Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Завідувач кафедри: Піскарьов Олексій Миколайович, доцент, кандидат технічних наук
Адреса: 61052, м. Харків-12, вул. Різдвяна, 19
Телефон: (057) 712-35-37
e-mail: aikt@i.ua 
 

Кафедра створена у 2000 році, готує фахівців з спеціальності - 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Професорсько-викладацький штат кафедри налічує 10 викладачів, серед них 2 доктори технічних наук, професори; 4 кандидатів технічних наук, доцентів; 2 старших викладача; 2 асистенти.

Концепція підготовки фахівців передбачає, що випускник кафедри повинен мати необхідні знання та вміння для виконання повного циклу створення сучасних систем автоматизації для промисловості та АПК, у тому числі розробки технічного завдання, створення необхідних математичних моделей технологічних процесів, що керуються, складання алгоритмів програмного керування, оптимального вибору технічних засобів автоматизації, розробки структурних, принципових та монтажних електричних схем, розробки комплекту програмного забезпечення, виконання робіт з налагодження систем автоматизації у лабораторних та промислових умовах, а також впровадження їх у виробництво.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: теорія інформації, теорія автоматичного керування, теоретичні основи автоматики, ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів, програмування систем реального часу, мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації, технічні засоби автоматизації, автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСКТП), основи систем автоматизованого проектування (САПР), проектування АСКТП с.-г. виробництва, комп'ютерні засоби систем точного землеробства, проектування цифрових пристроїв на ПЛІС, методологія наукових досліджень, теорія цифрових автоматів, патентознавство та інтелектуальна власність, інформаційні технології в енергетиці та промисловому виробництві, об'єктно-орієнтоване програмування, основи нечіткого логічного керування, нейронні системи та мережі.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, яка складається з навчальних лабораторій: основ автоматики, мікропроцесорних програмованих керуючих пристроїв, інтегрованих комп'ютерних технологій, комп'ютерного моделювання та проектування, а також має сучасну лекційну аудиторію, оснащену мультимедійною інтерактивною дошкою та проектором.

Всі навчальні лабораторії оснащені сучасними засобами комп'ютерної техніки та промислової автоматизації, а саме: 65 персональних комп'ютерів, які об'єднані у локальну мережу і підключені до Інтернету; різне периферійне обладнання, програмовані логічні контролери (ПЛК) промислового призначення різних фірм; пристрої та датчики систем автоматизації виробничих процесів.

Для проведення наукових досліджень викладачами та студентами використовується створена на кафедрі науково-дослідна лабораторія оснащена сучасними комп'ютерними та іншими технічними засобами автоматизації.

 

Навчально-методична база
По всіх дисциплінах, що викладаються на кафедрі, розроблені робочі програми, методичні вказівки до виконання курсових і, лабораторних робіт, практичних занять. Для більшості дисциплін, що викладаються на кафедрі використовуються підручники та навчальні посібники створені викладачами кафедри

Крім широко розповсюджених офісних пакетів прикладних програм на кафедрі використовуються на практиці такі пакети, як: КОМПАС, що дозволяє автоматизовано готувати повний комплект конструкторської документації на електрообладнання та збиральні одиниці механічних вузлів; Genie і Genesis32 - SCADA-пакети для автоматизованого проектування АСКТП; MAX+PLUS II - для автоматизованого проектування пристроїв обробки інформації та керування на основі ПЛІС.

Основні напрями наукових досліджень:
1. Дослідження та розробка енергоощадних автоматизованих систем керування технологічними процесами і агрегатами в АПК.
2. Автоматизоване проектування сучасних SCADA-систем для АПК та програмного забезпечення до них.

3. Дослідження та розробка високоефективних мікроелектронних обчислювальних та керуючих пристроїв з нетрадиційною архітектурою.
4. Розробка автоматизованої технології візуального програмування мікропроцесорних керуючих пристроїв промислового призначення.

За 2016/2017 навчальний рік опубліковано 80 наукових праць, у тому числі фахові видання – 21,  монографії - 2, патенти України на винаходи  - 3

Влітку 2016 року – захистив кандидатську дисертацію ас. Сиротенко  М.А. (наук. кер. проф. Тимчук С.О.) «Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кВ» за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, системи та мережі.

Кафедра постійно підтримує творчі стосунки з провідними підприємствами та ВНЗ України: Харківським приладобудівним заводом ім. Т. Г. Шевченка, кафедрою комп'ютерних систем і мереж Національного аерокосмічного університету, кафедрою спеціалізованих комп'ютерних систем Української державної академії залізничного транспорту, відповідними кафедрами Харківського університету Повітряних сил, а також з кафедрами Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ), національного університету харчових технологій (м. Київ), Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Кіровоградського національного технічного університету.

Кафедра співпрацює з виробничим об'єднанням "Миронівський хлібопродукт" (http://www.mhp.com.ua), на якому студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практики з подальшим працевлаштуванням.

Крім того, кафедра підтримує зв’язок з провідними фірмами-розробниками систем автоматизації промислових об’єктів України - електротехнічна компанія «Призма Електрик» (http://www.prisma-electric.com), НВП «СтальЕнерго» (http://www.stalenergo.com.ua),  НТП «КОТЛОЭНЕРГОПРОМ», ТОВ «ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ» (http://www.eleng.com.ua/), ТОВ «Востокэлектромонтаж», ТОВ «Вилком Електро» та ін.

 

ФУРМАН Ілля Олександрович

Доктор техн. наук, професор,
академік Академії наук вищої освіти України

Закінчив Харківський політехнічний інститут у 1968 році. З 1970 по 1991 р. працював у науково-дослідному інституті ВНДІТЕЛЕКТРОМАШ (м. Харків) на посадах провідного конструктора, зав. лабораторії, зав. відділу, головного конструктора та зав. відділення і займався науковими дослідженнями та розробкою пристроїв та систем програмного керування роботизованими технологічними комплексами. У 1976 р. захистив кандидатську, а у 1989 р. - докторську дисертації. 
З 1991 р. – професор кафедри кібернетики, а з 2000 р. по 2016 р – завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
У 1992 р. І.О. Фурману було присвоєно вчене звання професора за спеціальністю “Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”.
Професор І. О. Фурман розробив основи теорії будування паралельних логічних контролерів, що керуються потоком станів входів і програмуються на технологічних мовах користувачів. Під його керівництвом створено та впроваджено у виробництво перші у світовій практиці промислові зразки паралельних логічних контролерів. Він бере активну участь у конференціях та симпозіумах, має більше 200 наукових праць, з яких 8 опубліковано в іноземних виданнях, 10 – у виданнях Національній Академії наук України та країн СНД, 8 монографій (Google Scholar), Має 27 підручників та навчальних посібників з грифом Міносвіти, 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. 
У 2000 р. І. О. Фурмана обрано членом науково-дослідної ради Американського біографічного інституту (ABI), а у 2001 р. – академіком Академії наук вищої освіти України. 

Нагороди та досягнення: 
- почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р), 
- переможець обласного конкурсу "Вища освіта Харківщини – кращі імена" (2005 р.), 
- "Відмінник освіти України" (2006 р.), 
- постановою Президії Академії наук вищої освіти України присуджено нагороду Ярослава Мудрого (2006 р.), 
- Почесна грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України (2013 р.).

Професор Фурман І. О. приділяє велику увагу вихованню наукових кадрів: він підготовив 12 кандидатів та 4 доктора технічних наук, у тому числі за період роботи на створеній ним кафедрі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій підготував 7 кандидатів та 4 доктори технічних наук.

 

ТИМЧУК Сергій Олександрович

професор кафедри,
доктор технічних наук

Закінчив Харківський політехнічний інститут  в 1978 р., спеціальність «Динаміка польоту і управління». У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.07.10 - енергоустановки літальних апаратів. З 1994 р. працює у ХНТУСГ. У 2002 р. отримав вчене звання доцент. У 2015 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування.
Викладає такі дисципліни: ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів, основи нечіткого логічного керування, мікропроцесорні системи керування в тваринництві, комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт (англійська мова), програмування та алгоритмічні мови (англійська мова).

 

 

БОВЧАЛЮК Станіслав Ярославович

Доцент, кандидат технічних наук

У 1993 році закінчив Харківський технікум медичного обладнання  за спеціальністю «Ремонт і експлуатація радіоелектронного медичного обладнання». У 1999 році закінчив факультет автоматики і приладобудування ХПІ за спеціальністю «Спеціалізовані комп’ютерні системи». У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделі, методи та засоби інформаційної технології паралельного логічного керування об’єктами залізничної автоматики» у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» і отримав звання кандидата технічних наук. 
Має 42 друковані праці, серед них 2 монографії і 7 патентів.
Працює у ХНТУСГ імені Петра Василенка із 2000 року на посадах асистента, старшого викладача і доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Викладає навчальні дисципліни: «Теорія автоматичного керування», «Теоретичні основи автоматики» та «Технічні засоби автоматизації».

