Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Кафедра створена у 2000 році, готує фахівців зі спеціальностей:

  • 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
  • 123 “Комп’ютерна інженерія”

Адреса: 61052, м. Харків-12, вул. Різдвяна, 19, 4 поверх, ауд. 406, 407, 408, 409
Телефон: (057) 712-35-37


    Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій створена у 2000 році на основі частини професорсько-викладацького складу кафедри кібернетики університету.

      Згідно наказу ректора університету від 30 грудня 2009 р. про упорядкування структури університету, було змінено назву кафедри на кафедру автоматизації комп’ютерно-інтегрованих технологій.

     На даний час професорсько-викладацький склад кафедри включає до себе як досвідчених, висококваліфікованих фахівців так і перспективних молодих викладачів та науковців.

     В період з 2000 р. по 2016 р. очолював кафедру відомий в Україні та за її межами вчений – спеціаліст у галузі створення архітектури та технології застосування програмованих контролерів промислового призначення, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України, академік Академії наук вищої освіти України Фурман Ілля Олександрович, який має великий досвід науково-дослідної роботи і впровадження у виробництво сучасних автоматизованих технологічних комплексів. Він є ініціатором і автором розробки робочої програми і методики викладання нової дисципліни “Мікропроцесорні керуючі пристрої”. За роки існування кафедри ним особисто та сумісно з викладачами кафедри підготовлено і надруковано 27 підручників і навчальних посібників із грифом Міносвіти, більше 300 статей, отримано 15 патентів України на винаходи. За вказаний період на кафедрі захищено три докторські та 6 кандидатських дисертації.

     В період з 2016 р. по 2018 р. очолював кафедру Піскарьов Олексій Миколайович. За цей період на кафедрі було суттєво оновлено лабораторне обладнання, модернізовано комп’ютерні класи, отримано ліцензію на спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія.

    З 2018 р. кафедру очолює доктор технічних наук, доцент Тимчук Сергій Олександрович.

Завідувачі кафедри АКІТ у різні роки

Фурман Ілля ОлександровичПіскарьов Олексій МиколайовичТимчук Сергій Олександрович
Фурман Ілля Олександрович

з 2000 р. по 2016 р.

Піскарьов Олексій Миколайович

з 2016 р. по 2018 р.

Тимчук Сергій Олександрович

з 2018 р. по теперішний час

    В різні роки на кафедрі працювали такі видатні вчені:

     Краснобаєв Віктор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, почесний радист СРСР, академік Петровської академії наук та мистецтв.  Зробив значний внесок у розвиток теорії будування відмовостійких систем та засобів обчислювальної техніки з підвищеними характеристиками щодо надійності та живучості на основі впровадження непозиційної системи числення у залишкових класах (СЗК). Під науковим керівництвом д.т.н., проф. Краснобаєва В.А. створена наукова школа з розробки та впровадження методів переробки інформації у СЗК. Його учнями захищено 14 дисертацій. Серед його учнів колишній співробітник кафедри АКІТ д.т.н. Кошман С.О., а також доцент кафедри, к.т.н. Загуменна К.В. Професор Краснобаєв В.А. має понад 300 наукових праць та понад 100 винаходів.

      Малиновський Михайло Леонідович – доктор технічних наук, професор, лауреат премії Президента України для молодих вчених у 2007 році за роботу «Теоретичні основи побудови систем автоматизованого керування відповідальними технологічними процесами на базі безпечних ПЛІС-контролерів з паралельною архітектурою», лауреат міського конкурсу «Молода людина року – 2008» у номінації «Молодий науковець». Малиновський М. Л. автор теорії побудови систем комп’ютерного керування відповідальними технологічними процесами на основі безпечних ПЛІС-контролерів із паралельною архітектурою. Він є розробником табличної мови програмування ПЛІС-контролерів THDL.

Про кафедруПро кафедру
Краснобаєв Віктор Анатолійович

 

  Малиновський Михайло Леонідович

 

      На кафедрі викладаються такі дисципліни: теорія автоматичного керування, теоретичні основи автоматики, теорія цифрових автоматів, теорія ймовірностей та математична статистика, теорія інформації, основи нечіткого логічного керування, моделювання засобів автоматизації, ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів, основи САПР, САПР засобів автоматизації, патентознавство та авторське право, проектування систем програмного керування, мікропроцесорні керуючі пристрої, мікроконтролери і мікропроцесори в БМА та їх програмування, мікропроцесорні системи управління підприємств зберігання і переробки зерна, проектування цифрових пристроїв на ПЛІС, комп’ютерні засоби систем точного землеробства, нейронні системи та мережі, комп’ютерно-інтегровані системи керування в галузях АПК, автоматизовані системи керування технологічними процесами, програмування систем реального часу, програмування, системне програмування, прикладні комп’ютерні технології, об’єктно-орієнтоване програмування, основи інформаційних технологій, кібербезпека в комп’ютерних системах, програмне забезпечення інженерної діяльності.

    Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій має  сучасну матеріально-технічну базу. На кафедрі створені три базові навчальні лабораторії: лабораторія основ автоматики, лабораторія мікропроцесорних програмованих керуючих пристроїв, лабораторія інтегрованих комп’ютерних технологій, а також два комп’ютерні класи та сучасна лекційна аудиторія.

    Усі навчальні лабораторії оснащені сучасними засобами комп’ютерної техніки та промислової автоматизації, а саме: персональні комп’ютери, що об’єднані у локальну мережу і підключені до Інтернету; різне периферійне обладнання, в тому числі лазерні принтери, сканери, комутатори локальної мережі; програмовані логічні контролери (ПЛК) промислового призначення різних фірм; пристрої та датчики систем автоматизації агропромислового призначення.

       Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє ефективно застосовувати комп’ютерні технології у навчальному процесі. Всі практичні та кваліфікаційні роботи студенти виконують із використанням комп’ютерів, а саме: інженерні розрахунки за допомогою засобів Exсel, дослідження систем автоматичного керування із застосуванням ППП MatLab, сучасних SCADA пакетів, проектування комплекту конструкторської документації на електрообладнання та системи автоматизації  за допомогою Autocad Electrical.

     Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій постійно підтримує творчі стосунки з провідними підприємствами та ЗВО: Харківським приладобудівним заводом ім. Т.Г. Шевченка, кафедрою комп’ютерних систем і мереж Національного аерокосмічного університету, кафедрою комп’ютерних наук Сумського державного університету, ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіПУ.

   Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри: дослідження і створення високопродуктивних інтегрованих комп’ютерних технологій та систем керування технологічними процесами агропромислового виробництва; розвиток теорії будування, архітектури та технології промислового застосування надшвидкодіючих обчислювальних та керуючих автоматів паралельної дії на основі регулярних мікро-електроних структур; дослідження та створення високонадійних мікроконтролерів та мікропроцесорних тестерів для мобільних та стаціонарних с.-г. агрегатів; дослідження та створення систем підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності; інформаційні технології Smart grid для систем електропостачання, а також інтегрованих АСКТП агропромислового виробництва.