Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Положення про кафедру

Кафедра фізичної культури та спорту навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кафедра фізичної культури та спорту навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка є основним навчально-науковим структурним підрозділом, який забезпечує:

 • здійснення всіх видів навчально-виховної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної робіт;
 • підвищення кваліфікації викладачів і фахівців за напрямками професійно-прикладна фізична підготовка, фізичне виховання та спорт у вищих навчальних закладах;
 • здійснення інших видів діяльності: профорієнтаційну, господарську, міжнародну відповідно до Статуту університету.

1.2. Кафедра фізичної культури та спорту  створюється на підставі рішення вченої ради за наказом ректора університету.

1.3. Кафедра фізичної культури та спорту  безпосередньо підпорядковується директорові навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту.

1.4. У своїй практичній діяльності співробітники кафедри фізичної культури та спорту  керуються законодавством України про освіту і працю, Статутом університету, регламентуючими документами системи менеджменту якості (СМЯ), освітньо-професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, науково-дослідної та виховної робіт, а також наказами ректора університету, розпорядженнями проректорів, директора інституту механотроніки і систем менеджменту та завідувача кафедри.

1.5. Термін дії даного положення – з моменту його затвердження до зміни організаційної структури.

1.6. Перегляд даного положення здійснюється в установленому порядку після зміни організаційної структури.

2. ЗАВДАННЯ

Завданнями кафедри фізичної культури та спорту є:

 • організація навчально-виховного процесу, спрямованого на формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні;
 • забезпечення якості надання освітніх послуг в межах процесів, у яких задіяна кафедра, дотримання вимог документів СМЯ університету, удосконалення процесів;
 • створення всім учасникам навчального процесу умов для якісного надання освітніх послуг з теоретичної підготовки та придбання практичних навичок у межах фізичного виховання;
 • сприяння розвитку гармонійно розвинутої особистості та вихованню студентів;
 • забезпечення безпечного проведення лекційних та практичних занять студентами;
 • підготовка, перепідготовка та підвищення квалiфiкацiї науково-педагогічних кадрів.
 • створення, систематичне оновлення та вдосконалення навчально-методичної, науково-дослідної лабораторної бази кафедри, технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу;
 • залучення студентів університету до фізкультурно-спортивної діяльності для творчого засвоєння цінностей фізичної культури та спорту з метою гармонічного розвитку та зміцнення фізичного і духовного здоров‘я, підготовки до майбутньої професії;
 • формування у студентів потреби у зміцненні власного здоров‘я, здоров‘я оточуючих, фізичного вдосконалення засобами і формами фізичного виховання, опанування культури здорового способу життя, навичок самостійних занять фізичними вправами протягом усього життя, основ сімейного фізичного виховання;
 • сприяння спортивному вдосконаленню.

Кафедра фізичного виховання, відповідно до покладених на неї функцій, зобов‘язана:

 • виконувати державні вимоги до системи фізичного виховання та навчальних програм з фізичного виховання студентської молоді;
 • визначати зміст фізичного виховання студентів вищого навчального закладу (його мету, завдання, критерії, засоби, форми тощо);
 • практично здійснювати процес фізичного виховання студентів в різноманітних формах з урахуванням особистих фізкультурно-спортивних інтересів студентів;
 • здійснювати методичне, наукове, інформаційне, кадрове забезпечення процесу фізичного виховання;
 • виконувати  додаткові  завдання і функції щодо розвитку фізичної культури і спорту в університеті.

3. ФУНКЦІЇ

До функцій кафедри фізичної культури та спорту  відносяться:

 • проведення згідно з діючими навчальними планами усіх видів навчальної роботи (лекційні, практичні, індивідуальні заняття, консультації) з дисципліни фізичного виховання;
 • розробка i систематичне оновлення навчально-методичних комплексів з дисциплін, що закріплені за кафедрою з урахуванням сучасного стану;
 • органiзацiя самостійної роботи студентів, впровадження системи контролю поточної успiшностi студентів, модульно-рейтингової системи навчання та оцінки рівня знань, аналіз результатів модульного контролю;
 • органiзацiя науково-дослідної роботи студентів;
 • пропаганда наукових знань, участь у роботі науково-практичних конференцій, нарад, семiнарiв з проблем вищої освіти i наукової роботи;
 • обговорення результатів наукових досліджень, підготовка методичних i нормативних матерiалiв та безпосередня участь у впровадженні наукових розробок у виробництво і навчальний процес;
 • пропаганда наукових досягнень та видання наукових журналів з використанням інтернет-ресурсу;
 • підготовка науково-педагогічних працівників, організація робіт стажистів, аспiрантiв i докторантів, надання допомоги молодим викладачам, узагальнення досвіду кращих педагогічних працiвникiв, органiзацiя підвищення квалiфiкацiї викладачів у інших вищих навчальних закладах, наукових та проектно-конструкторських установах, на виробництві;
 • активна участь в культурно-виховній роботі зі студентами, надання допомоги студентським товариствам;
 • проведення профорієнтаційної роботи серед населення;
 • співпраця з іншими кафедрами, навчально-науковими інститутами університету (в тому числі за кордоном), відділами, структурними підрозділами, зовнішніми установами та організаціями;
 • розподіл студентів за навчальними відділеннями (основне, спеціальне, спортивне), з урахуванням статі, стану здоров‘я, фізичного розвитку і підготовленості, спортивної кваліфікації;
 • організація і проведення навчальних занять зі студентами в навчальних відділеннях відповідно до затверджених навчальних планів, програм з фізичного виховання, нормативною кількістю навчальних годин і наповненням груп;
 • проведення консультацій з метою надання студентам допомоги щодо організації самостійних занять фізичною культурою і спортом та оволодіння навичками здорового способу життя;
 • організація індивідуальних занять для студентів з ослабленим здоров’ям та недостатньою фізичною підготовкою;
 • тестування фізичної підготовленості студентів;
 • прийом заліків з фізичного виховання, оцінка рівня особистої фізичної культури та професійного виховання, оцінка рівня особистої фізичної культури та професійно-прикладної фізичної підготовленості студентів за рейтинговою системою;
 • інші заходи, що пов’язані з організацією і проведенням навчально-виховного процесу фізичного виховання і спортивної підготовки.

За планом виховної роботи кафедри є:

 • заняття студентів фізичною культурою і видами спорту за інтересами;
 • самостійні заняття студентів фізичними вправами, спортом, туризмом;
 • одноразові фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи;
 • щорічні спартакіади, універсіади ВНЗ;
 • участь збірних команд вищого навчального закладу в спортивних змаганнях різних рівнів;
 • відпочинок студентів в оздоровчо-спортивних таборах і на базах відпочинку;
 • різні рекреаційні заходи для студентів.

Кафедра фізичного виховання надає практичну і методичну допомогу спортивному клубу та іншим громадянським організаціям щодо проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів.

4. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ

4.1. До складу кафедри фізичної культури та спорту  входить: спортивний зал для ігрових видів спорту;спортивний зал для занять з боротьби та гімнастики, тренажерний зал; спортивний майданчик які розташовані в приміщеннях.

4.2. До штату кафедри фізичної культури та спорту входять:завідувач кафедри, професор – 2, доцент – 1, старші викладачі – 4, викладачі – 3, старший лаборант – 1.

4.3. Структура кафедри фізичної культури та спорту визначається Статутом університету, організаційною структурою університету, видами та обсягом робіт з усіх видів діяльності та цим Положенням.

4.4. Структура кафедри фізичної культури та спорту  та штати затверджуються наказом ректора університету в установленому порядку.

4.5. Кафедру фізичної культури та спорту  очолює її завідувач, який залучається до роботи на підставі укладання строкового трудового договору (контракту), у тому числі на конкурсній основі.

4.6. Робота кафедри фізичної культури та спорту  здійснюється за річним планом, що охоплює: навчально-виховну, методичну та наукову роботи. Плани роботи кафедри фізичної культури та спорту в установленому порядку затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи після погодження з директором ННІ механотроніки і систем менеджменту.

4.7. Робота професорсько-викладацького складу здійснюється за річними індивідуальними планами, що затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи після розгляду та схвалення на засіданні кафедри і погодження із завідувачем кафедри.

4.8. Обговорення питань, що стосуються діяльності кафедри фізичної культури та спорту  проводиться на засіданнях кафедри не рідше одного разу на місяць; робочих нарадах; зборах трудового колективу.

5. ПРАВА

5.1. Права, що надані кафедрі фізичної культури та спорту  реалізує завідувач, а також співробітники кафедри згідно з установленими посадовими інструкціями та розподілом обов’язків.

5.2. Співробітники кафедри фізичної культури та спорту  мають право:

 • на отримання інформації, що стосується виконання службових обов’язків;
 • на охорону праці;
 • на користування оргтехнікою, бібліотекою;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення роботи кафедри;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення процесів СМЯ університету;
 • на отримання інформації щодо процесів СМЯ університету, в яких задіяна кафедра.

5.3. Завідувач кафедри фізичної культури та спорту  має такі права:

 • вносити на розгляд ректора, проректорів та директорів інститутів пропозиції з питань, що входять до компетенції кафедри;
 • вносити пропозиції щодо діяльності інших структурних підрозділів університету.
 • давати підлеглим робітникам вказівки, що стосуються роботи кафедри і є обов’язковими для виконання;
 • вносити пропозиції щодо підбору і розстановки кадрів;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення процесів СМЯ університету;
 • отримувати інформацію щодо процесів СМЯ університету, в яких задіяна кафедра;
 • безпосередня участь на всіх рівнях, де вирішується питання діяльності кафедри.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Завідувач і співробітники кафедри фізичної культури та спорту  несуть особисту відповідальність за:

 • неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним трудовим законодавством України;
 • низький рівень навчально-виховного процесу, що здійснює кафедра;
 • необґрунтованість і неякісну розробку планів і звітів;
 • неякісне або неповне виконання планів роботи;
 • невідповідність навчальних програм, планів роботи вимогам нормативних документів;
 • неякісне надання освітніх послуг в межах процесів, в яких задіяна кафедра;
 • несвоєчасне і неякісне представлення вихідної інформації та звітів;
 • незадовільне збереження та використання методичного забезпечення;
 • недотримання «Етичного кодексу викладача та співробітника університету»;
 • недотримання вимог документів СМЯ університету;
 • відсутність та неактуальність документів кафедри що знаходяться на обліку;
 • не  підтримання здорових та безпечних умов роботи;
 • нераціональне використання різноманітних ресурсів;
 • недотримання вимог законодавчих та нормативних документів з охорони праці, безпечної експлуатації обладнання та приладів, технічних умов, методик, тощо;
 • невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку, безпеки та охорони праці і пожежної безпеки;

6.2. Завідувач кафедри фізичної культури та спорту одноосібно несе повну відповідальність за:

 • низький рівень організації навчально-виховної, науково-методичної і наукової роботи кафедри;
 • неповну реалізацію навчальних програм дисциплін у об’ємі, передбаченому робочими програмами;
 • неналежне забезпечення здорових і безпечних умов проведення навчально-виховного процесу на кафедрі;
 • не сприяння підвищенню ефективності роботи кафедри;
 • відсутність обліку документів кафедри;
 • недотримання номенклатури справ університету;
 • неякісний підбір і розстановку кадрів кафедри;
 • низький стан трудової дисципліни співробітників кафедри;
 • незадовільний стан навчально–матеріальної бази;
 • незадовільний стан обліку навчально–матеріальної бази;
 • недотримання правил внутрішнього розпорядку університету;
 • нанесення університету матеріальних збитків, визначених діючим трудовим і цивільним законодавством України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Назва підрозділуПитання, за якими будуються взаємовідносини
Вчена радаМетодична та наукова діяльність. Представлення до вчених звань.
Приймальна комісія та центр

довузівської підготовки

Профорієнтаційна робота
ННІ ДЗННадання освітніх послуг і наукових розробок
Інші ННІ  університету
Інші кафедри
Деканат з робот з іноземними громадянами
ННІ післядипломної освітиОрганізація навчального процесу з підвищення кваліфікації фахівців. Організація підвищення кваліфікації співробітників кафедри. Дорадництво
Навчально-виховний відділУзгодження навчального навантаження, планування (розклад занять, іспитів, заліків), методична допомога з питань організації навчально-виховного процесу, рейтинг, плани робіт, звіти про діялність
Навчально-методичний відділОрганізація видання науково-методичних робіт
Центр інформаційних технологійІТ- політика. Обслуговування комп’ютерної мережі університету. Супровід системного програмного забезпечення. Обслуговування комп’ютерів та оргтехніки. Розробка та супровід автоматизованих систем. Інформаційний супровід сторінок сайту.
Відділ аспірантури та докторантуриПроцес навчання в аспірантурі, докторантурі. Надання методичної допомоги.
Комітет у справах молоді та спортуОрганізація роботи з молодими сім’ями, студентами.
БібліотекаІнформаційне забезпечення
БухгалтеріяФінансові питання
Відділ кадрівПрийом, звільнення співробітників. Виконання трудового законодавства
Адміністративно – господарська частинаРемонтні роботи. Матеріально-технічне забезпечення  навчально-виховного та наукового процесу.
Відділ міжнародних зв’язківСпілкування і співпраця з навчальними та науковими закладами інших держав.
Навчально-науковий центр менеджменту якості діяльності університету (ННЦ МЯДУ)Розробка та функціонування системи менеджменту якості університету.
Відділ діловодстваОрганізація  діловодства.
МузейНадання інформації щодо історії кафедри та її здобутки