Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Мета, зміст та напрямки виховної роботи

Виховання інтелектуальної еліти суспільства має здійснюватися на основі цілеспрямованого формування національно-громадянських засад, професійних знань, умінь та навичок студентів як майбутніх фахівців аграрного сектору України. Виховна робота університету спрямована на формування й розвиток у студентства поваги до прав і свобод людини та громадянина України, Конституції України, державної символіки, опанування культурного надбання українського народу; виховання чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у верховенство Закону; виховання патріотизму, патріотичної ідеї, поваги до історичного минулого українського народу; впровадження у суспільну свідомість молоді загальнолюдських моральних цінностей; формування здорового способу життя; виховання поваги до обраної професії, до традицій свого навчального закладу, виховання оптимізму та впевненості у своєму майбутньому; підтримання нормального психологічного клімату в студентському колективі та родині.

           Виховна робота базується на принципах гуманізму, глибокої поваги до особистості, науковому обґрунтуванні основних принципів виховання, які підкреслюють автономію приватної сфери життя студентів, їх особисту зацікавленість до максимальної самореалізації у соціально-політичному житті, передбачаючи при цьому свідому індивідуальну та колективну відповідальність.

          Основні принципи виховної роботи: системність та безперервність; структурованість, конкретність, зв’язок з життям академічної групи,  університету; співвідношення загальнолюдського та національною, суспільного і особистого; національно-культурна спрямованість, органічний зв’язок з історією українського народу, мовою, культурою, родинними традиціями, народним мистецтвом; врахування культурної, географічної, економічної, професійно-демографічної специфіки міста, області та всього регіону Слобожанщини; диференціація та індивідуалізація системи виховної роботи особливості фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку студентів, стимулювання активності та розкриття їх творчої індивідуальності. Виховна робота несумісна з пропагандою насильства, жорстокості, людиноненависницьких теорій, а також з поглядами державноруйнівного змісту.

Головна мета виховного процесу забезпечення розвитку суспільно активної молодої людини, яка поєднує в собі високу професійну компетентність, культурну ерудицію, духовність, моральність і особисту відповідальність.

Зміст головної мети конкретизується у завданнях виховної роботи: посилення значення виховного аспекту навчального процесу; досягнення збалансованості обсягу наукової інформації та відповідних умов і засобів її подання; заохочення студентів до самостійної, творчої роботи, яка формує навички самоорганізації та індивідуальну волю; формування наукового світогляду; вироблення умінь і навичок культури розумової праці; моральної поведінки, реалізація яких є потребою особистості; психологічна підготовка студентської молоді до праці та активної взаємодії, формування у студентів естетичних почуттів, поглядів і переконань; створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості студента, розвитку нахилів і обдарувань; формування національної свідомості, національної гідності, любові до рідної землі, свого народу, мовної культури; бажання працювати задля розквіту держави; формування самоповаги на основі успадкування духовних надбань українського народу; формування правової культури, виховання поваги до законів і норм співжиття у своєму колективі, суспільстві.

Змістовна сторона виховної роботи містить в собі такі основні моменти: забезпечує можливість доступу студентської молоді до вичерпної інформації з питань досягнень світової та вітчизняної спільноти; вільного самовизначення студентської молоді в світоглядних позиціях, духовних інтересах i цінностях після подання широкої та об’єктивної інформації; оволодіння конституційними основами законодавчих актів держави; вироблення необхідності визначення своєї громадянської позиції, любові до Батьківщини, пріоритетності людини, її середовища проживання.

Головними критеріями ефективності системи виховної роботи є: формування у процесі виховання національної свідомості та почуття патріотизму; високий рівень навчальної, науково-дослідницької та соціальної активності; дотримання моральних та естетичних норм у громадському й особистому житті; відсутність правопорушень, їх запобігання; взаємна повага у спілкуванні; вироблення та розвиток екологічної свідомості.

Основні напрямки виховної роботи:

  1. 1. Національно-патріотичне виховання: формування національної свідомості і відповідальності за долю України; виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті; культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою тощо); виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.
  2. Інтелектуально-духовне виховання: розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення; виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок; виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.
  3. Громадянсько-правове виховання:прищеплення поваги до прав і свобод та громадянина; виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України; виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством: формування політичної та правової культури особистості; залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.
  4. Моральне виховання: формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань; становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.
  5. Екологічне виховання: формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури; оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування; виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство; виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.
  6. Естетичне виховання: розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури; вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
  7. Трудове виховання: формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки; формування почуття господаря та господарської відповідальності; розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.
  8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя: виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; формування знань і навичок фізичної культури в житті людини, забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; фізичне, духовне та психічне загартування; формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань; створення умов для активного відпочинку студентів.

         Перед колективом університету ставиться завдання виховати творчого інженера зі всебічно загальнокультурним мисленням, здатним кожне своє технічне рішення піддавати не тільки професійній, а й гуманітарній оцінці.