Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Заснована в 1971 році, готує фахівців зі спеціальності:

133 Галузеве машинобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Кафедра надійності, міцності та технічного сервісу машин починає свою історію від 1971 року, коли керівництвом університету (на той час інституту ХІМЕСГ) було прийнято рішення про необхідність підготовки спеціалістів, обізнаних в питаннях забезпечення надійності сільськогосподарської техніки. Першим завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор В.Я.Анілович, який, маючи досвід проектно-конструкторської та науково-дослідної роботи, гостро відчував потребу в поширені накопиченого досвіду серед майбутніх фахівців.

З перших років існування кафедри, професором Аніловичем були визначені основні напрямки її подальшого розвитку. Зусилля співробітників були спрямовані на розвиток таких дисципліни, як “Опір матеріалів” (Механіка матеріалів і конструкцій) та “Надійність сільськогосподарської техніки”. Закономірним результатом стала публікація у 1996 році підручника “Міцність та надійність машин”, в якому не тільки показано спільну мету та взаємопроникнення цих дисциплін, але й намічено шляхи подальшого розвитку науки про надійність.

Глибоке розуміння природнього зв’язку розрахунково-проектних і організаційно-експлуатаційних методів забезпечення надійності машин і конструкцій, призвело до значного розширення переліку дисциплін, які викладаються кафедрою:

 1. Будівельна механіка
 2. Визначення та контроль надійності с.г. техніки
 3. Випробування та контроль надійності
 4. Динамічна міцність та надійність машин
 5. Експлуатація нафтоскладів і ЗС
 6. Експлуатація та обслуговування машин
 7. Комп’ютерна діагностика та моніторинг стану машин
 8. Комп’ютерне моделювання надійності
 9. Керування та контроль якості в машинобудуванні
 10. Математичне моделювання та статистика
 11. Методи і організація наукових досліджень
 12. Методологія наукових досліджень
 13. Механіка матеріалів і конструкцій
 14. Моделювання надійності конструкцій
 15. Надійність автомобілів
 16. Надійність машин та ОНД
 17. Надійність машин
 18. Нафтопродуктозабезпечення ТЗ
 19. Опір матеріалів
 20. Оптимальне проектування техніки
 21. Перевезення небезпечних вантажів
 22. Проектування та дизайн автомобілів
 23. Проектування технологічних процесів ТО машин
 24. Розрахунки при конструюванні машин
 25. Розробка систем керування якістю
 26. Теорії експлуатації машин та проектування технічних систем
 27. Техніко-експлуатаційні параметри транспортних засобів та їх діагностика
 28. Технічна діагностика

Крім навчальної, на кафедрі проводиться значна наукова робота. Успішно працюють аспірантура і докторантура. За останнє десятиріччя було захищено 4 кандидатських та 3 докторських дисертації. На поточний час, колектив викладачів кафедри на 92% складають фахівці, які мають науковий ступінь і вчене звання, з них 42% професорів і докторів наук.

Напрямками наукові роботи кафедри є оцінка, прогнозування та моделювання надійності тракторів і сільськогосподарських машин, підвищення довговічності агрегатів і систем тягово-енергетичних засобів, розробка технічних методів випробувань елементів машин на надійність, дослідження динамічної міцності їх вузлів і агрегатів. За цими напрямками кафедрою виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи з підприємствами України. Результати такого співробітництва спрямовані на забезпечення надійності техніки, а одним з його результатів стала участь у розробці системи галузевих стандартів — СОУ з надійності та випробувань техніки Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Щорічно на кафедрі проводиться міжнародна науково-практична конференція, яка присвячена пам’яті професора В.Я. Аніловича, за результатами якої видається окремий номер фахового наукового журналу “Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів”

Високий науковий потенціал кафедри знайшов своє відображення в постановці і методичному вдосконаленні викладання дисциплін. Лабораторії, аудиторії та комп’ютерні класи кафедри обладнані сучасним мультимедійним обладнанням, яке забезпечує широкі можливості у виборі форм і методів викладення навчального матеріалу і оволодіння студентами широким спектром професійних навичок. Кафедра є випусковою зі спеціальності “Сервісна інженерія, контроль якості і надійності машин” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.