uk en

Організація освітнього процесу

 1. Організація освітнього процесуПоложення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту в ХНТУСГ
 2. Організація освітнього процесуПоложення про Державну атестацію студентів Харківського національного технічного університеі сільського господарства імені Петра Василенка
 3. Організація освітнього процесуПоложення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення ХНТУСГ ім. П. Василенка
 4. Організація освітнього процесуПоложення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр за результатами роботи протягом навчального року\
 5. Організація освітнього процесуПоложення про планування й облік навчальної роботи і основних видів методичної ,наукової, організаційної та профорієнтайної роботи науково- педагогічних працівників
 6. Організація освітнього процесуПоложення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр і магістр
 7. Організація освітнього процесуПоложення про академічну мобільність студентів та викладачів.
 8. Організація освітнього процесуПоложення про замовлення та виготовлення документів про вищу освіту.
 9. Організація освітнього процесуПоложення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці.      
 10. Організація освітнього процесу Положення про вчену раду ННІ
 11. Організація освітнього процесуКодекс честі харківського національного технічного університету сільського технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
 12. Організація освітнього процесуПоложення про організацію освітнього процесу.
 13. Організація освітнього процесуПоложення про етично-фахову комісію ХНТУСГ.
 14. Організація освітнього процесуПоложення про проведення ректорського контролю знань студентів.
 15. Організація освітнього процесуПоложення про організацію поточного і семестрового контролю та атестацію здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій
 16. Організація освітнього процесуПоложення про формування варіативної складової навчальних планів освітніх програм

16.1. Організація освітнього процесуПоложення про формування варіативної складової навчальних планів освітніх програм

17. Організація освітнього процесу Положення про перевірку  наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність акдемічного плагіату.

18. Організація освітнього процесу Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП і т.д.

19. Організація освітнього процесу Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів віщої освіти.

20. Організація освітнього процесу Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

21. Організація освітнього процесу Положення про визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті

22. Організація освітнього процесу Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів (вводиться в дію 01.09.2020р.)

23.Організація освітнього процесу Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів ХНТУСГ

24.Організація освітнього процесу Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в університеті, а також надання їм академічної відпустки     

25.Організація освітнього процесу Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій учасників освітнього процесу

26.Організація освітнього процесу Положення про гаранта освітньої програми

27.Організація освітнього процесу  Тимчасове положення про організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій в умовах карантину

28.Організація освітнього процесу Положення про кваліфікаційну роботу та кваліфікаційну атестацію студентів харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

29.Організація освітнього процесу Положення про навчально – методичний комплекс дисципліни

30.Організація освітнього процесу Положення про науково-методичну раду навчально-наукового інституту (факультету)

31.Організація освітнього процесу Положення про розроблення, затвердження,моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм.

32. Організація освітнього процесу Положення щодо розробки, структури та змісту навчального та робочого навчального планів підготовки здобувачів віщої освіти за освітніми ступенями бакалавр і магістр.

33. Організація освітнього процесу Тимчасове положення про організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій в умовах карантину.