Кафедра фізики і теоретичної механіки

/sites/default/files/image/2018/kaf_t_m/image002.jpg

_______

Завідувач кафедри: Спольнік Олександр Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор 
Адреса: 61023, м. Харків, вул. Мироносицька, 92
Телефон: +38057 716-41-47
e-mail: teormeh.dm@gmail.com
Впроваджені наукові розробки

Кафедра входить до складу навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

З метою поліпшення викладання фундаментальних дисциплін, які є базовими для майбутніх спеціалістів агропромислового комплексу, рішенням Вченої ради університету з 1 вересня 2017 року було створено кафедру «Фізики і теоретичної механіки».

До цього об’єднання кафедри фізики і теоретичної механіки порізно пройшли довгий і непростий шлях становлення та розвитку. Цей шлях почався з моменту створення у 1930 році Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства, який в результаті плідного розвитку став відомим в Україні університетом - Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка.

В формуванні кожної кафедри велику роль зіграли видатні вчені. Одним із яскравих керівників кафедри фізики був заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор Старцев В.І. Він був одним із засновників наукових інститутів світового рівня: Інституту монокристалів і Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР. Його наукові роботи відомі за межами України: в США, ФРГ, Франції, Японії, Канаді, Австрії. Серед його учнів 40 кандидатів і 6 докторів наук.
На протязі ряду років кафедру фізики очолював доцент Слоновський М.В. Він мав енциклопедичні знання в різних областях науки і техніки. Значна частина його наукових робіт стали базою кандидатських і докторських дисертацій, виконаних в ХІМЕСГ.

На початку вісімдесятих років кафедру фізики очолив доктор технічних наук, професор Гольдін М.Л. – відомий вчений в області радіаційної техніки. Він багато зробив для поліпшення якісного складу кафедри. Для цього на кафедру були запрошені працювати вчені з відомих наукових центрів України: з наукового центру ХФТІ НАН України на кафедру прийшли кандидати фізико-математичних наук Власенко В.Г., Степула Є.В., Серюгін О.Л., Чегорян М.О., Спольнік О.І., а з Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України - кандидати фізико-математичних наук Бутенко О.В. і Волчок І.В. За рахунок цього значно підвищились якість наукової, навчальної та навчально-методичної робіт кафедри, почали виконуватися наукові дослідження у рамках держбюджетних та госпдоговірних тем. Усі кандидати наук отримали звання доцентів по кафедрі фізики.

Професор Гольдін М.Л. заснував галузеву науково-дослідну лабораторію радіаційної техніки. В стінах цієї лабораторії було розроблено за участю наукового співробітника Шестіалтинова В.К. і старшого інженера Малушко З.П. сигналізатор рівня ГР-10, який був впроваджений в серійне виробництво.

В навчально-методичну роботу значний вклад внесли досвідчені педагоги: доценти Власенко В.Г., Степула Є.В., Москальов В.М., Прохоров М.А., старші викладачі Грецька В.І., Косовцова Н.А. і Каліберда Л.М. Доценти Спольнік О.І. і Чегорян М.О. активно займалися науковою і винахідницькою діяльностями - з’явилися наукові статті, авторські свідоцтва на винаходи.

З 1989 року кафедру фізики очолив доцент Спольнік О.І. Він продовжив займатися науковими дослідженнями , які були початі у ХФТІ НАН України. Спольнік О.І. засновує новий науковий напрям – застосування радіоспектроскопічних методів для дослідження дефектів кристалічної структури твердих тіл. Для цих досліджень було створено творчий колектив, в який увійшли доценти Чегорян М.О., Волчок І.В., старший викладач Каліберда Л.М. і наукові співробітники з ННЦ «ХФТІ» НАНУ, ФТІНТ ім. Вєркіна НАНУ, ХНУ ім.В.Н.Каразіна, НВО «Монокристалреактив». Результати цих досліджень получили відомість не тільки в Україні, а й за рубежем – в Польщі, Франції, Австралії. У 1996 році Спольнік О.І. захистив докторську дисертацію з фізики твердого тіла та магнетизму, одержав ступінь доктора фізико-математичних наук, а через декілька років звання професора.

