Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Кафедру агрологістики і управління ланцюгами постачань було засновано 3 вересня 2018 р.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Ларіна Тетяна Федорівна.

Кафедра приймає участь у підготовці фахівців зі спеціальностей «Транспортні технології», «Транспортна логістика і міжнародні перевезення», «Деревообробні та меблеві технології», «Дизайн, конструювання і технології меблів та дерев’яного домобудування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

На кафедрі активно розвивається студентська наука, зокрема є вдалий досвід проведення студентських круглих столів та конференцій. Серед них Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної науки очима молоді», яка стала ефективною платформою обміну ідеями прогресивного студентства.

Основним напрямком наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри є дослідження проблем міжнародної комерційної логістики і митної справи.

За 2020-2021 н.р. викладачами кафедри видано 7 статей у виданнях, внесених до наукометричних баз “Scopus”, “Web of Science”.

Співробітники кафедри постійно підвищують рівень своєї кваліфікації як того вимагають сучасні реалії розвитку і модернізації вищої освіти. На користь високого рівня професіоналізму викладачів кафедри свідчить те, що вони отримали визнання і мають авторитет не лише в Україні, є досвід праці співробітника кафедри у Шенсійському професійно-технічному інституті в Китаї.

Кафедра має значний потенціал здійснення навчально-методичної та наукової роботи іноземними мовами: 4 співробітники мають сертифікати володіння англійською мовою В2, 1 – C1 (CAE- Cambridge English Advanced Exam), 1 – сертифікат володіння французькою мовою на рівні В2 (DELF B2).

На сьогоднішній день на кафедрі працюють 5 викладачів, у тому числі 2 доктори наук, 3 кандидати наук, 1 професор, 3 доценти.

 

 

Department of Agrologistics and Supply Chain Management was founded on September 3, 2018.

The department is headed by Doctor of Science (Economics), Professor Larina Tetiana Fedorivna.

The department staff participates in the training of specialists according to the following educational programs: “Transport Technologies”, “Transport Logistics and International Transportation”, “Woodworking and Furniture Technologies”, “Design, construction and technology of furniture and wooden houses”, “Entrepreneurship, trade and exchange activities”.

Student science is actively developing at the department. In particular, there is a successful experience of holding student workshops and conferences. Among them, there is the nationwide scientific and practical conference “Theory and Practice of Modern Science from the Perspective of Young People”, which became an effective platform for exchanging ideas of progressive students.

The main research direction explored by the department` employees belongs to the investigation of the problems of international commercial logistics and customs.

During 2020-2021 academic year the department scientists published 7 manuscripts which were included in the “Scopus” and “Web of Science” scientific databases.

Employees of the department are constantly improving their skills as required by modern realities of higher education development and modernization. The high level of the department professors’ professionalism is evidenced by the fact that they have received recognition and authority not only in Ukraine. There is an experience of an employee being employed by the Shaanxi Vocational Institute in China.

The department has a significant potential for teaching and research work in foreign languages: 4 employees have B2 level certificates assuring proficiency in English, 1 of them has a C1 certificate (CAE – Cambridge English Advanced Exam), and 1 certificate of proficiency in French at level B2 (DELF B2).

Today the department employs 5 lecturers, including 2 doctors of science, 3 Ph.D., 1 professor, and 3 associate professors.