Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

ІСТОРИЧНІ ВІХИ, ПЕРСОНАЛІЇ ТА ЗДОБУТКИ В ОСВІТНІЙ І НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 Кафедра обліку та аудиту була заснована у складі факультету менеджменту Харківського державного технічного університету сільського господарства (на сьогоднішній день – факультет менеджменту у процесі свого розвитку та розширення трансформовано у Навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту, а університету присвоєно ім’я видатного науковця – академіка Петра Василенка та надано статус національного). Наказ про заснування кафедри було підписано ректором університету 27 серпня 1999 року перед початком навчального року.

Основна мета створення кафедри обліку та аудиту полягала в тому, щоб забезпечити комплексне навчання студентів економічних спеціальностей, а також підготовку висококваліфікованих бухгалтерів-економістів для аграрної галузі України.

Фундатором і першим завідувачем кафедри був видатний вчений, досвідчений керівник – член-кореспондент НААН України, доктор економічних наук, професор Амбросов Володимир Якович, який перебував на цій посаді впродовж майже 15 років, до лютого 2014 року. Він тривалий час суміщав успішну наукову діяльність та керівництво кафедрою обліку та аудиту. Володимир Якович, мав значний досвід практичної роботи на аграрних підприємствах, був керівником наукової установи, що займалася питаннями організації та економіки в сільському господарстві, добре розумів важливість бухгалтерського обліку та контролю для успішного функціонування суб’єктів аграрної сфери. За роки наукової діяльності ним було опубліковано близько 700 науково-методичних праць, понад 100 індивідуальних і колективних монографій, 25 підручників і навчальних посібників. Під його керівництвом також було підготовлено 18 кандидатів економічних наук та 4 доктори економічних наук. Володимир Якович завдяки своєму статусу, досвіду співпраці, дружнім стосункам з широким колом видатних економістів-аграрників та науковців у інших сферах сприяв проведенню на факультеті менеджменту, а пізніше у навчально-науковому інституті бізнесу і менеджменту ХНТУСГ актуальних та значимих міжнародних науково-практичних конференцій, форумів, конгресів щодо проблем розвитку сільського господарства, удосконалення облікової та фінансової систем тощо.

Про кафедруПерший завідувач кафедри – д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України Амбросов В.Я.

Свій перший навчальний рік кафедра розпочала у 1999 році в такому складі: Амбросов Володимир Якович, Белебеха Іван Олексійович, Бондар Світлана Іванівна, Войчук Григорій Іванович, Гіржева Ольга Миколаївна, Луценко Олена Анатоліївна, Малій Олена Григорівна, Маренич Тетяна Григорівна, Накісько Олександр Вікторович, Новіков Іван Трохимович, Онегіна Вікторія Михайлівна, Шевцова Наталія Олександрівна.

Про кафедру Склад кафедри (2002 р.)

Доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Белебеха Іван Олексійович прийшов на кафедру зі значним викладацьким та науковим досвідом у сфері бухгалтерського обліку. Іван Олексійович на той час був одним із небагатьох науковців, хто захистив докторську дисертацію, яка, безпосередньо, стосувалася проблем бухгалтерського обліку, також він мав досвід організації освітньої та наукової діяльності з бухгалтерського обліку та контролю, адже встиг попрацювати завідувачем облікових кафедр в університетах Курська, Тернополя та Дніпропетровська.

Після Амбросова Володимира Яковича кафедру очолювали представники його наукової школи – доктор економічних наук, професор Красноруцький Олексій Олександрович був завідувачем з 2014 по 2015 рік та доктор економічних наук, професор Маренич Тетяна Григорівна, яка є завідувачем кафедри з 2015 року по сьогоднішній день.

Період діяльності кафедри під керівництвом Красноруцького Олексія Олександровича відзначився збільшенням кількості вступників на спеціальність «Облік і аудит», ростом питомої ваги викладачів кафедри з науковим ступенем кандидата наук, зміцненням матеріально-технічної бази кафедри.