 

КОШМАН Сергій Олександрович

Доцент, кандидат технічних наук

Закінчив Глухівський агротехнічний коледж ім. С. А. Ковпака у 1995 р. за спеціальністю "Електрифікація та автоматизація сільського господарства". У 2000 р. закінчив ХНТУСГ за спеціальністю "Енергетика сільськогосподарського виробництва".З 2001 р. працює в ХНТУСГ імені Петра Василенка на посаді старшого викладача кафедри АКІТ.У 2005 р. закінчив заочно аспірантуру ХНТУСГ і у 2010 р. захистив кандидатську дисертацію в НТУ "ХПІ" за спеціальністю 05.13.05 – Комп'ютерні системи і компоненти на тему: "Високопродуктивні спеціалізовані комп’ютерні засоби обробки інформації на основі системи числення у залишкових класах". У 2012 р. йому присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

Має понад 80 наукових праць, з яких 30 патентів на винахід та на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: розробка методів та засобів обробки інформації на основі застосування непозиційних кодових структур у класі лишків.

 

ЗАГУМЕННА Катерина Вікторівна

Доцент, кандидат технічних наук

У в 2007 році закінчила ХДТУСГ ім. П. Василенко і отримала диплом магістра з відзнакою. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти  та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук, з цього ж року працює на посаді доцента. Викладає дисципліни на англійській мові. 
Є автором 15 друкованих наукових праць та має 13 патентів. Виступила на 8 науково-практичних конференціях.

 

 

 

АБРАМЕНКО Іван Григорович

Доцент, кандидат технічних наук

У 1978 році закінчив електро-машинобудівний факультет Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Електропривід і автоматизація промислових установок».  У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Автоматичні системи керування технологічними процесами збагачення вугілля» у Харківському політехнічному інституті і отримав звання кандидата технічних наук. У 1991 році одержав вчене звання доцента по кафедрі електропостачання міст.

Має 50 наукових праць, серед них 1 монографія і 4 авторських свідоцтва та 35 навчально-методичних робіт, серед них 2 навчальні посібники з грифом МІНВУЗа України та один посібник по рішенню Вченої ради ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Працює у ХНТУСГ імені Петра Василенка із 2017 року на посаді доцента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Викладає навчальні дисципліни: «Моделювання систем автоматичного керування», «Інформаційні системи та технології в системах автоматизації промислового виробництва» та «Програмне забезпечення інженерної діяльності».

 

 

РАДЧЕНКО Станіслав Станіславович

Старший викладач

Закінчив Хорольський агропромисловий коледж у 1999 р. за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства». У 2001 р. закінчив ХДТУСГ за спеціальністю «Енергетика сільського господарства». З 2001 р. працює в ХНТУСГ імені П. Василенка викладачем. У 2006 р. в ХНТУСГ закінчив заочно аспірантуру. 
Має 3 наукові публікації, 1 патент на винахід, 7 науково-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: автоматизовані системи управління технологічними процесами, мікропроцесорні системи керування в енергетиці, засоби передачі даних у промисловості.
 

 

 

CTAPOBЄPOB Роман Миколайович

Старший викладач

Закінчив Хорольський агропромисловий коледж у 1999 р. за спеціальністю «Електрифікація та автоматизація сільського господарства».
У 2001 р. закінчив ХДТУСГ, спеціальність «Енергетика сільського господарства».
З 2001 р. працює в ХНТУСГ імені П. Василенка, займав посади асистента та старшого викладача кафедри АКІТ.
Має 12 наукових публікації.
Сфера наукових інтересів: комп’ютерна графіка, системи автоматизованого проектування, захист комп’ютерних програм та систем.

 

Аллашев Олександр Юрійович

Асистент кафедри

У 2005 році закінчив факультет ракето-космічної техніки Харківського національного аерокосмічного університету.
З 2005 року працює в ХНТУСГ імені П. Василенка на посаді асистента кафедри. 
З 2005 р. по 2008 р. навчався в аспірантурі ХНТУСГ імені П. Василенка. 
Має 12 наукових публікації, 4 патенти на винахід, є співавтором науково-методичних публікацій.
Сфера наукових інтересів: автоматизовані системи керування технологічними процесами, проблемно-орієнтовні мови програмування, технологія технологічного візуального програмування.

 

 

CІРОТЕНКО Михайло Олександрович

Асистент кафедри, кандидат технічних наук

У 2011році закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка та отримав звання магістра за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами». У 2016 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кВ» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. З вересня того ж року працює на посаді асистента кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Має 13 друкованих праць, з них: 10 статей у наукових фахових виданнях України (4 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз).

 

 

 

CTРАТІЄНКО Вікторія Іванівна

Зав. лабораторією

Закінчила ХІМЕСГ у 1975 р., з 1976 р. працювала завідувачем лабораторії кафедри електричних машин та апаратів, з 2000 р. працює завідувачем лабораторією кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.