Центр менеджменту якості

<p><img alt="ФОТО" height="172" src="http://old.khntusg.com.ua/sites/default/files/image/2016/yakist/1.jpg" width="250" /></p>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p><strong>Центр менеджменту якості інформує</strong></p>
 
<p>1. Тричі поспіль, при сертифікації (з 2011 року), зовнішніми аудиторами DQS-Group система менеджменту якості університету визнана результативною, ефективною, такою, що постійно розвивається і відповідає вимогам міжнародного стандарту серії ISO 9001.</p>
 
<p>2. Навчально-науковий центр менеджменту якості вітає колектив університету з отриманням сертифікату відповідності системи менеджменту якості університету вимогам нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (орган сертифікації DQS GmbH)</p>
 
<p><strong>До уваги колективу університету!</strong></p>
 
<p>1. З 01.06. 2017 р. введена в дію нова версія сертифікованої за ISO 9001:2015 система менеджменту якості університету.<br />
2. Удосконалення СМЯ університету стосується розширення підходів з управління якістю освітніх програм, якістю освіти, якістю освітніх послуг та відповідності «Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості Європейському просторі вищої освіти» (ESG):<br />
– виділення підпроцесів моніторингу якості освіти і моніторингу якості освітніх послуг;<br />
– подальшого розвитку підходів студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання;<br />
– впровадження процедур розгляду звернень і скарг студентів, викладачів та інших зацікавлених сторін (Етично-фахова комісія);<br />
– розширення процедур зворотного зв‘язку зі споживачами освітніх послуг та іншими зацікавленими сторонами;<br />
– розширення процедур залучення стейкхолдерів до процесів надання освітніх послуг і наукових розробок;<br />
– забезпечення публічності діяльності університету.</p>
 
<p class="rtecenter">&nbsp;</p>
 
<p class="rtecenter">&nbsp;</p>