Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Громадське обговорення (протоколи)

Результати громадського обговорення освітньо-професійної програми “Біомедична інженерія” для першого (бакалаврського) освітнього рівня відповідно по роках:


2020

Враховано зауваження та пропозицій стейкголдерів та включено до навчальних дисциплін для здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором бакалаврів наступні навчальні дисципліни:

“Біоетика та фахова термінологія” обсягом, 3 кредита, екзамен, метою якого є ознайомлення з: Історією професійної медичної етики та передумови розвитку біоетики; Етичними, моральними, деонтологічними і правовими вимірами в різних сферах їх застосування; Етичною оцінкою біобезпеки та ризиків біомедичних технологій, біоетичними аспектами виховання поваги до здорового способу життя; Біоетичніою та правовою проблемою репродукції людини; Положенням про використання тварин в біомедичних дослідженнях. Розглядання Міжнародного кодексу медичної етики, Загальної декларації прав людини, Токійської декларації, Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини в якості об’єкта дослідження», Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей, Положення про використання тварин в біомедичних дослідженнях.

Введення курсового “Електроніка і мікросхемотехніка”, 3 кредита, метою якого є закріплення знань з електроніки і мікросхемотехніки. Ознайомлення з мікросхемотехнікою в електронній апаратурі, друкованим монтажем, модулями і мікромодулями, плановими схемами, інтегральними схемами.

“Основи біоінженерних методів в АПК”, 3 кредита, залік, метою якої є ознайомлення з сучасним станом та проблеми забезпечення АПК біоінженерними методами та засобами. Вивчення основних напрямків застосування біоінженерії в АПК, будови організму тварини (рослини), структурних елементів організмів, які підлягають біоінженерному модифікуванню. Розглядання технічного забезпечення клітинно- та генно-інженерних технологій, автоматизації біоінженерних засобів, операцій і процесів, перспектив та проблеми розвитку біоінженерії в АПК.

“Лабораторна-аналітична техніка”, 4 кредита, залік, метою якою є ознайомлення з: Приладами для лабораторної діагностики у біомедицині; Загальною характеристикою інструментальних засобів та методів хімічного аналізу; Приладами та апаратами в Фізико-біологічних технологіях; Лабораторною та аналітичною технікою в ветеринарії. Вивчення препаративних та препаративно-аналітичних методів досліджень, аналітичних методів досліджень.

“Біозахист та біобезпека”, 3 кредита, залік, метою є ознайомлення з біологічними загрозами, біологічною зброєю, біотероризмом, лабораторною біобезпекою та охороною праці, генетично модифікованами організмами та проблемами біобезпеки, створенням та використанням ГМО, принципами оцінки ризику можливих негативних ефектів ГМО на здоров’я людини і навколишнє середовище. Вивчення безпеки лікарських засобів для тварин, процесів розробки, випробування, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, реалізації, застосування та утилізації.

“Біоветеринарна техніка”, 3 кредита, залік, метою якою є ознайомлення з: Поняттями про біоветеринарні методи, прилади та технічні системи, що використовуються в тваринництві; Методами, технологіями та призначенням біоветеринарних приладів і систем. Вивчення основних параметрів біоветеринарних приладів та систем, класифікації біоветеринарного обладнання за сферою застосування у технологічних процесах тваринництва, біофізичних методів та технічних засобів вимірювання та визначення властивостей і фізіологічних показників біооб’єктів, технічних аспектів розробки і застосування біоветтехніки у тваринництві. Розгляд конструктивних особливостей біоветеринарних систем в технологіях тваринництва, перспективи розвитку біоветеринарного приладобудування для потреб тваринництва.

“Методи та засоби автоматизації схемотехнічного проектування”, 3 кредита, залік, метою є ознайомлення з методологією автоматизації схемотехнічного проектування, особливостями створення схем із дискретними і активними аналоговими компонентами у програмах автоматизації схемотехнічного проектування, проектування схем із пасивними базовими дискретними компонентами, Особливостями автоматизованого проектування схем із активними дискретними компонентами, Особливостями автоматизованого проектування схем із активними функціональними блоками, автоматизацією аналізу імітаційних структур схем радіоелектронних пристроїв в програмах EDA. Розгляд схемотехнічної реалізація логічних функцій, внутрішньої структури цифрових мікросхем паразитні зв’язки, причини їх виникнення, характеристики цифрових мікросхем, особливості застосування мікросхем, створених за різними інтегральними технологіями, особливостями реалізації цифрової схемотехніки у програмах автоматизації схемотехнічного проектування, представлення цифрових компонентів у програмах автоматизації схемотехнічного проектування.

“Мікроконтролери і мікропроцесори в БМА та їх програмування”, 3 кредита, залік обсягом 3 кредита, залік, метою є ознайомлення з організацією мікроконтролерних систем, директиви асемблера для ОМК, програмування МК51, організації взаємодії МК51 з об’єктами керування, програмною реалізацією алгоритмів обробки інформації, Приклад розробки пристрою БМА на ОМК.

