Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра фізики, теоретичної механіки та деталей машин

Переглядів: 13269
_____
_______
Завідувач кафедри: __________
Адреса: 61050, м. Харків, пр. Московський 45
Телефон: +38057 732-97-79
e-mail: teormeh.dm@gmail.com
Впроваджені наукові розробки

Кафедра входить до складу навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв.

Кафедра кибернетики
Склад кафедри фізики, теоретичної механіки та деталей машин

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра деталей машин була заснована в 1930 при створенні Харківського інституту механізації сільського господарства.

Відомо, що в довоєнні роки кафедру очолювали доценти Князюк Г.К. і Тіщенко Т.П.

В 1946 році кафедра називалася кафедрою графіки і деталей машин (завідувач доцент, к.т.н. Долгов В.В.)

З 1951 кафедру очолював доцент, к.т.н. Карпенко В.В. і з 1957 року кафедра має назву «кафедра деталей машин, нарисної геометрії і графіки». В 1963 році від кафедри відокремилась кафедра нарисної геометрії і креслення і кафедра стала називатися «кафедра деталей машин і підйомно-транспортних машин» (завідувач доцент, к.т.н. Хацинов Н.І.)

В 1964 році кафедру очолив доцент, к.т.н. Клафас Х.І. На кафедрі виконувалися наукові роботи по дослідженню капронових підшипників ковзання, шківів клинопасових передач, механізмів двигунів внутрішнього згоряння, зерноочисних машин і т.ін. Провідними викладачами кафедри були доценти Клафас Х.І., Тверський М.І., Осадча Є.П., Челпан Л.К., Заїка П.М.

З 1973 року кафедрою завідував доцент, к.т.н. Заїка П.М., а з 1974 року – доцент, к.т.н. Міняйло А.В.

З 1975 року завідувачем кафедри став доцент, к.т.н. Мазоренко Д.І. На кафедрі були встановлені технічні засоби навчання: діапроектори, телевізори і ін., електронно-обчислювальна машина «Промінь»

В 1981 році кафедру очолив доцент, к.т.н. Рябков А.І. Тематика науково-дослідної роботи кафедри того періоду: дослідження конструкцій скребкових конвеєрів, маніпуляторів для очищення бортів суден, зерноочисних машин, номенклатури запасних частин для машин для технічних культур. Матеріально-технічна база кафедри поповнилася декількома електронно-обчислювальними і аналоговою машинами, маніпуляторами, приладами для проведення досліджень.

В 1989 році до кафедри приєдналася кафедра взаємозамінності, стандартизації і технічних вимірювань і кафедра одержала назву «кафедра деталей машин і стандартизації».

В 1998 році завідувачем кафедри став перший проректор університету доцент, к.т.н. Тіщенко Л.М. В 2004 році від кафедри відокремилася кафедра якості, сертифікації і стандартизації продукції, а кафедра стала називатися кафедра деталей машин і ПТМ. За цей період аудиторії кафедри набули сучасного естетичного вигляду. Створений і обладнаний програмним і апаратним забезпеченням комп’ютерний клас, в якому студенти виконують розрахунки, створюють креслення деталей і вузлів, проходять тестування.

В 2009 році кафедра деталей машин і підйомно-транспортних машин об’єдналася із кафедрою теоретичної механіки та теорії механізмів і машин і стала називатися «Кафедра теоретичної механіки та деталей машин».

Кафедра теоретичної механіки та теорії механізмів і машин  була створена в Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства у 1972 році після поділення на дві частини кафедри опору матеріалів та теоретичної механіки, якою на той час завідував доктор технічних наук, професор Анілович В.Я.

Першим завідувачем кафедри теоретичної механіки та теорії механізмів і машин був один із найбільш досвідчених викладачів ХІМЕСГу – кандидат технічних наук, доцент Залєський М.Ю., який багато зробив для становлення кафедри.

У подальшому кафедру очолювали: доцент Осадча Є.П. (1973-1974), професор Гаркуша І.Д. (1974-1982, 1984-1985), доцент Татарінцев М.І. (1982-1984), доцент Луценко С.С. (1985-1993).

