Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Кафедра  «Фізики і теоретичної механіки» входить до складу навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв.

З метою поліпшення викладання фундаментальних дисциплін, які є базовими для майбутніх спеціалістів агропромислового комплексу,  рішенням Вченої ради університету з 1 вересня 2017 року було створено кафедру «Фізики і теоретичної механіки».

До цього об’єднання кафедра фізики та кафедра теоретичної механіки і теорії механізмів і машин порізно пройшли довгий і непростий шлях становлення та розвитку. Цей шлях почався з моменту створення у 1930 році Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства, який в результаті плідного  розвитку став відомим в Україні університетом –  Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка.

В формуванні кожної кафедри велику роль зіграли видатні вчені. Одним із яскравих керівників кафедри фізики був заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор Старцев В.І. Він був одним із засновників наукових інститутів світового рівня: Інституту монокристалів і Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР. Його наукові роботи відомі за межами України: в США, Німеччині, Франції, Японії, Канаді, Австрії. Серед його учнів 40 кандидатів і 6 докторів наук.

На протязі ряду років кафедру фізики очолював доцент Слоновський М.В. Він мав енциклопедичні знання в різних областях науки і техніки. Значна частина його наукових робіт стали базою кандидатських і докторських дисертацій, виконаних в ХІМЕСГ.

На початку вісімдесятих років кафедру фізики очолив доктор технічних наук, професор Гольдін М.Л. – відомий вчений в галузі радіаційної техніки. Він багато зробив для поліпшення якісного складу кафедри. Для цього на кафедру були запрошені працювати вчені з відомих наукових центрів України: з наукового центру ХФТІ НАН України на кафедру прийшли кандидати фізико-математичних наук Власенко В.Г., Степула Є.В., Серюгін О.Л., Чегорян М.О., Спольнік О.І., а з Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України – кандидати фізико-математичних наук Бутенко О.В. і Волчок І.В. За рахунок цього значно підвищились якість наукової, навчальної та навчально-методичної робіт кафедри, почали виконуватися наукові дослідження у рамках держбюджетних та госпдоговірних тем. Усі кандидати наук отримали звання доцентів кафедри фізики.

Професор Гольдін М.Л. заснував галузеву науково-дослідну лабораторію радіаційної техніки. В стінах цієї лабораторії було розроблено за  участю наукового співробітника Шестіалтинова В.К. і старшого інженера Малушко З.П. сигналізатор рівня ГР-10, який був впроваджений в серійне виробництво.

В навчально-методичну роботу значний вклад внесли досвідчені педагоги: доценти Власенко В.Г., Бутенко О.В., Степула Є.В., Москальов В.М., Прохоров М.А., старші викладачі  Грецька В.І., Косовцова Н.А. і Каліберда Л.М.  Доценти Спольнік О.І. і Чегорян М.О. активно займалися науковою і винахідницькою діяльністю –  з’явилися наукові статті, авторські свідоцтва на винаходи.

З 1989 року кафедру фізики очолив доцент Спольнік О.І. Він продовжив займатися науковими дослідженнями , які були початі у ХФТІ НАН України. Спольнік О.І. заснував новий науковий напрям – застосування  радіоспектроскопічних методів для дослідження дефектів кристалічної структури твердих тіл.  Для цих досліджень було створено творчий колектив, в який увійшли доценти Чегорян М.О., Волчок І.В., старший викладач Каліберда Л.М. і наукові співробітники з ННЦ «ХФТІ» НАНУ, ФТІНТ ім. Вєркіна НАНУ, ХНУ ім.В.Н.Каразіна, НВО «Монокристалреактив». Результати цих досліджень отримали широку популярність не тільки в Україні, а й за кордоном – в Польщі, Франції, Австралії. У 1996 році Спольнік О.І. захистив докторську дисертацію з фізики твердого тіла та магнетизму, одержав ступінь доктора фізико-математичних наук, а через декілька років звання професора. Він нагороджений знаками: «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України, «Відмінник аграрної освіти та науки» Міністерства аграрної політики України, «За заслуги» Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка та Почесними грамотами  Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України.

На кафедрі стартував якісно новий період розвитку навчальної, науково-методичної і наукової роботи. Видаються навчальні посібники з фізики з грифом Міністерства освіти, впроваджується в навчальний процес комп’ютерна техніка. Значну роль в становленні сучасних методів викладання фізики зіграла доцент Каліберда Л.М., яка керувала навчально-методичною роботою кафедри. Помітний слід у цьому процесі залишили  доценти Власенко В.Г., Волчок І.В., Бутенко О.В., Чегорян М.О., Шестіалтинов В.К., Прохоров М.А. Успішно продовжується наукова діяльність кафедри. Виконується госпдоговір на розробку детектору радіоактивного забруднення м’ясної продукції для зони, яка постраждала в наслідок Чорнобильскої катастрофи. Детектор був розроблений і успішно пройшов випробування на м’ясокомбінаті в місті Гомель, Білорусія.