На кафедрі стартував якісно новий період розвитку навчальної, науково-методичної і наукової роботи. З’являються навчальні посібники з фізики з грифом Міністерства освіти, впроваджується в навчальний процес комп’ютерна техніка. Значну роль в становленні сучасних методів викладання фізики зіграла доцент Каліберда Л.М., яка керувала навчально-методичною роботою кафедри. Повністю оновлюється практикум з електрики і магнетизму, всі заняття забезпечуються методичними матеріалами, які повністю відповідають сучасному рівню викладання фізики, розроблено комп’ютерні тести з усіх розділів предмету. Помітний слід у цьому процесі залишили доценти Власенко В.Г., Волчок І.В., Чегорян М.О., Шестіалтинов В.К., Прохоров М.А. Успішно продовжується наукова діяльність кафедри. Результати наукових досліджень, які здійснюються під керівництвом професора Спольніка О.І., регулярно представляються на міжнародних конференціях, публікуються в центральних періодичних виданнях з фізики твердого тіла. Виконується госпдоговір на розробку детектору радіоактивного забруднення м’ясної продукції для зони, яка постраждала в наслідок Чорнобильскої катастрофи. Ця робота була успішно виконана доцентом Шестіалтиновим В.К. при участі професора Спольніка О.І., доцентів Власенко В.Г. і Чегоряна М.О. Детектор був розроблений і успішно пройшов випробування на м’ясокомбінаті в місті Гомель, Білорусія.

Велику роль у збереженні та покращенні матеріальної бази кафедри відіграє навчально-допоміжний склад. За роки існування кафедри змінилося багато завідувачів лабораторією, старших лаборантів і лаборантів. Серед них треба відмітити вагомий внесок в безперебійну роботу навчальних лабораторій кафедри, в проведення щорічних ремонтно-відновлювальних робіт, в видавницьку діяльність кафедри та багато інших допоміжних видів роботи на протязі більш тридцяти років завідувача лабораторії Кухленко О.І., старших лаборантів Малушко З.П., Ступнікова М.В. і лаборанта Гонтаренко О.С.

Новий етап подальшого розвитку кафедри пов'язаний з великими змінами у кадровому складі кафедри - майже дев’яносто відсотків викладачів пішли на пенсію. На кафедру стала приходити талановита молодь. Так з кафедри кібернетики на кафедру фізики був переведений доцент Гайдусь А.Ю., з кафедри деталей машин на кафедру перейшов асистент, кандидат технічних наук Плугатарьов А.В. Сліпченко М.В.- доцент кафедри теоретичної механіки, почав викладати курс фізики. Асистент Прихода М.О. закінчив фізико-технічний факультет ХДУ ім. В.Н. Каразіна. Він прийшов на роботу на кафедру фізики спочатку на посаду старшого лаборанта, а з часом став асистентом.

Кафедра теоретичної механіки та теорії механізмів і машин була створена в Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства у 1972 році після поділення на дві частини кафедри опору матеріалів та теоретичної механіки, якою на той час завідував доктор технічних наук, професор Анілович В.Я.

Першим завідувачем кафедри теоретичної механіки та теорії механізмів і машин був один із найбільш досвідчених викладачів ХІМЕСГу – кандидат технічних наук, доцент Залєський М.Ю., який багато зробив для становлення кафедри.

У подальшому кафедру очолювали: доцент Осадча Є.П. (1973-1974), професор Гаркуша І.Д. (1974-1982, 1984-1985), доцент Татарінцев М.І. (1982-1984), доцент Луценко С.С. (1985-1993).

З 1993р. кафедру теоретичної механіки та ТММ очолював професор Кучеренко С.І. Наукова діяльність С.І. Кучеренка в цей час була пов’язана з проблемами аеродинаміки проточних частин парових та газових турбін. Сергій Іванович разом з проф. І.Д. Гаркушею, працюючи у ХІМЕСГ, зав’язали плідні відносини з Харківським виробничим об’єднанням „Турбоатом". Роботи були пов’язані з проектуванням турбін для атомних електростанцій зі збільшеними відборами пару.