З 1993р. кафедру теоретичної механіки та ТММ очолював професор Кучеренко С.І.

В 2014 році кафедра теоретичної механіки та деталей машин об’єдналася із кафедрою фізики і стала називатися «Кафедра фізики, теоретичної механіки і деталей машин».

Кафедра фізики була заснована водночас з відкриттям у 1930 році Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства ХІМЕСГ.

Велику роль в формуванні кафедри відіграв один з її самих яскравих керівників заслужений діяч науки і техніки України доктор фізико-математичних наук, професор Валеріан Іванович Старцев, який був одним із засновників найкрупніших наукових інститутів світового рівня: Інституту монокристалів і Фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР. Експериментальні роботи Старцева В.І. стимулювали розвиток теорії фізики пластичності і фізики дислокацій як на території колишнього СРСР, так і за кордоном: в США, ФРГ, Франції, Японії, Канаді, Австрії. Результати наукової діяльності Старцева В.І. представлені в 200 наукових публікаціях, монографіях. Серед його учнів 40 кандидатів і 6 докторів наук.

На протязі ряду років кафедрою керував доцент Слоновський М.В. За його співучастю було опубліковано біля ста наукових робіт, значна частина яких стала складовою частиною кандидатських і докторських дисертацій, виконаних в стінах ХІМЕСГ.

На початку вісімдесятих років кафедру фізики очолив доктор технічних наук, професор Гольдін М.Л. В цей період різко збільшується кількісний і якісний склад кафедри. Із найкрупніших наукових центрів України ХФТІ АН УРСР (нині Національний науковий центр “ХФТІ”) та Фізико-технічного інституту низьких температур НАНУ на кафедру прийшли працювати кандидати фізико-математичних наук Власенко В.Г., Степула Є.В., Чегорян М.О., Серюгін О.Л., Спольнік О.І., Волчок І.В., Бутенко О.В.  В ці роки на кафедрі була заснована і плідно працювала галузева Лабораторія радіаційної техніки. Значний вклад в розробки радіаційної техніки внесли старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Шестіалтинов В.К і старший інженер Малушко З.П. За їх участю було розроблено сигналізатор рівня “ГР-10”, впроваджений в серійне  виробництво в Міністерстві електронної промисловості. Цей прилад отримав диплом ІІ ступеня Виставки досягнень народного господарства СРСР (ВДНГ). В цей же час на кафедрі успішно велася і навчально-методична діяльність, значний вклад в яку вносили досвідчені педагоги Степула Є.В., Грецька В.І., Косовцова Н.А., Москальов В.М., Прохоров М.А., Каліберда Л.М., Шестіалтинов В.К.

З 1989р. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор Спольнік О.І. Колектив кафедри підтримує тісні зв’язки з ХНУ ім. Каразіна В.Н., ФТІНТ ім. Вєркіна НАНУ, ННЦ “ХФТІ”, НВО “Монокристалреактив”.

Сьогодні на кафедрі працюють високо досвідчені спеціалісти, які мають значний науковий, методичний та виховательський досвід: Заслужені працівники освіти України, Відмінники освіти України, Відмінники аграрної освіти і науки: доктор технічних наук, професор, академік НААНУ, академік ІАУ, МААО, завідувач кафедри Тіщенко Л.М. і член-кореспондент НААН України професор Мазоренко Д.І.; доктора технічних наук, професора Спольнік О.І., Ольшанський В.П., Коломієць В.В.; кандидати технічних наук, професора Міняйло А.В., Шебанов О.Г, доценти Волчок І.В., Каліберда Л.М., Бурлака В.В.,      Скофенко С.М., Свіргун О.А., Бредихін В.В., Півень М.В., Рідний Р.В., Харченко Ф.М., Сліпченко М.В., Гайдусь А.Ю.; старший викладач Знайдюк В.Г.; асистенти Малець О.М., Богданович С.А., Романюк А.Г. Великий внесок в ефективність навчального процесу вносять висококваліфіковані співробітники кафедри завідуючі лабораторіями Польотова Л.В., Кухленко О.І. та старші лаборанти Малушко З.П., Бовчалюк Н.І., Рідна К.Р.