Новий етап подальшого розвитку кафедри пов’язаний з великими змінами у кадровому складі кафедри – майже дев’яносто відсотків  викладачів пішли на пенсію. На кафедру стала приходити талановита молодь. Так з кафедри кібернетики на кафедру фізики був переведений доцент Гайдусь А.Ю., з кафедри деталей машин перейшов асистент, кандидат технічних наук Плугатарьов А.В., доцент кафедри теоретичної механіки Сліпченко М.В. почав викладати курс фізики. Випускник фізико-технічного факультету ХДУ ім. В.Н. Каразіна Прихода М.О. прийшов на роботу на кафедру спочатку на посаду старшого лаборанта, а з часом став асистентом за сумісництвом.

Кафедра теоретичної механіки та теорії механізмів і машин  була створена в Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства у 1972 році після поділення на дві частини кафедри опору матеріалів та теоретичної механіки, якою на той час завідував доктор технічних наук, професор Анілович В.Я.

Першим завідувачем кафедри теоретичної механіки та теорії механізмів і машин був один із найбільш досвідчених викладачів ХІМЕСГ – кандидат технічних наук, доцент Залєський М.Ю., який багато зробив для становлення кафедри.

У подальшому кафедру очолювали: доцент Осадча Є.П. (1973-1974), професор Гаркуша І.Д. (1974-1982, 1984-1985), доцент Татарінцев М.І. (1982-1984), доцент Луценко С.С. (1985-1993).

З 1993р. кафедру теоретичної механіки і ТММ очолював професор Кучеренко С.І. Наукова діяльність С.І. Кучеренка в цей час була пов’язана з проблемами аеродинаміки проточних частин парових та газових турбін.  Сергій Іванович разом з проф. І.Д. Гаркушею, працюючи у ХІМЕСГ, зав’язали плідні відносини з Харківським виробничим об’єднанням „Турбоатом”. Роботи були пов’язані з проектуванням турбін для атомних електростанцій зі збільшеними відборами пари.

З керівництвом проф. С.І. Кучеренка пов’язане становлення на новому високому рівні методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі. Зібраний колектив авторів під його керівництвом на протязі чотирнадцяти років займався розробкою методичного забезпечення викладання в університеті курсів: теоретичної механіки, теорії механізмів  і машин та прикладної механіки. Були розроблені та видані: курси лекцій з цих дисциплін, практикуми для практичних занять з теоретичної механіки та курсового проектування з теорії механізмів і машин, збірники завдань для самостійної роботи студентів, довідники з теоретичної механіки  та основ математики і фізики. В цілому комплект методичного забезпечення склав 22 підручника та навчальних посібника, 10 з них були рекомендовані до видання Міністерством освіти і науки та Міністерством аграрної політики України. Чотири навчальні посібники знайшли своє використання в інших ВНЗ України.

Значний внесок в науково-методичну роботу внесли викладачі кафедри доцент Бурлака В.В., доцент Дроннік Ю.М., професор Ольшанський В.П., професор Сахаревич В.Д., професор Гаркуша І.Д., доцент Мохір О.П., доцент Скофенко С.М., доцент Сліпченко М.В.

З 2009 року кафедра теоретичної механіки і теорії механізмів і машин та кафедра деталей машин і підйомно-транспортних машин об’єдналися. Назва нової кафедри – «Кафедра теоретичної механіки та деталей машин». У 2014 році до цієї кафедри було приєднано кафедру фізики. Нову кафедру « Фізики, теоретичної механіки та деталей машин» очолив заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор, академік НААН України Тіщенко Л.М. З керівництвом професора Тіщенка Л.М. значно поліпшився рівень наукової роботи кафедри, відчутно зросло матеріально-технічне забезпечення, у аудиторіях з’явились телевізори та мультимедійне забезпечення, оснащення навчального процесу вийшло на новий рівень. Під керуванням  академіка Тіщенка Л.М. співробітниками кафедри захищені кандидатські  дисертації:

2003 р. – БРЕДИХІН В.В. “Обгрунтування параметрів процесу вібропневмовідцентрового розділення насіннєвих сумішей по щільності насіння”;

2006 р. – ПІВЕНЬ М.В. “Обгрунтування параметрів процесу решітної сепарації зернових сумішей”;

2013 р. – СЛІПЧЕНКО М.В. “Обгрунтування параметрів процесу очищення зернових сумішей пневмосепарируючим пристроєм вібровідцентрових сепараторів”.

Кафедра ФТМДМ проіснувала три роки. В результаті структурних змін, які пройшли в університеті,  у 2017 році було створено кафедру фізики і теоретичної механіки (ФТМ ). Завідувачем цієї кафедри став професор Спольнік О.І.

 

Склад кафедри фізики і теоретичної механіки:

Сьогодні на кафедрі працюють досвідчені спеціалісти, які мають значний науковий, методичний та виховний досвід: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри Спольнік О.І., доктор фізико-математичних наук, професор Ольшанський В.П., кандидати технічних наук, доценти: Бредихін В.В., Бурлака В.В., Каліберда Л.М., Скофенко С.М., Півень М.В., Сліпченко М.В., Гайдусь А.Ю., старший викладач, к.т.н. Плугатарьов А.В.

Ефективність навчального процесу забеспечують висококваліфіковані співробітники кафедри: завідувач лабораторією Польотова Л.В., старші лаборанти Кухленко О.І., Прихода М.О., лаборант Кругова О.В.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДИСЦИПЛІН, що викладаються на кафедрі:

  • “Фізика”;
  • “Теоретична механіка”;
  • “Теорія механізмів і машин”;
  • “Технічна механіка”.