Висновки з акредитації спеціальності «Харчові технології та інженерія» (6.051703)

З 12 по 14 березня 2019 року на кафедрі технологій переробних і харчових виробництв працювала експертна комісія з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка.

Голова експертної комісії – Ковбаса  В.М., д.т.н., професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій.

Член експертної комісії – Хомич Г.П. – д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі, доктор технічних наук, професор.

  

На підставі проведеної чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»  у ХНТУСГ на відповідність освітньої діяльності Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації, експертна комісія:

  1.  Відзначає, що освітньо-професійна програма, навчальний план, пояснювальна записка до навчального плану та показники, що характеризують забезпечення їх виконання, в цілому відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освітнього процесу.
  2.  Вважає, що кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»  відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації.
  3.  Вважає за необхідне висловити рекомендації керівництву університету, які не входять до складу обов’язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:
  • в межах навчального плану підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» передбачити виконання курсової роботи (проекту) та виконання випускової кваліфікаційної роботи у вигляді дипломної роботи (проекту);
  • приділити більшу увагу збільшенню кількості публікацій викладачів у виданнях, включених до міжнародних науково-метричних баз, зокрема, Sсорus, Web of Sсіеnсе;

- постійно поповнювати фонди бібліотеки сучасними паперовими та електронними підручниками і навчальними посібниками українською та англійською мовами;

- продовжити удосконалення матеріально-технічної бази навчальних і наукових лабораторій випускової кафедри сучасними приладами для обробки результатів науково-дослідних робіт.

Експертна комісія пропонує акредитувати напрям підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка згідно ліцензії.

З висновком експертної комісії можна ознайомитись тут.