Все це дає колективу кафедри можливість готувати висококваліфікованих фахівців відповідно до сучасних вимог у галузі сільськогосподарського виробництва.

Навчальний процес на кафедрі забезпечено навчально-методичним комплексом, який включає конспекти лекцій, методичні матеріали з практичних занять і лабораторних робіт, стендову інформацію, макети, матеріали для поглибленого вивчення дисциплін, комп'ютерні програми.

Під час навчання студентам читаються лекції із використанням мультимедійних технологій, проводяться практичні заняття та лабораторні роботи з наступних дисциплін: "Фізика", "Теоретична механіка", "Теорія механізмів і машин", "Прикладна механіка", "Деталі машин", "Підйомно-транспортні машини", "Механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт".

Також студентами по деяким дисциплінам протягом навчального періоду виконуються курсові проекти та здаються тести на комп’ютерах.

Крім того кафедра визначена базовою для підвищення кваліфікації викладачів з дисципліни "Деталі машин" аграрних ВНЗ України. Створені типові навчальні програми з дисциплін "Деталі машин та основи конструювання" та "Підйомно-траспортні машини" за напрямами підготовки "Машинобудування", "Процеси та обладнання аграрного виробництва".

На кафедрі діють 4 лабораторії: фізики, теоретичної механіки та теорії механізмів і машин, деталей машин, підйомно-транспортних машин. Створений і обладнаний програмним забезпеченням комп'ютерний клас, в якому студенти виконують розрахунки, створюють креслення деталей і вузлів, проходять тестування. Проведений інтернет, створена локальна комп'ютерна мережа.

Провідними викладачами кафедри є Заслужені працівники освіти України, члени-кореспонденти НААНУ, професора Д.І. Мазоренко і Л.М. Тищенко, професора В.П. Ольшанський, В.В. Коломієць, А.В. Міняйло, О.Г. Шебанов, доцент В.В. Бурлака.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДИСЦИПЛІН, що викладаються на кафедрі:
• "Фізика";
• "Деталі машин";
•"Механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт";
• "Підйомно-транспортні машини";
• "Теоретична механіка";
• "Теорія механізмів і машин";
• "Прикладна механіка".

ЛАБОРАТОРНА БАЗА

На кафедрі діють 4 лабораторії: фізики; деталей машин; підйомно-транспортних машин; теоретичної механіки та теорії механізмів і машин. Створений і обладнаний програмним забезпеченням комп'ютерний клас, в якому студенти виконують розрахунки, створюють креслення деталей і вузлів, проходять тестування. Проведений інтернет, створена локальна комп'ютерна мережа.

Лабораторія деталей машин
Лабораторія підйомно-транпортних машин
Лабораторія теоретичної механіки і теорії механізмів і машин
Комп'ютерний клас
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА БАЗА

Навчальний процес на кафедрі забезпечено навчально-методичним комплексом, який включає конспекти лекцій, методичні матеріали з практичних занять і лабораторних робіт, стендову інформацію, макети, матеріали для поглибленого вивчення дисциплін, комп'ютерні програми.

Кафедра визначена базовою для підвищення кваліфікації викладачів з дисципліни "Деталі машин" аграрних ВНЗ України. Створені типові навчальні програми з дисциплін "Деталі машин та основи конструювання" та "Підйомно-траспортні машини" за напрямами підготовки "Машинобудування", "Процеси та обладнання аграрного виробництва". Протягом восьми років підряд з 2004 по 2011 р. кафедра проводила Всеукраїнську студентську олімпіаду з навчальної дисципліни "Деталі машин і основи конструювання" для студентів технічних і аграрних вищих навчальних закладів (ВНЗ) України.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