Розвиток кафедри під керівництвом професора Маренич Тетяни Григорівни охарактеризувався впорядкуванням та удосконаленням навчально-методичної та наукової роботи викладачів, подальшим збільшенням темпів підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, розширенням ліцензійних обсягів підготовки бакалаврів та магістрів з обліку та оподаткування, а також відкриттям нової для університету спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Важливою складовою роботи викладачів є підготовка підручників і навчальних посібників вищого ґатунку. Серед них підручники: Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях (2005 р.) з грифом Міністерства освіти та науки України; Підприємницька діяльність та агробізнес (за ред. М.М. Ільчук, Т.Д. Іщенко) (2006 р.) з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України; Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах (за заг. ред. В.Я. Плаксієнка) (2017 р.) з грифом Міністерства освіти та науки України; а також навчальні посібники: Амбросов В.Я., Маренич Т.Г., Новіков І.Т., Лабунська С.В., Накісько О.В. Облік господарських операцій за новим Планом рахунків (2000 р.) з грифом Міністерства освіти та науки України; Основи підприємницької діяльності та агробізнесу (2002 р.) з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України; Амбросов В.Я., Маренич Т.Г. Організація комерційного розрахунку в агроформуваннях (2006 р.) з грифом Міністерства освіти та науки України; Амбросов В.Я., Маренич Т.Г., Гіржева О.М., Поливана Л.А. Автоматизація обліку в сільському господарстві на базі програмного комплексу «Універсал-5» (2006 р.) з грифом Міністерства освіти та науки України; Онегіна В.М., Накісько О.В., Руденко С.В. Податкова система (2012 р.) з грифом Міністерства освіти та науки України; Облік і аудит: практикум дистанційного тестування (за заг. ред. М.Ф. Огійчука, В.Я. Плаксієнка, Є.В. Калюги) (2018 р.) з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України; Маренич Т.Г., Руденко С.В., Накісько О.В. Практикум з фінансового обліку (2016 р.); Рижикова Н.І., Накісько О.В. Управління витратами (2016 р.); Крутько М.А., Калініченко С.М., Гіржева О.М., Кускова С.В. Фінансовий менеджмент (2016 р.).

Професорсько-викладацький склад кафедри активно займається науковою діяльністю. Доктор економічних наук, професор Маренич Тетяна Григорівна є керівником наукової школи «Механізми економічного регулювання сільськогосподарських товаровиробників в умовах формування інноваційної моделі АПК». За час існування наукової школи було захищено 5 кандидатських та 4 докторських дисертацій.

На кафедрі виконуються три науково-дослідні теми. Науково-дослідна тема «Системи управління конкурентоспроможністю аграрної продукції в умовах глобалізації аграрних ринків» фінансується Міністерством освіти та науки за рахунок бюджетних коштів, а тема «Розробка механізму формування облікової політики в умовах змін ринкової кон’юнктури відповідно до стратегії і тактики суб’єкта господарювання» фінансується підприємством, яке замовило її розробку.

Колектив кафедри займає одне з лідируючих місць в ХНТУСГ по публікаціях в наукових журналах, які включені до найавторитетніших міжнародних наукометричних баз – Scopus та Web of Science. На сьогодні з врахуванням публікацій, що очікують друку, кожен викладач кафедри має у середньому по 3 таких публікації.

Маренич Тетяна Григорівна є головою спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), яка відкрита в ХНТУСГ. Її вченим секретарем є доцент кафедри обліку та аудиту, кандидат економічних наук Руденко Сергій Валентинович. Професор кафедри, доктор економічних наук Зайцев Юрій Олександрович є членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій Сумського національного аграрного університету.

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Клуб сучасного бухгалтера», який очолює доктор економічних наук, професор Маренич Тетяна Григорівна. Студенти спеціальностей «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування» активно публікуються у вісниках студентського наукового товариства Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту, приймають участь у науково-практичних конференціях ХНТУСГ та інших закладів вищої освіти, здійснюють дослідження у рамках студентських наукових робіт, які представляються на Всеукраїнські конкурси. Кафедра обліку та аудиту щороку проводить перші тури Всеукраїнських студентських олімпіад, по результатах яких відбирає найталановитіших студентів, які в подальшому змагаються з представниками всієї України на базі найкращих університетів країни. Впродовж своєї двадцятирічної історії кафедра має значну колекцію призових місць студентів на Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

Про кафедруГубар А.А. – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2015 р.)

Про кафедруОбжа Т.В. – переможець у номінації Всеукраїнської студентської олімпіади (2019 р.)

Викладання облікових та фінансових дисциплін вимагає від професорсько-викладацького складу кафедри не тільки теоретичних знань, але і практичного досвіду. Більша частина викладачів має досвід роботи бухгалтерами, займається консультуванням підприємств. На посаді професора кафедри працює доктор економічних наук Юрій Олександрович Зайцев, який має значний практичний досвід управлінської діяльності, є досвідченим державним діячем, наразі очолює Центральне управління Головного управління Державної податкової служби України в Харківській області. Досвід та професійні якості Юрія Олександровича, якими він ділиться зі здобувачами вищої освіти та наукових ступенів, значно покращують рівень їх фахової підготовки та дозволяють набувати актуальні в умовах сьогодення компетентності.