“Біомедичні прилади та інформаційно вимірювальні системи”, 3 кредита, залік, метою є вивчення принципів роботи електроенцефалографів, конструкції та технічних характеристик, принципів роботи електрокардіографів, приладів для виміру тиску, принципів роботи тензометричних та п’єзоелектричних датчиків деформацій, основних положень та визначення для інформаційно-вимірювальних систем, прикладів медичних інформаційно-вимірювальних систем, медичних діагностичних біотехнічних систем.

Витяг із засідання кафедри біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки
протокол № 9 від 19 лютого 2021 р.

Затверджена освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія»:

  • Вченою радою ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Голова Вченої ради О. В. Нанка. Протокол № 8 від 25.02.2021 р.


2019

Враховано зауваження та пропозицій стейкхолдерів та включено до навчальних дисциплін для здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором бакалаврів наступні навчальні дисципліни:

“Біомедичні прилади, апарати і комплекси”, 4 кредита, екзамен, метою якої є вивчення сучасних основних теоретичних та прикладних концепцій, класифікації, методів побудови функціональних та структурних схем біотехнічої та медичної апаратури, технологій отримання та обробки медико-біологічної інформації, систем розробки і впровадження апаратури у виробництво. Надання студентам ґрунтовних знань з механізмів біологічної дії та терапевтичних ефектів, вміння працювати з програмним забезпеченням.

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій створення біомедичної апаратури (БМА).

“Основи алгоритмізації та програмування медичних програмних засобів для біооб’єктів”, 3 кредита, екзамен, метою є вивчення, програмного забезпечення комп’ютерних систем та операційної системи. Розглядання основ алгоритмізації, методики розробки алгоритмів, їх застосування, типові алгоритми, показується зв’язок між графічною побудови алгоритму та його програмного відображення. Надання короткого і чіткого викладання фундаментальних основ стандарту. Засвоєння принципів програмування та техніки програмування.

“Вступ до фаху та академічна доброчесність”, 3 кредита, залік, метою є ознайомлення студентів з системою вищої освіти України та з основами майбутньої професії: загальними поняттями про біомедичну інженерію та її перспективи розвитку на світовому рівні. Формування компетентностей щодо уявлень про специфіку обраної спеціальності. Ознайомлення здобувачів із принципами та правилами дотримання політики академічної доброчесності на прикладі вітчизняного й міжнародного досвіду; формування професійних компетентностей необхідних для засвоєння принципів академічної культури та етики наукового пошуку; забезпечення їх необхідними знаннями та інструментами, оволодіння та оперування якими є необхідними для повноцінного функціонування в освітній і науковій спільноті, а також на ринку праці у майбутньому.

Введення курсового “Основи конструювання БМА та основи технології виробництва БМА для біооб’єктів”, 3 кредита метою якого є надання студентам ґрунтовних знань про загальні принципи конструювання БМА, ознайомлення з технологіями виробництва БМА для біооб’єктів.

“Біосумісні матеріали обсягом”, 4 кредита, екзамен, метою якого є ознайомлення студентів з основами матеріалознавства щодо можливості застосування штучних та деяких природних спеціально оброблених матеріалів для протезування в біологічних об’єктах, проблемами і методами створення заданої структури та використання біосумісних матеріалів. Вивчення проблем розробки та застосування БСМ для біологічних об’єктів; визначення змінних параметрів біологічних об’єктів і систем, біофізичних та інших показників, необхідних для забезпечення синтезу БСМ з подальшим використанням в біооб’єктах. Оволодіння основними принципами та техніко-біологічними вимогами біосумісності існуючих та розроблюваних матеріалів щодо використання їх в біологічних об’єктах та системах; ефективними фізико-хімічними прийомами та їх технічним забезпеченням для вирішення задач сінтезу БСМ.

“Гігієнга праці та виробнича санітарія”, 3 кредита, залік, метою якої є ознайомлення з правовою та організаційною основою виробничої санітарії та гігієни праці; основами фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії; впливом шкідливих чинників на організм людини; принципами гігієнічного нормування шкідливих виробничих факторів; принципами, методами і засобами контролю параметрів шкідливих і небезпечних виробничих чинників на робочих місцях. Вивчення методів та засобів зниження впливу шкідливих факторів до нормативних значень чи до повного виключення їх дії на людину; засоби колективного та індивідуального захисту від дії шкідливих факторів; основних заходів і засобиів захисту працівників від шкідливих і небезпечних виробничих чинників типових для певних видів діяльності.

“Медична електроніка та моніторинг”, 4 кредита, залік метою якого є вивчення здобувачами електронної техніки, сенсорів, інформаційних технологій для біологічних та медичних досліджень, комп’ютерних технологій в медицині, систем відображення медико-біологічної інформації.

Витяг із засідання кафедри біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки 
протокол № 4 від 24.06.2020 р.

Затверджена освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія»:

  • Науково-методичною комісією Навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій (протокол № 8 від 24.06.2020 р.). Голова науково-методичної комісії О. Ю. Єгорова.

  • Науково-методичною радою Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (протокол № 7 від 26.06.2020 р.). Голова науково-методичної ради М. В. Марченко.

  • Вченою радою ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Голова вченої ради О. В. Нанка. Протокол № 1 від 01.09.2020 р.