчальних планів;
 • органiзацiя самостійної роботи студентів, впровадження системи контролю поточної успiшностi студентів, модульно-рейтингової системи навчання та оцінки рівня знань, аналіз результатів модульного контролю та екзаменаційних сесій;
 • створення та розвиток наукових шкіл;
 • наукова діяльність, зорієнтована на проведення наукових досліджень з актуальних напрямків науки;
 • організація науково-дослідної роботи студентів. Проведення предметних олiмпiад, конкурсів професійної майстерності;
 • пропаганда наукових знань, участь у роботі науково-практичних конференцій, нарад, семiнарiв з проблем вищої освіти i наукової роботи;
 • обговорення результатів наукових досліджень, підготовка методичних i нормативних матерiалiв та безпосередня участь у впровадженні наукових розробок у виробництво і навчальний процес;
 • пропаганда наукових досягнень та видання наукових журналів з використанням інтернет-ресурсу;
 • підготовка науково-педагогічних працівників, організація робіт стажистів, аспiрантiв i докторантів, надання допомоги молодим викладачам, узагальнення досвіду кращих педагогічних працiвникiв, органiзацiя підвищення квалiфiкацiї викладачів у інших вищих навчальних закладах, наукових та проектно-конструкторських установах, на виробництві;
 • активна участь в культурно-виховній роботі зі студентами, надання допомоги студентським товариствам;
 • проведення профорієнтаційної роботи серед населення;
 • співпраця з іншими кафедрами, навчально-науковими інститутами університету (в тому числі за кордоном), відділами, структурними підрозділами, зовнішніми установами та організаціями. Надання методичної допомоги фахівцям сільськогосподарських підприємств, викладачам технікумів, коледжів, науково-педагогічним працівникам i науковцям інститутів, університетів.

4. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ

4.1. До складу кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова входить: а) (навчальні лабораторії), які розташовані в навчально-дослідному центрі (УЧГОСП ім. 1 травня) приміщенні(нях) з обладнанням для відповідних дисциплін: МВЗ, (Технічний сервіс в АПК). Очолює доцент Калюжний О.Д.; б) Проблемна науково-дослідна лабораторія «Інженерія природокористування» Очолює професор Мельник В.І.; в) Науково-дослідна лабораторія « Машиновикористання в рослинництві» Очолює доцент Харченко С.О.

4.2. Структура кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова визначається Статутом університету, організаційною структурою університету, видами та обсягом робіт з усіх видів діяльності та цим Положенням.

4.3. Структура кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова та штати затверджуються наказом ректора університету в установленому порядку.

4.4. Кафедру оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова очолює її завідувач, який залучається до роботи на підставі укладання строкового трудового договору (контракту), у тому числі на конкурсній основі.

4.5. Робота кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова здійснюється за річним планом, що охоплює: навчально-виховну, методичну та наукову роботи. Плани роботи кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова в установленому порядку затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи після погодження з директором ННІ механотроніки і систем менеджменту.

4.6. Робота професорсько-викладацького складу здійснюється за річними індивідуальними планами, що затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи після розгляду та схвалення на засіданні кафедри і погодження із завідувачем кафедри.

4.7. Обговорення питань, що стосуються діяльності кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова проводиться на засіданнях кафедри не рідше одного разу на місяць; робочих нарадах; зборах трудового колективу.

5. ПРАВА

5.1. Права, що надані кафедрі оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова реалізує завідувач, а також співробітники кафедри згідно з установленими посадовими інструкціями та розподілом обов’язків.

5.2. Співробітники кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюковамають право:

 • на отримання інформації, що стосується виконання службових обов’язків;
 • на охорону праці;
 • на користування оргтехнікою, бібліотекою;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення роботи кафедри;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення процесів СМЯ університету;
 • на отримання інформації щодо процесів СМЯ університету, в яких задіяна кафедра.