З керівництвом проф. С.І. Кучеренка пов’язане становлення на новий високий рівень методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі. Зібраний ним колектив авторів під його керівництвом на протязі чотирнадцяти років займався розробкою методичного забезпечення викладання в університеті курсів: теоретичної механіки, теорії механізмів та машин і прикладної механіки. Були розроблені та видані: курси лекцій з цих дисциплін, практикуми для практичних занять з теоретичної механіки та курсового проектування з теорії механізмів і машин, збірники завдань для самостійної роботи студентів, довідники з теоретичної механіки та основ математики і фізики. В цілому комплект методичного забезпечення склав 22 підручника та навчальні посібника, 10 з них були рекомендовані до видання Міністерством освіти і науки та Міністерством аграрної політики України. Чотири навчальні посібники знайшли своє використання в інших ВНЗ України.

Значний внесок в науково-методичну роботу внесли викладачі кафедри доцент Бурлака В.В., доцент Дроннік Ю.М., професор Ольшанський В.П., професор Сахаревич В.Д., професор Гаркуша І.Д., доцент Мохір О.П., доцент Скофенко С.М., доцент Сліпченко М.В.

З 2009 року кафедра теоретичної механіки та теорії механізмів і машин і кафедра деталей машин і підйомно-транспортних машин об’єдналася із кафедрою і стала називатися «Кафедра теоретичної механіки та деталей машин». Кафедру очолив заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор, академік НААН України, ІА України, МААО Тіщенко Л.М.

З керівництвом професора Тіщенка Л.М. значно покращивсь рівень наукової роботи кафедри, відчутно зросло матеріально-технічне забезпечення кафедри, у аудиторіях з’явились телевізори та мультимедійне забезпечення, оснащення навчального процесу вийшло на новий рівень.

Л.М. Тіщенко є першим випускником ХІМЕСГу, який отримав звання академіка НААН України. Його науковий доробок складає понад 500 наукових праць, з яких понад 40 наукових монографій. Наукові інтереси академіка Л.М. Тіщенко пов’язані з землеробською механікою та сепарацією зерна. Створена ним наукова школа «Інтенсифікація процесів зернових вібросепараторів» є пріоритетною в науковій діяльності кафедри, а випускники цієї школи стали викладачами кафедри.
За керівництва Тіщенка Л.М. співробітниками кафедри теоретичної механіки захищені дисертації:

2003 р. – БРЕДИХІН В.В. “Обгрунтування параметрів процесу вибропневмовідцентрового розділення насіннєвих сумішей по щільності насіння”;

2006 р. – ПІВЕНЬ М.В. “Обгрунтування параметрів процесу решітної сепарації зернових сумішей”;

2013 р. – СЛІПЧЕНКО М.В. “Обгрунтування параметрів процесу очищення зернових сумішей пневмосепарируючим пристроєм вібровідцентрових сепараторів”;

Кафедра кибернетики

Склад кафедри фізики, теоретичної механіки

З 2016 року кафедру очолює доктор фізико-математичних наук, професор Спольнік О.І.

Сьогодні на кафедрі працюють високо досвідчені спеціалісти, які мають значний науковий, методичний та виховательський досвід: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри Спольнік О.І., доктор фізико-математичних наук, професор, Ольшанський В.П.; кандидати технічних наук: професор університету Шебанов О.Г, доценти: Бурлака В.В., Каліберда Л.М., Бредихін В.В., Скофенко С.М., Півень М.В., Гайдусь А.Ю., Сліпченко М.В., асистент к.т.н. Плугатарьов А.В.; старший викладач Шукаєва О.М.; асистент Прихода М.О.

Ефективність навчального процесу забеспечують висококваліфіковані співробітники кафедри: завідувач лабораторією Польотова Л.В., старші лаборанти Кухленко О.І., Бовчалюк Н.І., Прихода М.О.