Всі професії потрібні, всі професії важливі! (#Вступ 2019 - день десятий)

Ці рядки справедливі і для професії економіста. Економісти затребувані на всіх підприємствах, як державного, так і приватного сектора, як у великих корпораціях, так і в невеликих компаніях, пов'язаних з господарсько-економічною діяльністю. Іншими словами - економісти можуть працювати практично скрізь.

Престижно бути економістом? Компетентним, талановитим, ефективним економістом бути дуже престижно. Чи затребувана професія економіста? З огляду на сучасний стан економіки країни - безсумнівно, дійсно грамотні і хороші економісти зараз в дефіциті і, можливо, саме в них зараз найгостріша і нагальна потреба.

 

Бакалавр з економіки

    Освітньо-професійна бакалаврська програма з економіки у ХНТУСГ спрямована на підготовку сучасних економістів, бізнес-аналітиків, консультантів, підприємців, здатних виконувати професійні завдання в економічній сфері, що     забезпечують сталий розвиток суб’єктів господарювання.

     ЕКОНОМІСТ

     Економіст здійснює економічне обґрунтування інвестиційних та інноваційних проектів, аналіз їх ефективності та в цілому діяльності підприємства, прогнозування діяльності підприємства та розробку його стратегій (інноваційної, цінової,       конкурентної та інших), визначає шляхи підвищення прибутковості підприємства та його розвитку.

     Перспективи кар’єри БАКАЛАВРА З ЕКОНОМІКИ

Випускники успішно працюють в таких сферах економічної діяльності, як:

 

  На посадах:

 • Економіст.
 • Економіст з бізнес-планування.
 • Економіст-аналітик ринків.
 • Економіст з ціноутворення.
 • Бізнес-консультант.
 • Економіст з оплати праці.
 • Економіст-бухгалтер. Економіст з фінансової роботи.
 • Економіст-маркетолог. Економіст-логіст.
 • Економіст з зовнішньоекономічної діяльності.
 • Викладач економічних дисциплін коледжу.
 • Агробізнес та промисловість.
 • Торгівля та сервісне обслуговування.
 • Туризм та сфера дозвілля.
 • Фінансово-банківська сфера.
 • Державне управління.
 • Наука та освіта.

ОГЛЯД ПРОГРАМИ

Програма бакалавра з економіки включає такі навчальні блоки:

 • Теоретичне навчання: широке коло необхідних професійних знань та практичних навичок забезпечується на основі вивчення навчальних дисциплін

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ дисципліни фахової підготовки

Економічна теорія

Мікро- та макроекономіка

Історія економіки та економічної думки

Міжнародні економічні відносини та світове господарство

Статистика

Економіко-математичні методи та моделі

Економіка підприємства

Фінанси підприємства

Облік і аудит

Менеджмент

Маркетинг

Банківська справа

Аналіз господарської діяльності

Інвестування

Страхування

Податкова система

Логістика

Проектний аналіз

Стратегія підприємства

Економіка та організація інноваційної діяльності

Потенціал і розвиток підприємства

 • Практична підготовка – виробнича практика на вітчизняних та закордонних підприємствах.
 • Індивідуальна творча робота – виконання індивідуальних завдань, написання наукових робіт, розробка бізнес-проектів.

Навчаючись на бакалаврському рівні, студенти набувають такі фахові компетентності:

 • Знати та використовувати економічну термінологію. Розуміти структуру, закономірності функціонування та розвитку сучасної економіки на мікро, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
 • Використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання аналітичних звітів, планів, прогнозів та службових документів.
 • Проводити економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності, розраховувати відповідні показники, складати та обґрунтовувати бізнес-плани та інвестиційні проекти.
 • Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень; економіко-математичні методи та моделі, комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних задач, прогнозування соціально-економічних процесів.
 • Обґрунтовувати напрями економічної політики держави, стратегію розвитку підприємства.
 •  

 

Магістр з економіки

     Освітньо-професійна магістерська програма з економіки у ХНТУСГ спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними     навичками, здатних вирішувати дослідницькі та управлінські завдання в економічних системах різного рівня.

   Знання, вміння та навички, отримані випускниками магістерської програми, дозволять управляти ефективністю використання ресурсів підприємства, його капіталізацією, інноваційними та інвестиційними проектами; проводити аналіз і     оцінку ресурсного потенціалу та фінансового стану підприємства, розподіляти ресурси підприємства у відповідності з його стратегічними завданнями; розробляти стратегії розвитку підприємства.

   ПЕРСПЕКТИВИ КАР’ЄРИ МАГІСТРА З ЕКОНОМІКИ

Випускники успішно працюють в таких сферах економічної діяльності, як:

 

  На посадах:

 • Економіст.
 • Бізнес-консультант. Економіст-аналітик.
 • Економіст з бізнес-планування. Керівник проекту.
 • Економіст-бухгалтер. Економіст з фінансової роботи.
 • Економіст-маркетолог. Економіст-логіст.
 • Економіст із зовнішньоекономічної діяльності.
 • Керівник економічної служби підприємства.
 • Керівник підприємства.
 • Викладач економічних дисциплін ВНЗ.
 • Науковий співробітник.
 • Агробізнес та промисловість.
 • Торгівля та сервісне обслуговування.
 • Туризм та сфера дозвілля.
 • Фінансово-банківська сфера.
 • Державне управління.
 • Наука та освіта.

ОГЛЯД ПРОГРАМИ

Програма магістра з економіки включає такі навчальні блоки:

 • Теоретичне навчання: широке коло необхідних професійних знань та практичних навичок забезпечується на основі вивчення навчальних дисциплін

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ Дисципліни ФАХОВої підготовки

Економічна діагностика

Економічне управління підприємством

Цінова політика

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Фінансовий менеджмент

Конкурентоспроможність підприємства

Економічна безпека підприємства

Глобальна економіка

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Міжнародний маркетинг

Методологія бізнес-планування та створення фірми

Інноваційний розвиток підприємства

 

 • Практична підготовка: виробнича практика на вітчизняних та закордонних підприємствах.
 • Індивідуальна творча робота: виконання індивідуальних завдань, написання наукових робіт, розробка бізнес-проектів.

Навчаючись на магістерському рівні студенти набувають такі фахові компетентності:

 • Розуміти ключові тренди соціально-економічного розвитку.
 • Збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для розв’язання комплексних економічних завдань.
 • Використовувати сучасні інформаційні технології, економіко-математичні методи і моделі для дослідження економічних та соціальних процесів.
 • Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання; розробляти інвестиційні та інноваційні проекти.
 • Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
 • Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.
 • Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.