Про кафедруЗустріч керівництва та провідних фахівців ГУ ДФС у Харківській області з викладачами та студентами (2017 р.)

Важливим та цікавим напрямом роботи кафедри обліку та аудиту є розробка нестандартних підходів у освітній діяльності, зацікавлення студентів до отримання та закріплення набутих знань. В результаті такої діяльності на кафедрі у 2009 році було запропоновано проводити змагання на знання ключових облікових дисциплін у формі популярної інтелектуальної гри «Брейн-ринг». Цей захід дає змогу залучати студентів з інших закладів вищої освіти до освітнього процесу, що спонукає молодь через змагання між собою до поглибленого вивчення навчальних дисциплін, а також розвиває співпрацю між викладачами різних навчальних закладів у процесі підготовки до гри. Також кафедра виступає організатором цього конкурсу для студентів технікумів та коледжів економічних спеціальностей, що дає змогу підвищити ефективність профорієнтаційної роботи ХНТУСГ. У нас переймають досвід з організації та проведення інтелектуального конкурсу інші заклади вищої освіти Харківщини, а наш університет у 2018 році здобув заслужену нагороду – Диплом переможця та золоту медаль на X Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ) у номінації «Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення».

Про кафедруДиплом переможця та золота медаль на X Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (2018 р.)

Про кафедруУчасники інтелектуальної гри «Брейн-ринг» (2009 р.)

Про кафедруУчасники інтелектуальної гри «Брейн-ринг» (2011 р.)

Про кафедру

Учасники інтелектуальної гри «Брейн-ринг» (2017 р.)

Поряд з діючим складом кафедри треба згадати викладачів, які зробили вагомий внесок в її становлення та розвиток, є висококласними професіоналами, а наразі працюють в інших структурних підрозділах ХНТУСГ і закладах вищої освіти. Серед них: доктор економічних наук, професор Онегіна Вікторія Михайлівна на сьогоднішній день є завідувачем кафедри економіки та маркетингу ХНТУСГ; доктор економічних наук, професор Красноруцький Олексій Олександрович очолює кафедру організації виробництва, бізнесу та менеджменту ХНТУСГ; доктор економічних наук, доцент Плотницька Світлана Іванівна – професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова; доктор економічних наук, доцент Литвинов Анатолій Іванович працює професором кафедри агрологістики та управління ланцюгами постачань ХНТУСГ; доктор економічних наук, професор Лабунська Світлана Віталіївна – професор кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця; кандидат економічних наук, доцент Беляєва Людмила Анатоліївна – доцент кафедри обліку та оподаткування Харківського навчально-наукового інституту Університету банківської справи; кандидат економічних наук Гіржева Ольга Миколаївна працює доцентом кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ХНТУСГ; кандидат економічних наук Даниленко Валерій Володимирович – доцент кафедри агрологістики та управління ланцюгами постачань ХНТУСГ, наразі викладає в університеті Китайської Народної Республіки.

Про кафедруСклад кафедри (2009 р.)

Також вагомий внесок у розвиток кафедри зробили: Бондаренко Ніна Іванівна, Васютин Наталія Іванівна, Ващенко Надія В’ячеславівна, Веретельник Ніна Іванівна, Войчук Григорій Іванович, Ворфоломеєва Людмила Миколаївна, Знайдюк Софія Андріївна, Кіданова Ніна Борисівна, Мирошниченко Каріна Сергіївна, Новіков Іван Трохимович, Прохватілов Юрій Федотович, Яковлева Марія Валеріївна.

Серед досягнень викладачів кафедри окремо хотілося б відмітити ініціативу Онегіної Вікторії Михайлівни щодо співпраці ХНТУСГ з Міністерством сільського господарства США, яка стартувала у 1999 році, і була втілена у залученні викладачів кафедр економічного профілю до стажування в провідних університетах США (Університет штату Огайо, Університет штату Небраска та інші). Програма розрахована на пів року, фінансується урядом США, та дає можливість на високому рівні оволодіти професіональною англійською мовою, розробити авторські навчальні програми з урахуванням досвіду розвитку сільського господарства в США, налагодити зв’язки між установами та науково-педагогічним складом університетів. Учасниками цього стажування від кафедри обліку та аудиту були: Онегіна Вікторія Михайлівна, Луценко Олена Анатоліївна, Красноруцький Олексій Олександрович, Даниленко Валерій Володимирович.

На сьогоднішній день на кафедрі обліку та аудиту працює 3 доктори економічних наук, професори – Маренич Тетяна Григорівна, Зайцев Юрій Олександрович та Рижикова Наталія Іванівна; 7 кандидатів економічних наук, доцентів – Бірченко Наталія Олександрівна, Крутько Маргарита Анатоліївна, Луценко Олена Анатоліївна, Малій Олена Григорівна, Накісько Олександр Вікторович, Поливана Людмила Анатоліївна та Руденко Сергій Валентинович.

Про кафедруСклад кафедри (2019 р.)

Сьогодення кафедри обліку та аудиту наповнене активною роботою щодо збільшення контингенту студентів через реалізацію оригінальних заходів з профорієнтації; підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу шляхом проходження закордонних стажувань у країнах Європейського Союзу та поглибленого вивчення англійської мови; участю викладачів кафедри у розробці нових науково-дослідних тем, які подаються на отримання грантів; участю у заходах для студентів, що направлені на розвиток громадянського суспільства держави.

 

 

 

Випускні спеціальності

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Про кафедруЗахист дипломних магістерських робіт (2018 р.)

 

 

 

 

 

 

Перелік курсів

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)»; «Бухгалтерський облік»; «Фінансовий облік»; «Управлінський облік»; «Податкова система»; «Фінанси, гроші та кредит»; «Фінанси»; «Гроші та кредит»; «Фінанси підприємства»; «Статистика»; «Фінансова статистика»; «Страхування»; «Банківська справа»; «Облік у банках»; «Облік у бюджетних установах»; «Бюджетна система»; «Аудит»; «Організація і методика аудиту»; «Облік в галузях національної економіки та в суб’єктах малого підприємництва»; «Управління ресурсами та витратами»; «Економіка і фінанси підприємств»; «Облік в зарубіжних країнах»; «Облік зовнішньоекономічної діяльності»; «Організація бухгалтерського обліку»; «Судово-бухгалтерська експертиза»; «Звітність підприємств»;  «Облік і звітність в оподаткуванні»; «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті»; «Автоматизація бухгалтерського обліку»; «Комплексні системи автоматизації обліку»; «Фінансовий аналіз»; «Фінансовий менеджмент»; «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством»; «Стратегічний облік»; «Методологія і організація наукових досліджень в обліку та аудиті»; «Облік за міжнародними стандартами»; «Аудит оподаткування підприємств»; «Податковий контроль»; «Фінансовий аудит»; «Страхові послуги»; «Оподаткування суб’єктів підприємництва»; «Інвестування»; «Фінанси в публічному управлінні та адмініструванні»; «Облік і контроль в секторі державного управлінні».

 Наукова діяльність

Науково-дослідна тема «Формування напрямів та механізмів підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах глобалізації», державний реєстраційний номер 0116U007411, 2017-2021 рр.

Відповідно наукова діяльність кафедри ведеться за напрямами:

– Сучасні реалії та тенденції розвитку обліково-аналітичної системи України в умовах глобалізації економіки;

– Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств та об’єднань агропромислового виробництва;

– Фінансово-кредитне забезпечення підприємств агропромислового виробництва в умовах глобалізації економіки;

– Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств агропромислового виробництва в умовах глобалізації;

– Особливості агропромислової інтеграції в умовах глобалізації економіки;

– Концептуальні основи державної підтримки аграрного сектора України та шляхи її удосконалення в умовах глобалізації;

– Механізми розвитку виробничого потенціалу суб’єктів агропромислового виробництва в умовах глобалізації;

– Теоретико методичні основи ризик-менеджменту в підприємствах агропродовольчої сфери.

Доктор економічних наук, професор Маренич Тетяна Григорівна є керівником наукової школи «Механізми економічного регулювання сільськогосподарських товаровиробників в умовах формування інноваційної моделі АПК». За час існування наукової школи було захищено 5 кандидатських та 4 докторських дисертацій.

На кафедрі виконуються науково-дослідні теми з фінансуванням. Науково-дослідна тема «Системи управління конкурентоспроможністю аграрної продукції в умовах глобалізації аграрних ринків» (2019 р.) фінансується Міністерством освіти та науки за рахунок бюджетних коштів, а тема «Розробка механізму формування облікової політики в умовах змін ринкової кон’юнктури відповідно до стратегії і тактики суб’єкта господарювання» (2018 р.) профінансована підприємством, яке замовило її розробку.