Публічна інформація

1. Статут

2. Положення про вчену раду

3. Положення про порядок атестації науково-педагогічних працівників щодо присвоєння вченого звання професора (доцента) ХНТУСГ ім. П. Василенка.

4. Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів) аспірантів, докторантів і молодих вчених

5. Документи вищого навчального закладу, пов'язані із організацією освітнього процесу.

6. Плани роботи університету.

7. Правила прийому у 2018 році.

8. Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, дкторантів.

9. Cклад керівних органів.

10. Перелік вакантних посад.

11. Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНТУСГ ім. Петра Василенка та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

            Доповнення     

12  Кошторис 2018      

          Кошторис на 2017 рік.

13. Звіт про надходження та викорстання коштів загального, спеціального фонду

14. Перелік платних послуг 2018

15. Зведений штатний розпис.

16. Річний план закупівель

17. Програми успішного розвитку університету.

18. Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти.

19. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту в ХНТУСГ

20. Положення про державну атестацію студентів в ХНТУСГ

21. Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення ХНТУСГ

22. План виконання Антикорупційних заходів ХНТУСГ на 2017 рік

23. Е-Декларування-2017.

24. Антикорупційна програма ХНТУСГ ім. П. Василенка.

25. Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ХНТУСГ.

26. Наказ про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків

27. Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданням, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій.

28 Подання декларації у 2018 році відповідно до вимог розділу сьомому ст.45 Закону України «Про за побігання корупції» за 2017 рік.

29.Наказ про перенесення робочих днів у 2018 році

30.Графік навчального процесу ХНТУСГ на 17-18 н.р.

31 Кадровий склад кафедр

32 Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національний

33 Вартість навчання для громадян України на 2018-2019 навчальний рік

34 Перелік товарів, отриманих як благодійна допомога

35.. Ліцензія на надання освітніх послуг та сертифікат акредититації навчального закладу

36. Звіти ректорату та директорів ННІ університету за 2017 рік

37. Порядок супровіду (надання допомоги) осіб з інвалідністю та ін. маломобільних груп населення у ХНТУСГ ім. П. Василенка

38. Щодо онлайн курсу «Конфлікт інтересів: треба знати!»

39. Оголошення

40. Щодо повідомлення про суттєві зміни в майновому стані