5.3. Завідувач кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова має такі права:

 • вносити на розгляд ректора, проректорів та директорів інститутів пропозиції з питань, що входять до компетенції кафедри;
 • давати підлеглим робітникам вказівки, що стосуються роботи кафедри і є обов’язковими для виконання;
 • вносити пропозиції щодо підбору і розстановки кадрів;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення процесів СМЯ університету;
 • отримувати інформацію щодо процесів СМЯ університету, в яких задіяна кафедра;
 • безпосередня участь на всіх рівнях, де вирішується питання діяльності кафедри.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1 Завідувач і співробітники кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова несуть особисту відповідальність за:

 • неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним трудовим законодавством України;
 • низький рівень навчально-виховного процесу, що здійснює кафедра;
 • необґрунтованість і неякісну розробку планів і звітів;
 • неякісне або неповне виконання планів роботи;
 • невідповідність навчальних програм, планів роботи вимогам нормативних документів;
 • неякісне надання освітніх послуг в межах процесів, в яких задіяна кафедра;
 • несвоєчасне і неякісне представлення вихідної інформації та звітів;
 • незадовільне збереження та використання методичного забезпечення;
 • недотримання «Кодексу честі колективу університету»;
 • недотримання вимог документів СМЯ університету;
 • відсутність та неактуальність документів кафедри, що знаходяться на обліку;
 • не  підтримання здорових та безпечних умов роботи;
 • нераціональне використання різноманітних ресурсів;
 • недотримання вимог законодавчих та нормативних документів з охорони праці, безпечної експлуатації обладнання та приладів, технічних умов, методик, тощо;
 • невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку, безпеки та охорони праці і пожежної безпеки.

 6.2. Завідувач кафедри (вказати назву) одноосібно несе повну відповідальність за:

 • низький рівень організації навчально-виховної, науково-методичної і наукової роботи кафедри;
 • неповну реалізацію навчальних програм дисциплін у об’ємі, передбаченому робочими програмами;
 • низьку якість підготовки спеціалістів з дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • неналежне забезпечення здорових і безпечних умов проведення навчально-виховного процесу на кафедрі;
 • не сприяння підвищенню ефективності роботи кафедри;
 • відсутність обліку документів кафедри;
 • недотримання номенклатури справ університету;
 • неякісний підбір і розстановку кадрів кафедри;
 • низький стан трудової дисципліни співробітників кафедри;
 • незадовільний стан навчально–матеріальної бази;
 • незадовільний стан обліку навчально–матеріальної бази;
 • недотримання правил внутрішнього розпорядку університету;
 • нанесення університету матеріальних збитків, визначених діючим трудовим і цивільним законодавством України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Назва підрозділуПитання, за якими будуються взаємовідносини
Вчена радаМетодична та наукова діяльність. Представлення до вчених звань.
Приймальна комісія та підготовче відділенняПрофорієнтаційна робота
ННІ  університетуНадання освітніх послуг і наукових розробок
Інші кафедри
Деканат по роботі з іноземними громадянами
Центр практики та праце-влаштування студентської молоді
Центр робітничих професій
ННІ післядипломної освітиОрганізація навчального процесу з підвищення кваліфікації фахівців. Організація підвищення кваліфікації співробітників кафедри. Дорадництво
Навчальний відділУзгодження навчального навантаження, планування (розклад занять, іспитів, заліків), методична допомога з питань організації навчально-виховного процесу, рейтинг, плани робіт, звіти про діяльність
Інформаційно-обчислювальний центрІТ- політика. Обслуговування комп’ютерної мережі університету. Супровід системного програмного забезпечення. Обслуговування комп’ютерів та оргтехніки. Розробка та супровід автоматизованих систем. Інформаційний супровід сторінок сайту.
Відділ аспірантури та докторантуриПроцес навчання в аспірантурі, докторантурі. Надання методичної допомоги.
Комітет у справах молоді та спортуОрганізація роботи з молодими сім’ями, студентами.
Наукова бібліотекаІнформаційне забезпечення
Бухгалтерська службаФінансові питання
Відділ кадрівПрийом, звільнення співробітників. Виконання трудового законодавства
Адміністративно–господарський та виробничий  відділРемонтні роботи. Матеріально-технічне забезпечення  навчально-виховного та наукового процесу.
Відділ міжнародних зв’язківСпілкування і співпраця з навчальними та науковими закладами інших держав.
Відділ діловодства та архівОрганізація  діловодства.
Виставково-музейний центрНадання інформації щодо історії кафедри та її здобутки