• Створення математичних моделей нелінійної динаміки процесів сепарування зернових сумішей при післязбиральній обробці на зернопереробних підприємствах;
• Розробка теорій підвищення функціональної стабільності та розширення технічних можливостей, моделювання процесів зернових сепараторів;
• Проектування і впровадження в серійне виробництво ВАТ “Завод ім. Фрунзе” (м. Харків) нових решетних полотен та їх очисників, ВАТ “Вібросепаратор” (м. Житомир) інтенсифікаторів, пилеосадних камер, пневмосепарируючих пристроїв;
• Розробка заходів, направлених на модернізацію та обгрунтування раціональних конструктивних параметрів вібровідцентрових сепараторів А1-БЦСМ-50(100), Р8-БЦСМ-50, СВС-5, СВС-15, СВС-25;
• Дослідження тягових деталей приводів з фрикційним зв’язком, удосконалення методів їх розрахунку і розробка раціональних конструкцій;
• Створення теорії руху частки, розміри і маса якої змінюються в часі;
• Дослідження фізичних характеристик процесу механічної обробки відновлених наплавленням деталей сільськогосподарських машин;
• Дослідження втомної міцності валів і осей;
• Підвищення ефективності експлуатації орних агрегатів при нестійкому русі.

АКТИВНА УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, КВАЛІФІКОВАНИХ РАДАХ

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ:

докторська
2004 р. – ТІЩЕНКО Л.М. “Наукові основи процесів вібровідцентрової сепарації зернових сумішей”

кандидатські
2001 р. – МАНДРИКА О.В. “Підвищення ефективності процесу очищення циліндричних решіт вібровідцентрових сепараторів”;
2003 р. – БРЕДИХІН В.В. “Обгрунтування параметрів процесу вибропневмовідцентрового розділення насіннєвих сумішей по щільності насіння”;
2005 р. – СВІРГУН О.А. “Розробка методики розрахунку і дослідження характеристик радіальних підшипників ковзання з матеріалів типу гуми”;
2006 р. – ПІВЕНЬ М.В. “Обгрунтування параметрів процесу решітної сепарації зернових сумішей”;
2007 р. – ХАРЧЕНКО С.А. “Обгрунтування параметрів процесу очищення повітряного потоку пилеосадовою камерою вібровідцентрових зернових сепараторів”.
2009 р. – РІДНИЙ Р.В. “Реновація робочої поверхні деталей комплексним методом”.
2010 р. – СКОФЕНКО С.Н. “Підвищення ефективності експлуатації орного агрегату при нестійкому русі”.
2011 р – ХАРЧЕНКО Ф.М. “Обгрунтування параметрів процесу і розробка рифлених решіт для вібровідцентрової сепарації насіння кукурудзи”;
2013 р. – СЛІПЧЕНКО М.В. “Обгрунтування параметрів процесу очищення зернових сумішей пневмосепарируючим пристроєм вібровідцентрових сепараторів”;
2015 р. - БОГДАНОВИЧ С.А. “Обґрунтування параметрів процесу та розробка скальператора зернового вороху”
ГОТУЮТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ:

ЗНАЙДЮК В.Г. “Розробка методу діагностування та підвищення надійності молотильних барабанів зернозбиральних комбайнів”

НАГРАДЫ И ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
Доценти В. В. Бредихін і Ф. М. Харченко (Абдуєва) - лауреати Премії Верховної Ради України, 2010р.

Награды IV международного салона изобретений и новых технологий «Новое время» г. Севастополь, 2008 г.

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ за наукову розробку “Вібраційно-відцентровий сепаратор”
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ за наукову розробку “Циліндричне решето”
ЗОЛОТА МЕДАЛЬ за наукову розробку “Вібраційно-відцентровий сепаратор”

Награда национального комплекса «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ»

Переможець Всеукраїнського конкурсу-виставки “Кращий вітчизняний товар 2010 року” Номінація : “Наука”, високоефективні технології сепарування зерна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі кафедри відмічені 12 Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України Міністерства аграрної політики України. Професори Л.М. Тіщенко, Д.І. Мазоренко, А.В. Міняйло і доценти В.О. Білостоцький, В.Ф. Рідний, О.А. Свіргун, В.В. Бредихін, М.В. Півень нагороджені знаком "Відмінник освіти України".

Доцент В.В. Бредихін нагороджений дипломом «Харківщина – кращі імена» у номінації «Молодий науковець», 2009 р., стипендіат обласної стипендії ім. А.Н.Соколовського в номінації «Аграрні науки», 2010 р.

 

Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика