Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Шановні колеги!

Переглядів: 322
ФОТО
 

Шановні колеги!

Кафедра культурних універсалій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, запрошує Вас 21 лютого 2018 року взяти участь у І Міжнародній науковій електронній конференції
«Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства»

Напрями роботи конференції:
- філософське значення духовного освоєння культури;
- глобалізація як передмова затвердження загальнолюдських цінностей;
- витоки становлення цінностей Буття в культурі;
- лінгвістичні аспекти ціннісних конструктів культури;
- регулятивні властивості моралі;
- ціннісні критерії життєвого світу людини;
- духовно-моральний зміст соціального управління;
- спілкування та комунікація в процесі засвоєння культурних універсалій та цінностей Буття;
- мова та література в часопросторі культури: минуле та сучасність;
- культурно-національна та глобальна ідентифікація людини;
- виховання та освіта у процесі передачі духовно-моральних основ Буття.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Участь у конференції безкоштовна.

Для участі в конференції необхідно надіслати до 15 лютого 2018 року E-mail (kafederoculturo@ukr.net):
• заявку для участі в конференції (бланк заявки додається, назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Ivanov.doc));
• електронну версію доповіді (e-mail; назва файлу – прізвище автора латинськими літерами (Ivanov.doc)):

Структура доповіді має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список використаних джерел.

Обсяг публікації – 4-8 сторінок книжкового формату А4.
Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Нумерація сторінок не ставиться.

Порядок розміщення матеріалу. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів).

Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки.
Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською, російською та англійською мовами, за якими розміщується текст статті.

Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, с. 95-96] [див.: 2; 5; 7].

Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список використаних джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту.

Додаткову інформацію можна отримати в Оргкомітеті конференції
e-mail: kafederoculturo@ukr.net

Ключові слова:
Яндекс.Метрика