Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 2017 № 9

Переглядів: 32

  
Міністерство освіти і науки України
Ministry of Education and Science of Ukraine

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

SCIENCE JOURNAL 

ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС АГРОПРОМИСЛОВОГО, ЛІСОВОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСІВ

2017, № 9

Technical service of agriculture, forestry and transport systems

2017, №9

Харків – 2017 – Kharkov

 

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС АГРОПРОМИСЛОВОГО, ЛІСОВОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСІВ»

SCIENCE JOURNAL «TECHNICAL SERVICE OF AGRICULTURE, FORESTRY AND TRANSPORT SYSTEMS»
 
Журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» містить оглядові статті та результати досліджень у відповідності із рубриками:
Journal "Technical service of agriculture, forestry and transport systems" comprising review articles and research results, re-searches in accordance with sections:
 •  Технічний сервіс машин агропромислового    комплексу.
 •  Технічний сервіс машин лісового та      транспортного комплексів.
 •  Технології та засоби діагностування.
 •  Проблеми використання паливо-мастильних  матеріалів та альтернативних видів палив.
 •  Техніка і технології тваринництва.
 •  Проблеми надійності.
 •  Проблеми відновлення деталей машин.
 •  Проблеми енергозабезпечення та    енергозбереження.
 •  Питання сприяння розвитку науки і техніки.
 •  Інноваційні методи та технології у підготовці  фахівців.
 •  Technical service machines agricultural sector.
 •  Technical service forestry machinery and        transport facilities.
 •  Technology and diagnostics.
 •  Poor use of fuel, lubricants and alternative        fuels.
 •  Engineering and Technology livestock.
 •  Problems of reliability.
 •  Poor recovery.
 •  The problems of energy supply and energy      efficiency.
 •  The issue of promoting science and      technology.
   Журнал призначений для виробників, викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки та напрямках виробництва.
    The magazine is designed for manufacturers, teachers, researchers, graduate students and students who specialize in the relevant or related fields of science and production areas.
 
     Засновник: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.Наказом МОН
№132 від 21.12.15. журнал включено до Переліку наукових фахових видань України. 
 
 
    Founder: Kharkov National University, technically agriculture Petro Vasilenko.Order of
MES №132 from 12.21.15. magazine included in the list of scientific professional publications
of Ukraine.
    Журнал виходить 2 – 4 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська.
     The magazine is published 2 - 4 times a year. Language: Ukrainian, Russian and English.
 
     Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка (протокол № 09 від 29.05.2014).
 
      Approved for publication decision of the Aca-demic council of Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture (re-port № 09 from 29.05.2014).
 
   ISSN 2311-441X
 
 
 
     ISSN 2311-441X
    © Харківський національні технічний
    університет сільського господарства
    імені Петра Василенка, 2014.
 
 
 
 
    © Kharkiv Petro Vasylenko
    National Technical University
    of Agriculture, 2014.
     Редакційна колегія
 
     Editorial Broad:
     Головний редактор Войтов В.А., д. т. н., проф. (Україна, Харків)
 
     Chief EditorV. Vojtov Dr. Sc., Prof., (Ukraine, Kharkov)
    Заступник головного редактораНауменко О.А., к. т. н., проф., академік Інженерної академії України (Україна, Харків)
 
     Deputy Chief Editor A. NaumenkoPh.D., Prof., (Ukraine, Kharkov)
     Відповідальний секретар Калінін Є.І., к. т. н. доц. (Україна, Харків)
 
 
     Executive Secretary E. Kalinin, Ph.D., (Ukraine, Kharkov)
     Члени редакційної колегії:
 
     Members of the Editorial Board:
Казанцев С.П., д.т.н., проф.,(Росія, Москва)
Марьян Г.Ф., д.т.н.,проф.,(Молдова, Кишинев)
Міклуш В.П., д.т.н., проф., (Білорусія, Мінськ)
Пастухов А.Г., д.т.н., проф., (Росія, Бєлгород)
Jozef Kolodziejv,д.т.н.,проф.,(Польща, Люблін)
Сидорчук О.В., д.т.н., проф., (Украина, Київ)
Скобло Т.С., д.т.н., проф., (Україна, Харків)
Сідашенко О.І., к.т.н., проф. (Україна, Харків)
Власовець В.М., д.т.н., проф.,(Україна,Харків)
Козаченко О.В., д.т.н., проф., (Україна, Харків)
Тришевський О.І.,д.т.н.,проф.,(Україна,Харків)
Кухтов В.Г., д.т.н., проф., (Україна, Харків)
Автухов А.К., к. т. н., доц., (Україна, Харків)
Бойко І. Г., к.т.н., проф., (Україна, Харків)
Гринченко О. С., к.т.н., доц., (Україна, Харків)
Jozef Kolodziejv., д. т. н., проф., (Польща , Люблін))

S. Kazantsev, Dr. Sc., Prof. , (Moscow, Russia)
G. Maryan, Dr. Sc., Prof. (Moldova, Chisinau)
V. Miklush, Dr. Sc., Prof. (Belarus, Minsk)
A. Pastuhov, Dr. Sc., Prof. (Russia, Belgorod)
J. Kolodziejv, Dr. Sc., Prof. (Poland, Lublin)
O. Sydorchuk, Dr. Sc., Prof. (Ukraine, Kyiv)
T. Skoblo, Dr. Sc., Prof.,(Ukraine, Kharkov)
A. Sidashenko, Ph.D., Prof.,(Ukraine, Kharkov)
V. Vlasovets, Dr. Sc., Prof.,(Ukraine, Kharkov)
O. Kozachenko,Dr.Sc.,Prof.,(Ukraine, Kharkov)
O. Trishevsky, Dr. Sc., Prof.,(Ukraine, Kharkov)
V. Kuhtov, Dr. Sc., Prof.,(Ukraine, Kharkov)
A. Avtuhov, Ph.D., (Ukraine, Kharkov)
I. Boyko, Ph.D., Prof.,(Ukraine, Kharkov)
O. Hrynchenko, Ph.D., Prof.,(Ukraine, Kharkov)
J. Kolodziejv, Dr. Sc., Prof. (Poland, Lublin)
   
 
 
     Адреса редакції:

 
 
 

    ННІ ТС, ХНТУСГ ім. П. Василенка,
    просп. Московський 45, Харків,
    Україна, 61050
    Тел.:+38 (057) 732-98-16
    E-mail: gurnal_tc@ukr.net

   

Читати далі        

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика